هنرمند : Fiona Joy Hawkins
ژانر : Instrumental | New Age | Piano
سال انتشار : 2005 - 2015
تعداد آلبوم : 10
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320 kbps
حجم : 1.26GB
هنرمند : Hilary Stagg
ژانر : New Age | Neoclassical
سال انتشار : 1988 - 2001
تعداد آلبوم : 7
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 809MB
هنرمند : Frank Fischer
ژانر : Instrumental | New Age
سال انتشار : 1989 - 1994
تعداد آلبوم : 4
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 505MB
هنرمند : Michael Dulin
ژانر : New Age | Piano
سال انتشار : 2002 - 2015
تعداد آلبوم : 8
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 990MB
هنرمند : Alborada Del Inka
ژانر : Native American | Instrumental | New Age
سال انتشار : 2001 - 2013
تعداد آلبوم : 11
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 2.3GB
هنرمند : Jesse Cook
ژانر : Spanish Guitar | New Age | Flamenco
سال انتشار : 1995 - 2015
تعداد آلبوم : 16
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320 kbps
حجم : 2.05GB
هنرمند : Govi
ژانر : New Age | Flamenco
سال انتشار : 1987 - 2015
تعداد آلبوم : 19
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320 kbps
حجم : 2.3Gb
قبلیاول202122232425262728آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام