دیسکوگرافی والا موزیک
 مجموعه BACH 333 نسخه جدید آثار کامل باخ
مجموعه موسیقی کلاسیک BTHVN 2020 – نسخه جدیدی از کامل ترین آثار لودویگ فان بتهوون
 مجموعه بسیار ارزشمند Deutsche Grammophon The Essentials
 پانصد آلبوم برتر تمام دوران از نگاه مجله رولینگ استون
آلبوم موسیقی Ashekanzy Plays Bach Vol. 1 اثری از ولادیمیر اشکنازی (Vladimir Ashkenazy) مختص کاربر ویژه

دانلود آلبوم موسیقی Ashekanzy Plays Bach Vol. 1 اثری از ولادیمیر اشکنازی (Vladimir Ashkenazy)

 

Artist: Vladimir Ashkenazy
Title: Ashekanzy Plays Bach: Vol. 1
Year Of Release: 20222
Label: UME – Global Clearing House
Genre: Classical Piano
Quality: MP3 / Flac
Total Time: 06:26:57
WebSite: Album Preview

Tracklist

01. Das Wohltemperierte Klavier: Book 1, BWV 846-869: Prelude in C major BWV 846
02. Das Wohltemperierte Klavier: Book 1, BWV 846-869: Fugue in C major BWV 846
03. Das Wohltemperierte Klavier: Book 1, BWV 846-869: Prelude in C minor BWV 847
04. Das Wohltemperierte Klavier: Book 1, BWV 846-869: Fugue in C minor BWV 847
05. Das Wohltemperierte Klavier: Book 1, BWV 846-869: Prelude in C sharp major BWV 848
06. Das Wohltemperierte Klavier: Book 1, BWV 846-869: Fugue in C sharp major BWV 848
07. Das Wohltemperierte Klavier: Book 1, BWV 846-869: Prelude in C sharp minor BWV 849
08. Das Wohltemperierte Klavier: Book 1, BWV 846-869: Fugue in C sharp minor BWV 849
09. Das Wohltemperierte Klavier: Book 1, BWV 846-869: Prelude in D major BWV 850
10. Das Wohltemperierte Klavier: Book 1, BWV 846-869: Fugue in D major BWV 850
11. Das Wohltemperierte Klavier: Book 1, BWV 846-869: Prelude in D minor BWV 851
12. Das Wohltemperierte Klavier: Book 1, BWV 846-869: Fugue in D minor BWV 851
13. Das Wohltemperierte Klavier: Book 1, BWV 846-869: Prelude in E flat major BWV 852
14. Das Wohltemperierte Klavier: Book 1, BWV 846-869: Fugue in E flat major BWV 852
15. Das Wohltemperierte Klavier: Book 1, BWV 846-869: Prelude in D sharp minor/E flat minor BWV 853
16. Das Wohltemperierte Klavier: Book 1, BWV 846-869: Fugue in D sharp minor/E flat minor, BWV 853
17. Das Wohltemperierte Klavier: Book 1, BWV 846-869: Prelude in E major BWV 854
18. Das Wohltemperierte Klavier: Book 1, BWV 846-869: Fugue in E major BWV 854
19. Das Wohltemperierte Klavier: Book 1, BWV 846-869: Prelude in E minor BWV 855
20. Das Wohltemperierte Klavier: Book 1, BWV 846-869: Fugue in E minor BWV 855
21. Das Wohltemperierte Klavier: Book 1, BWV 846-869: Prelude in F major BWV 856
22. Das Wohltemperierte Klavier: Book 1, BWV 846-869: Fugue in F major BWV 856
23. Das Wohltemperierte Klavier: Book 1, BWV 846-869: Prelude in F minor BWV 857
24. Das Wohltemperierte Klavier: Book 1, BWV 846-869: Fugue in F minor BWV 857
25. Das Wohltemperierte Klavier: Book 1, BWV 846-869: Prelude in F sharp major BWV 858
26. Das Wohltemperierte Klavier: Book 1, BWV 846-869: Fugue in F sharp major BWV 858
27. Das Wohltemperierte Klavier: Book 1, BWV 846-869: Prelude in F sharp minor BWV 859
28. Das Wohltemperierte Klavier: Book 1, BWV 846-869: Fugue in F sharp minor BWV 859
29. Das Wohltemperierte Klavier: Book 1, BWV 846-869: Prelude in G major BWV 860
30. Das Wohltemperierte Klavier: Book 1, BWV 846-869: Fugue in G major BWV 860
31. Das Wohltemperierte Klavier: Book 1, BWV 846-869: Prelude in G minor BWV 861
32. Das Wohltemperierte Klavier: Book 1, BWV 846-869: Fugue in G minor BWV 861
33. Das Wohltemperierte Klavier: Book 1, BWV 846-869: Prelude in A flat major BWV 862
34. Das Wohltemperierte Klavier: Book 1, BWV 846-869: Fugue in A flat major BWV 862
35. Das Wohltemperierte Klavier: Book 1, BWV 846-869: Prelude in A flat minor/G sharp minor BWV 863
36. Das Wohltemperierte Klavier: Book 1, BWV 846-869: Fugue in A flat minor/G sharp minor BWV 863
37. Das Wohltemperierte Klavier: Book 1, BWV 846-869: Prelude in A major BWV 864
38. Das Wohltemperierte Klavier: Book 1, BWV 846-869: Fugue in A major BWV 864
39. Das Wohltemperierte Klavier: Book 1, BWV 846-869: Prelude in A minor BWV 865
40. Das Wohltemperierte Klavier: Book 1, BWV 846-869: Fugue in A minor BWV 865
41. Das Wohltemperierte Klavier: Book 1, BWV 846-869: Prelude in B flat major BWV 866
42. Das Wohltemperierte Klavier: Book 1, BWV 846-869: Fugue in B flat major BWV 866
43. Das Wohltemperierte Klavier: Book 1, BWV 846-869: Prelude in B flat minor BWV 867
44. Das Wohltemperierte Klavier: Book 1, BWV 846-869: Fugue in B flat minor BWV 867
45. Das Wohltemperierte Klavier: Book 1, BWV 846-869: Prelude in B major BWV 868
46. Das Wohltemperierte Klavier: Book 1, BWV 846-869: Fugue in B major BWV 868
47. Das Wohltemperierte Klavier: Book 1, BWV 846-869: Prelude in B minor BWV 869
48. Das Wohltemperierte Klavier: Book 1, BWV 846-869: Fugue in B minor BWV 869
49. Das Wohltemperierte Klavier: Book 2, BWV 870-893: Prelude in C major BWV 870
50. Das Wohltemperierte Klavier: Book 2, BWV 870-893: Fugue in C major BWV 870
51. Das Wohltemperierte Klavier: Book 2, BWV 870-893: Prelude in C minor BWV 871
52. Das Wohltemperierte Klavier: Book 2, BWV 870-893: Fugue in C minor BWV 871
53. Das Wohltemperierte Klavier: Book 2, BWV 870-893: Prelude in C sharp major BWV 872
54. Das Wohltemperierte Klavier: Book 2, BWV 870-893: Fugue in C sharp major BWV 872
55. Das Wohltemperierte Klavier: Book 2, BWV 870-893: Prelude in C sharp minor BWV 873
56. Das Wohltemperierte Klavier: Book 2, BWV 870-893: Fugue in C sharp minor BWV 873
57. Das Wohltemperierte Klavier: Book 2, BWV 870-893: Prelude in D major BWV 874
58. Das Wohltemperierte Klavier: Book 2, BWV 870-893: Fugue in D major BWV 874
59. Das Wohltemperierte Klavier: Book 2, BWV 870-893: Prelude in D minor BWV 875
60. Das Wohltemperierte Klavier: Book 2, BWV 870-893: Fugue in D minor BWV 875
61. Das Wohltemperierte Klavier: Book 2, BWV 870-893: Prelude in E flat major BWV 876
62. Das Wohltemperierte Klavier: Book 2, BWV 870-893: Fugue in E flat major BWV 876
63. Das Wohltemperierte Klavier: Book 2, BWV 870-893: Prelude in D sharp minor BWV 877
64. Das Wohltemperierte Klavier: Book 2, BWV 870-893: Fugue in D sharp minor BWV 877
65. Das Wohltemperierte Klavier: Book 2, BWV 870-893: Prelude in E major BWV 878
66. Das Wohltemperierte Klavier: Book 2, BWV 870-893: Fugue in E major BWV 878
67. Das Wohltemperierte Klavier: Book 2, BWV 870-893: Prelude in E minor BWV 879
68. Das Wohltemperierte Klavier: Book 2, BWV 870-893: Fugue in E minor BWV 879
69. Das Wohltemperierte Klavier: Book 2, BWV 870-893: Prelude in F major BWV 880
70. Das Wohltemperierte Klavier: Book 2, BWV 870-893: Fugue in F major BWV 880
71. Das Wohltemperierte Klavier: Book 2, BWV 870-893: Prelude in F minor BWV 881
72. Das Wohltemperierte Klavier: Book 2, BWV 870-893: Fugue in F minor BWV 881
73. Das Wohltemperierte Klavier: Book 2, BWV 870-893: Prelude in F sharp major BWV 882
74. Das Wohltemperierte Klavier: Book 2, BWV 870-893: Fugue in F sharp major BWV 882
75. Das Wohltemperierte Klavier: Book 2, BWV 870-893: Prelude in F sharp minor BWV 883
76. Das Wohltemperierte Klavier: Book 2, BWV 870-893: Fugue in F sharp minor BWV 883
77. Das Wohltemperierte Klavier: Book 2, BWV 870-893: Prelude in G major BWV 884
78. Das Wohltemperierte Klavier: Book 2, BWV 870-893: Fugue in G major BWV 884
79. Das Wohltemperierte Klavier: Book 2, BWV 870-893: Prelude in G minor BWV 885
80. Das Wohltemperierte Klavier: Book 2, BWV 870-893: Fugue in G minor BWV 885
81. Das Wohltemperierte Klavier: Book 2, BWV 870-893: Prelude in A flat major BWV 886
82. Das Wohltemperierte Klavier: Book 2, BWV 870-893: Fugue in A flat major BWV 886
83. Das Wohltemperierte Klavier: Book 2, BWV 870-893: Prelude in G Sharp Minor, BWV 887
84. Das Wohltemperierte Klavier: Book 2, BWV 870-893: Fugue in G sharp minor BWV 887
85. Das Wohltemperierte Klavier: Book 2, BWV 870-893: Prelude in A major BWV 888
86. Das Wohltemperierte Klavier: Book 2, BWV 870-893: Fugue in A major BWV 888
87. Das Wohltemperierte Klavier: Book 2, BWV 870-893: Prelude in A minor BWV 889
88. Das Wohltemperierte Klavier: Book 2, BWV 870-893: Fugue in A minor BWV 889
89. Das Wohltemperierte Klavier: Book 2, BWV 870-893: Prelude in B flat major BWV 890
90. Das Wohltemperierte Klavier: Book 2, BWV 870-893: Fugue in B flat major BWV 890
91. Das Wohltemperierte Klavier: Book 2, BWV 870-893: Prelude in B flat minor BWV 891
92. Das Wohltemperierte Klavier: Book 2, BWV 870-893: Fugue in B flat minor BWV 891
93. Das Wohltemperierte Klavier: Book 2, BWV 870-893: Prelude in B major BWV 892
94. Das Wohltemperierte Klavier: Book 2, BWV 870-893: Fugue in B major BWV 892
95. Das Wohltemperierte Klavier: Book 2, BWV 870-893: Prelude in B minor BWV 893
96. Das Wohltemperierte Klavier: Book 2, BWV 870-893: Fugue in B minor BWV 893
97. Das Wohltemperierte Klavier: Book 1, BWV 846-869: Prelude and Fugue in C major BWV 846
98. Partita No. 1 in B flat, BWV 825: 1. Praeludium
99. Partita No. 1 in B flat, BWV 825: 2. Allemande
100. Partita No. 1 in B flat, BWV 825: 3. Corrente
101. Partita No. 1 in B flat, BWV 825: 4. Sarabande
102. Partita No. 1 in B flat, BWV 825: 5. Menuet I
103. Partita No. 1 in B flat, BWV 825: 6. Menuet II
104. Partita No. 1 in B flat, BWV 825: 7. Giga
105. Partita No. 2 in C minor, BWV 826: 1. Sinfonia (Grave adagio – Andante)
106. Partita No. 2 in C minor, BWV 826: 2. Allemande
107. Partita No. 2 in C minor, BWV 826: 3. Courante
108. Partita No. 2 in C minor, BWV 826: 4. Sarabande
109. Partita No. 2 in C minor, BWV 826: 5. Rondeaux
110. Partita No. 2 in C minor, BWV 826: 6. Capriccio
111. Partita No. 6 in E minor, BWV 830: 1. Toccata
112. Partita No. 6 in E minor, BWV 830: 2. Allemande
113. Partita No. 6 in E minor, BWV 830: 3. Corrente
114. Partita No. 6 in E minor, BWV 830: 4. Air
115. Partita No. 6 in E minor, BWV 830: 5. Sarabande
116. Partita No. 6 in E minor, BWV 830: 6. Tempo di gavotta
117. Partita No. 6 in E minor, BWV 830: 7. Gigue
118. Partita No. 3 in A minor, BWV 827: 1. Fantasia
119. Partita No. 3 in A minor, BWV 827: 2. Allemande
120. Partita No. 3 in A minor, BWV 827: 3. Corrente
121. Partita No. 3 in A minor, BWV 827: 4. Sarabande
122. Partita No. 3 in A minor, BWV 827: 5. Burlesca
123. Partita No. 3 in A minor, BWV 827: 6. Scherzo
124. Partita No. 3 in A minor, BWV 827: 7. Gigue
125. Partita No. 4 in D , BWV 828: 1. Overture
126. Partita No. 4 in D , BWV 828: 2. Allemande
127. Partita No. 4 in D , BWV 828: 3. Courante
128. Partita No. 4 in D , BWV 828: 4. Aria
129. Partita No. 4 in D , BWV 828: 5. Sarabande
130. Partita No. 4 in D , BWV 828: 6. Menuet
131. Partita No. 4 in D , BWV 828: 7. Gigue
132. Partita No. 5 in G major, BWV 829: 1. Praeambulum
133. Partita No. 5 in G major, BWV 829: 2. Allemande
134. Partita No. 5 in G major, BWV 829: 3. Corrente
135. Partita No. 5 in G major, BWV 829: 4. Sarabande
136. Partita No. 5 in G major, BWV 829: 5. Tempo di minuetto
137. Partita No. 5 in G major, BWV 829: 6. Passepied
138. Partita No. 5 in G major, BWV 829: 7. Gigue
139. Partita: 3. Gavotte I-II
140. Partita for Violin Solo No. 3 in E Major, BWV 1006 – Arr. Piano by Rachmaninov: 1. Preludio
141. Partita for Violin Solo No. 3 in E Major, BWV 1006 – Arr. Piano by Rachmaninov: 3. Gavotte
142. Partita for Violin Solo No. 3 in E Major, BWV 1006 – Arr. Piano by Rachmaninov: 6. Gigue

لینک‌های دانلود فول آلبوم
در صورتی که برای ادامه دادن دانلود های نیمه تمام مشکل دارید، لینک جدید دانلود آن فایل را مجددا از سایت کپی کرده و در فیلد آدرس در IDM جایگزین نمایید.
قبل از دانلود حتما فیلتر شکن خود را غیر فعال کنید!!!
نظرات کاربران
ما منتظر نظرات شما هستیم
این بخش صرفا برای بیان نظر شما در مورد مطالب سایت می باشد.
از ایجاد هرگونه بحث های سیاسی و مذهبی بپرهیزید. از توهین به دیگر کاربران و تبلیغ وب سایت های دیگر خودداری کنید.
برای ارسال نظر، لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.
والا موزیک در شبکه های اجتماعی
@vmusicir@v_music