هنرمند : Audiomachine
ژانر : Soundtrack | Music Library
سال انتشار : 2006 - 2019
تعداد آلبوم : 52
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 13.52GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Jeff Beal
ژانر : Score
سال انتشار : 1993 - 2019
تعداد آلبوم : 22
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 4.37GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : John Powell
ژانر : Soundtrack | Score
سال انتشار : 1997 - 2019
تعداد آلبوم : 51
کدک های صوتی : MP3 , Flac
بیت ریت : 320 kbps
حجم : 7.67GB
امتیاز کاربران : 9.6 از 10
هنرمند : Benjamin Wallfisch
ژانر : Soundtrack | Score
سال انتشار : 2006 - 2019
تعداد آلبوم : 23
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 2.8GB
امتیاز کاربران : 9.5 از 10
هنرمند : Alex Heffes
ژانر : Soundtrack | Score
سال انتشار : 2003 - 2019
تعداد آلبوم : 24
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 3.06GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Vladimir Cosma
ژانر : Soundtrack | Score
سال انتشار : 2009 - 2016
تعداد آلبوم : 51
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 12.28GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Soundcritters - Kai Hartwig
ژانر : Trailer Music | Epic
سال انتشار : 2012 - 2018
تعداد آلبوم : 15
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.35GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
قبلیاول123456789آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام