دیسکوگرافی والا موزیک
 مجموعه BACH 333 نسخه جدید آثار کامل باخ
مجموعه موسیقی کلاسیک BTHVN 2020 – نسخه جدیدی از کامل ترین آثار لودویگ فان بتهوون
 مجموعه بسیار ارزشمند Deutsche Grammophon The Essentials
 پانصد آلبوم برتر تمام دوران از نگاه مجله رولینگ استون
آلبوم موسیقی Bartók Mikrokosmos اثری از جنو جاندو (Jeno Jandó) مختص کاربر ویژه

دانلود آلبوم موسیقی Bartók Mikrokosmos اثری از جنو جاندو (Jeno Jandó)

 

Artist: Jeno Jandó
Title: Bartók Mikrokosmos (Complete)
Year Of Release: 2006
Label:
Genre:
Quality: MP3 / FLAC
Total Time: 02:27:34
WebSite: Album Preview

Tracklist:

01. Mikrokosmos, Book 1, BB 105 No. 1. 6 Unison Melodies I
02. Mikrokosmos, Book 1, BB 105 No. 2 6 Unison Melodies II (versions a and B)
03. Mikrokosmos, Book 1, BB 105 No. 3. 6 Unison Melodies III
04. Mikrokosmos, Book 1, BB 105 No. 4. 6 Unison Melodies IV
05. Mikrokosmos, Book 1, BB 105 No. 5. 6 Unison Melodies V
06. Mikrokosmos, Book 1, BB 105 No. 6. 6 Unison Melodies VI
07. Mikrokosmos, Book 1, BB 105 No. 7. Dotted Notes
08. Mikrokosmos, Book 1, BB 105 No. 8. Repetition I
09. Mikrokosmos, Book 1, BB 105 No. 9. Syncopation I
10. Mikrokosmos, Book 1, BB 105 No. 10. With Alternate Hands
11. Mikrokosmos, Book 1, BB 105 No. 11. Parallel Motion
12. Mikrokosmos, Book 1, BB 105 No. 12. Reflection
13. Mikrokosmos, Book 1, BB 105 No. 13. Change of Position
14. Mikrokosmos, Book 1, BB 105 No. 14. Question and Answer
15. Mikrokosmos, Book 1, BB 105 No. 15. Village Song
16. Mikrokosmos, Book 1, BB 105 No. 16. Parallel Motion With Change of Position
17. Mikrokosmos, Book 1, BB 105 No. 17. Contrary Motion
18. Mikrokosmos, Book 1, BB 105 No. 18. 4 Unison Melodies I
19. Mikrokosmos, Book 1, BB 105 No. 19. 4 Unison Melodies II
20. Mikrokosmos, Book 1, BB 105 No. 20. 4 Unison Melodies III
21. Mikrokosmos, Book 1, BB 105 No. 21. 4 Unison Melodies IV
22. Mikrokosmos, Book 1, BB 105 No. 22. Imitation and Counterpoint
23. Mikrokosmos, Book 1, BB 105 No. 23. Imitation and Inversion I
24. Mikrokosmos, Book 1, BB 105 No. 24. Pastorale
25. Mikrokosmos, Book 1, BB 105 No. 25. Imitation and Inversion II
26. Mikrokosmos, Book 1, BB 105 No. 26. Repetition II
27. Mikrokosmos, Book 1, BB 105 No. 27. Syncopation II
28. Mikrokosmos, Book 1, BB 105 No. 28. Canon At the Octave
29. Mikrokosmos, Book 1, BB 105 No. 29. Imitation Reflected
30. Mikrokosmos, Book 1, BB 105 No. 30. Canon At the Lower Fifth
31. Mikrokosmos, Book 1, BB 105 No. 31. Dance In Canon Form
32. Mikrokosmos, Book 1, BB 105 No. 32. In Dorian Mode
33. Mikrokosmos, Book 1, BB 105 No. 33. Slow Dance
34. Mikrokosmos, Book 1, BB 105 No. 34. In Phrygian Mode
35. Mikrokosmos, Book 1, BB 105 No. 35. Chorale
36. Mikrokosmos, Book 1, BB 105 No. 36. Free Canon
37. Mikrokosmos, Book 2, BB 105 No. 37. In Lydian Mode
38. Mikrokosmos, Book 2, BB 105 No. 38. Staccato and Legato I
39. Mikrokosmos, Book 2, BB 105 No. 39. Staccato and Legato (Canon)
40. Mikrokosmos, Book 2, BB 105 No. 40. In Yugoslav Style
41. Mikrokosmos, Book 2, BB 105 No. 41. Melody With Accompaniment
42. Mikrokosmos, Book 2, BB 105 No. 42. Accompaniment In Broken Triads
43. Mikrokosmos, Book 2, BB 105 No. 43. In Hungarian Style (version A 2 Pianos; Version B Piano Solo)
44. Mikrokosmos, Book 2, BB 105 No. 44. Contrary Motion II (2 Pianos)
45. Mikrokosmos, Book 2, BB 105 No. 45. Meditation
46. Mikrokosmos, Book 2, BB 105 No. 46. Increasing – Diminishing
47. Mikrokosmos, Book 2, BB 105 No. 47. County Fair
48. Mikrokosmos, Book 2, BB 105 No. 48. In Mixolydian Mode
49. Mikrokosmos, Book 2, BB 105 No. 49. Crescendo – Diminuendo
50. Mikrokosmos, Book 2, BB 105 No. 50. Minuet
51. Mikrokosmos, Book 2, BB 105 No. 51. Waves
52. Mikrokosmos, Book 2, BB 105 No. 52. Unison Divided
53. Mikrokosmos, Book 2, BB 105 No. 53. In Transylvanian Style
54. Mikrokosmos, Book 2, BB 105 No. 54. Chromatics
55. Mikrokosmos, Book 2, BB 105 No. 55. Triplets In Lydian Mode (2 Pianos)
56. Mikrokosmos, Book 2, BB 105 No. 56. Melody In Tenths
57. Mikrokosmos, Book 2, BB 105 No. 57. Accents
58. Mikrokosmos, Book 2, BB 105 No. 58. In Oriental Style
59. Mikrokosmos, Book 2, BB 105 No. 59. Major and Minor
60. Mikrokosmos, Book 2, BB 105 No. 60. Canon With Sustained Notes
61. Mikrokosmos, Book 2, BB 105 No. 61. Pentatonic Melody
62. Mikrokosmos, Book 2, BB 105 No. 62. Minor Sixths In Parallel Motion
63. Mikrokosmos, Book 2, BB 105 No. 63. Buzzing
64. Mikrokosmos, Book 2, BB 105 No. 64. Line Against Point (versions a and B)
65. Mikrokosmos, Book 2, BB 105 No. 65. Dialogue (with Voice)
66. Mikrokosmos, Book 2, BB 105 No. 66. Melody Divided
67. Mikrokosmos, Book 3, BB 105 No. 67. Thirds Against a Single Voice
68. Mikrokosmos, Book 3, BB 105 No. 68. Hungarian Dance (2 Pianos)
69. Mikrokosmos, Book 3, BB 105 No. 69. Study In Chords
70. Mikrokosmos, Book 3, BB 105 No. 70. Melody Against Double Notes
71. Mikrokosmos, Book 3, BB 105 No. 71. Thirds
72. Mikrokosmos, Book 3, BB 105 No. 72. Dragons’ Dance
73. Mikrokosmos, Book 3, BB 105 No. 73. Sixths and Triads
74. Mikrokosmos, Book 3, BB 105 No. 74. Hungarian Matchmaking Son (versions a and B; Version B With Voice)
75. Mikrokosmos, Book 3, BB 105 No. 75. Triplets
76. Mikrokosmos, Book 3, BB 105 No. 76. In Three Parts
77. Mikrokosmos, Book 3, BB 105 No. 77. Little Study
78. Mikrokosmos, Book 3, BB 105 No. 78. Five-tone Scale
79. Mikrokosmos, Book 3, BB 105 No. 79. Hommage a Johann Sebastian Bach
80. Mikrokosmos, Book 3, BB 105 No. 80. Hommage a Robert Schumann
81. Mikrokosmos, Book 3, BB 105 No. 81. Wandering
82. Mikrokosmos, Book 3, BB 105 No. 82. Scherzo
83. Mikrokosmos, Book 3, BB 105 No. 83. Melody With Interruptions
84. Mikrokosmos, Book 3, BB 105 No. 84. Merriment
85. Mikrokosmos, Book 3, BB 105 No. 85. Broken Chords
86. Mikrokosmos, Book 3, BB 105 No. 86. Two Major Pentachords
87. Mikrokosmos, Book 3, BB 105 No. 87. Variations
88. Mikrokosmos, Book 3, BB 105 No. 88. Duet for Pipes
89. Mikrokosmos, Book 3, BB 105 No. 89. In Four Parts I
90. Mikrokosmos, Book 3, BB 105 No. 90. In Russian Style
91. Mikrokosmos, Book 3, BB 105 No. 91. Chromatic Invention I
92. Mikrokosmos, Book 3, BB 105 No. 92. Chromatic Invention II
93. Mikrokosmos, Book 3, BB 105 No. 93. In Four Parts II
94. Mikrokosmos, Book 3, BB 105 No. 94. Once Upon a Time…
95. Mikrokosmos, Book 3, BB 105 No. 95. Fox Song (versions a and B; Version B With Voice)
96. Mikrokosmos, Book 3, BB 105 No. 96. Jolts
97. Mikrokosmos, Book 4, BB 105 No. 97. Notturno
98. Mikrokosmos, Book 4, BB 105 No. 98. Thumbs Under
99. Mikrokosmos, Book 4, BB 105 No. 99. Hands Crossing
100. Mikrokosmos, Book 4, BB 105 No. 100. In Folk Song Style
101. Mikrokosmos, Book 4, BB 105 No. 101. Diminished Fifth
102. Mikrokosmos, Book 4, BB 105 No. 102. Harmonics
103. Mikrokosmos, Book 4, BB 105 No. 103. Minor and Major
104. Mikrokosmos, Book 4, BB 105 No. 104. Wandering Through the Keys (versions a and B)
105. Mikrokosmos, Book 4, BB 105 No. 105. Game (with Two Five-tone Scales)
106. Mikrokosmos, Book 4, BB 105 No. 106. Children’s Song
107. Mikrokosmos, Book 4, BB 105 No. 107. Melody In the Mist
108. Mikrokosmos, Book 4, BB 105 No. 108. Wrestling
109. Mikrokosmos, Book 4, BB 105 No. 109. from the Island of Bali
110. Mikrokosmos, Book 4, BB 105 No. 110. and the Sounds Clash and Clang…
111. Mikrokosmos, Book 4, BB 105 No. 111. Intermezzo
112. Mikrokosmos, Book 4, BB 105 No. 112. Variations On a Folk Tune
113. Mikrokosmos, Book 4, BB 105 No. 113. Bulgarian Rhythm I.
114. Mikrokosmos, Book 4, BB 105 No. 114. Theme and Inversion
115. Mikrokosmos, Book 4, BB 105 No. 115. Bulgarian Rhythm II
116. Mikrokosmos, Book 4, BB 105 No. 116. Song
117. Mikrokosmos, Book 4, BB 105 No. 117. Bourree
118. Mikrokosmos, Book 4, BB 105 No. 118. Triplets In 98 Time
119. Mikrokosmos, Book 4, BB 105 No. 119. Dance In 34 Time
120. Mikrokosmos, Book 4, BB 105 No. 120. Triads
121. Mikrokosmos, Book 4, BB 105 No. 121. Two-part Study
122. Mikrokosmos, Book 5, BB 105 No. 122. Chords Together and In Opposition
123. Mikrokosmos, Book 5, BB 105 No. 123. Staccato and Legato II (versions a & B)
124. Mikrokosmos, Book 5, BB 105 No. 124. Staccato
125. Mikrokosmos, Book 5, BB 105 No. 125. Boating
126. Mikrokosmos, Book 5, BB 105 No. 126. Change of Time
127. Mikrokosmos, Book 5, BB 105 No. 127. New Hungarian Folk Song (with Voice)
128. Mikrokosmos, Book 5, BB 105 No. 128. Stamping Dance
129. Mikrokosmos, Book 5, BB 105 No. 129. Alternating Thirds
130. Mikrokosmos, Book 5, BB 105 No. 130. Village Joke
131. Mikrokosmos, Book 5, BB 105 No. 131. Fourths
132. Mikrokosmos, Book 5, BB 105 No. 132. Major Seconds Broken and Together
133. Mikrokosmos, Book 5, BB 105 No. 133. Syncopation III
134. Mikrokosmos, Book 5, BB 105 No. 134. Studies In Double Notes (versions A, B and C)
135. Mikrokosmos, Book 5, BB 105 No. 135. Perpetuum Mobile
136. Mikrokosmos, Book 5, BB 105 No. 136. Whole-tone Scales
137. Mikrokosmos, Book 5, BB 105 No. 137. Unison
138. Mikrokosmos, Book 5, BB 105 No. 138. Bagpipe Music
139. Mikrokosmos, Book 5, BB 105 No. 139. Jack-in-the-Box
140. Mikrokosmos, Book 6, BB 105 No. 140. Free Variations
141. Mikrokosmos, Book 6, BB 105 No. 141. Subject and Reflection
142. Mikrokosmos, Book 6, BB 105 No. 142. from the Diary of a Fly
143. Mikrokosmos, Book 6, BB 105 No. 143. Divided Arpeggios
144. Mikrokosmos, Book 6, BB 105 No. 144. Minor Seconds, Major Sevenths
145. Mikrokosmos, Book 6, BB 105 No. 145. Chromatic Invention III (versions a and B)
146. Mikrokosmos, Book 6, BB 105 No. 146. Ostinato
147. Mikrokosmos, Book 6, BB 105 No. 147. March
148. Mikrokosmos, Book 6, BB 105 No. 148. 6 Dances In Bulgarian Rhythm I
149. Mikrokosmos, Book 6, BB 105 No. 149. 6 Dances In Bulgarian Rhythm II
150. Mikrokosmos, Book 6, BB 105 No. 150. 6 Dances In Bulgarian Rhythm III
151. Mikrokosmos, Book 6, BB 105 No. 151. 6 Dances In Bulgarian Rhythm IV
152. Mikrokosmos, Book 6, BB 105 No. 152. 6 Dances In Bulgarian Rhythm V
153. Mikrokosmos, Book 6, BB 105 No. 153. 6 Dances In Bulgarian Rhythm VI

لینک‌های دانلود فول آلبوم
در صورتی که برای ادامه دادن دانلود های نیمه تمام مشکل دارید، لینک جدید دانلود آن فایل را مجددا از سایت کپی کرده و در فیلد آدرس در IDM جایگزین نمایید.
قبل از دانلود حتما فیلتر شکن خود را غیر فعال کنید!!!
نظرات کاربران
ما منتظر نظرات شما هستیم
این بخش صرفا برای بیان نظر شما در مورد مطالب سایت می باشد.
از ایجاد هرگونه بحث های سیاسی و مذهبی بپرهیزید. از توهین به دیگر کاربران و تبلیغ وب سایت های دیگر خودداری کنید.
برای ارسال نظر، لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.
والا موزیک در شبکه های اجتماعی
@vmusicir@v_music
پربازدیدترین