مجموعه بسیار ارزشمند Deutsche Grammophon The Essentials

هنرمند : Seventh Sense
عنوان آلبوم : Emotive Songs 4
ژانر : Trailer Music
سال انتشار : 2019
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 19MB
Seventh Sense - Emotive Songs 4 (2019)
هنرمند : No Sheet Music
عنوان آلبوم : Ethereal Orchestral
ژانر : Trailer Music | Epic
سال انتشار : 2019
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 56MB
No Sheet Music - Ethereal Orchestral (2019)
هنرمند : Must Save Jane
عنوان آلبوم : Atomic Clock
ژانر : Trailer Music
سال انتشار : 2019
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 53MB
Must Save Jane - Atomic Clock (2019)
هنرمند : Cezame Trailers
عنوان آلبوم : Odyssea
ژانر : Trailer Music | Epic
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 167MB
Cezame Trailers - Odyssea (2018)
هنرمند : Joel Nielsen
عنوان آلبوم : Black Mesa- Xen Soundtrack
ژانر : Score | Trailer Music
سال انتشار : 2019
کدک های صوتی : MP3 | FLAC
بیت ریت : 320kbps | lossless
حجم : 92MB | 231MB
Joel Nielsen - Black Mesa- Xen Soundtrack (2019)
هنرمند : Terra Music
عنوان آلبوم : Consolidation
ژانر : Trailer Music
سال انتشار : 2016
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 369MB
Terra Music - Consolidation (2016)
هنرمند : Selectracks
عنوان آلبوم : Cinematic Scores, Vol. 1
ژانر : Trailer Music
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 225MB
Selectracks - Cinematic Scores, Vol. 1 (2018)
هنرمند : Position Music
عنوان آلبوم : Epic Music, Vol. 1
ژانر : Trailer Music
سال انتشار : 2018
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 273MB
Position Music - Epic Music, Vol. 1 (2018)
قبلیاول34567891011آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام