هنرمند : Ennio Morricone
ژانر : Classical | Score | Orchestral
سال انتشار : 1961 - 2016
تعداد آلبوم : 391
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 64.85GB
هنرمند : Gothic Storm
ژانر : Electronic | Modern Classical | Trailer Music | Orchestral | Epic
سال انتشار : 2010 - 2016
تعداد آلبوم : 36
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 7.11GB
هنرمند : PostHaste Music
ژانر : Trailer Music | Orchestral | Symphony | Choral | Epic
سال انتشار : 2009 - 2016
تعداد آلبوم : 16
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 2.06GB
هنرمند : Really Slow Motion
ژانر : Electronic | Trailer Music | Orchestral | Choral | Epic
سال انتشار : 2013 - 2016
تعداد آلبوم : 41
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 6.54GB
هنرمند : Ninja Tracks
ژانر : Instrumental | Electronic | Orchestral | Epic
سال انتشار : 2012 - 2016
تعداد آلبوم : 13
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 3.63GB
هنرمند : Immediate Music
ژانر : Trailer Music | Orchestral | Choral | Epic
سال انتشار : 1993 - 2015
تعداد آلبوم : 55
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 256-320 kbps
حجم : 8.85GB
هنرمند : John Williams
ژانر : Classical | Orchestral | Symphony | Concerto
سال انتشار : 2016
تعداد آلبوم : 58
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 6.7GB
1234آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام