دیسکوگرافی والا موزیک
 مجموعه BACH 333 نسخه جدید آثار کامل باخ
مجموعه موسیقی کلاسیک BTHVN 2020 – نسخه جدیدی از کامل ترین آثار لودویگ فان بتهوون
 مجموعه بسیار ارزشمند Deutsche Grammophon The Essentials
 پانصد آلبوم برتر تمام دوران از نگاه مجله رولینگ استون
کستانتینو ماستروپریمیانو – سونات برای پیانوفورته از لیبل بریلینت کلاسیک
مختص کاربر ویژه 1399/03/03

Costantino Mastroprimiano – Sonates pour pianoforte (2012) (18 CD)

 کستانتینو ماستروپریمیانو – سونات برای پیانوفورته

Artist: Costantino Mastroprimiano
Title: Sonates pour pianoforte
Year Of Release: 2012
Label: Brilliant Classics
Genre: Classical
Quality: flac lossless
Total Time: 17:25:16
WebSite: Album Preview

Costantino Mastroprimiano – Sonates pour pianoforte (2012)

Tracklist

CD1
01. Muzio Clementi: Sonata in F, Op. 1 No. 4: I. Spiritoso
02. Muzio Clementi: Sonata in F, Op. 1 No. 4: II. Larghetto
03. Muzio Clementi: Sonata in F, Op. 1 No. 4: III. Rondeaux
04. Muzio Clementi: Sonata in A, Op. 1 No. 5: I. Larghetto
05. Muzio Clementi: Sonata in A, Op. 1 No. 5: II. Tempo di Menuetto. Grazioso
06. Muzio Clementi: Sonata in E, Op. 1 No. 6: I. Moderato
07. Muzio Clementi: Sonata in E, Op. 1 No. 6: II. Rondeau: Grazioso
08. Muzio Clementi: Sonata in A-Flat, WoO 13: I. Allegro ma non troppo
09. Muzio Clementi: Sonata in A-Flat, WoO 13: II. Larghetto
10. Muzio Clementi: Sonata in A-Flat, WoO 13: III. Allegro assai
11. Muzio Clementi: Sonata in E-Flat, Op. 1 No. 1: I. Allegro con comodo
12. Muzio Clementi: Sonata in E-Flat, Op. 1 No. 1: II. Tempo di Minuetto
13. Muzio Clementi: Sonata in G, Op. 1 No. 2: I. Spiritoso
14. Muzio Clementi: Sonata in G, Op. 1 No. 2: II. Allegro assai
15. Muzio Clementi: Sonata in B-Flat, Op. 1 No. 3: I. Maestoso
16. Muzio Clementi: Sonata in B-Flat, Op. 1 No. 3: II. Andantino grazioso

CD2
01. Muzio Clementi: Sonata in F, Op. 1a No. 1: I. Andante
02. Muzio Clementi: Sonata in F, Op. 1a No. 1: II. Allegro. La Pantoufle avec des Variations
03. Muzio Clementi: Sonata in B-Flat, Op. 1a No. 2: I. Allegro moderato
04. Muzio Clementi: Sonata in B-Flat, Op. 1a No. 2: II. Andantino grazioso
05. Muzio Clementi: Sonata in B-Flat, Op. 1a No. 2: III. Allegro. Air du Balet de Mirza avec des Variations
06. Muzio Clementi: Sonata in G, Op. 1a No. 3: I. Allegretto
07. Muzio Clementi: Sonata in G, Op. 1a No. 3: II. ‘Black Joke’. Air Anglaise avec des Variations
08. Muzio Clementi: Sonata in A, Op. 1a No. 4: I. Larghetto
09. Muzio Clementi: Sonata in A, Op. 1a No. 4: II. Tempo di minuetto
10. Muzio Clementi: Sonata in A Minor, Op. 1a No. 5: I. Allegro
11. Muzio Clementi: Sonata in G, WoO 14: I. Allegro
12. Muzio Clementi: Sonata in G, WoO 14: II. Allegro assai
13. Muzio Clementi: Arcangelo Corelli 1653–1713 (from Clementi’s Introduction to the Art of Playing on the Pianoforte): Giga in B Minor
14. Muzio Clementi: Arcangelo Corelli 1653–1713 (from Clementi’s Introduction to the Art of Playing on the Pianoforte): Sarabanda in D Minor
15. Muzio Clementi: Arcangelo Corelli 1653–1713 (from Clementi’s Introduction to the Art of Playing on the Pianoforte): Allemande in D Minor
16. Muzio Clementi: Arcangelo Corelli 1653–1713 (from Clementi’s Introduction to the Art of Playing on the Pianoforte): Sarabanda in F
17. Muzio Clementi: Arcangelo Corelli 1653–1713 (from Clementi’s Introduction to the Art of Playing on the Pianoforte): Giga in F
18. Muzio Clementi: Arcangelo Corelli 1653–1713 (from Clementi’s Introduction to the Art of Playing on the Pianoforte): (Allegro) in C

CD3
01. Muzio Clementi: Sonata in C, Op. 2 No. 2: I. Presto
02. Muzio Clementi: Sonata in C, Op. 2 No. 2: II. Rondeau. Spiritoso
03. Muzio Clementi: Sonata in A, Op. 2 No. 4: I. Allegro assai
04. Muzio Clementi: Sonata in A, Op. 2 No. 4: II. Spiritoso
05. Muzio Clementi: Sonata in B-Flat, Op. 2 No. 6: I. Allegro di molto
06. Muzio Clementi: Sonata in B-Flat, Op. 2 No. 6: II. Prestissimo
07. Muzio Clementi: The Black Joke with 21 Variations, WoO 2: Thema: Allegro – Variations 1–6
08. Muzio Clementi: The Black Joke with 21 Variations, WoO 2: Variations 7–13
09. Muzio Clementi: The Black Joke with 21 Variations, WoO 2: Variations 14–17
10. Muzio Clementi: The Black Joke with 21 Variations, WoO 2: Variations 19–21

CD4
01. Muzio Clementi: Sonata in E-Flat, Op. 7 No. 1: I. Allegro assai
02. Muzio Clementi: Sonata in E-Flat, Op. 7 No. 1: II. Mesto
03. Muzio Clementi: Sonata in E-Flat, Op. 7 No. 1: III. Rondeau: Allegro
04. Muzio Clementi: Sonata in C, Op. 7 No. 2: I. Presto
05. Muzio Clementi: Sonata in C, Op. 7 No. 2: II. Andantino allegretto – Presto – Allegretto
06. Muzio Clementi: Sonata in G Minor, Op. 7 No. 3: I. Allegro con spirito
07. Muzio Clementi: Sonata in G Minor, Op. 7 No. 3: II. Cantabile e lento
08. Muzio Clementi: Sonata in G Minor, Op. 7 No. 3: III. Presto
09. Muzio Clementi: Musical Characteristics, Op. 19: Preludio I alla Vanhal
10. Muzio Clementi: Sonata in G Minor, Op. 8 No. 1: I. Allegro con molto spirito
11. Muzio Clementi: Sonata in G Minor, Op. 8 No. 1: II. Andante cantabile
12. Muzio Clementi: Sonata in G Minor, Op. 8 No. 1: III. Presto
13. Muzio Clementi: Sonata in E-Flat, Op. 8 No. 2: I. Allegro assai
14. Muzio Clementi: Sonata in E-Flat, Op. 8 No. 2: II. Larghetto
15. Muzio Clementi: Sonata in E-Flat, Op. 8 No. 2: III. Rondeau: Allegro
16. Muzio Clementi: Sonata in B-Flat, Op. 8 No. 3: I. Presto
17. Muzio Clementi: Sonata in B-Flat, Op. 8 No. 3: II. Minuetto: Allegro
18. Muzio Clementi: Sonata in B-Flat, Op. 8 No. 3: III. Rondeau: Allegretto grazioso

CD2
01. Muzio Clementi: Sonata in B-Flat, Op. 9 No. 1: I. Allegro assai
02. Muzio Clementi: Sonata in B-Flat, Op. 9 No. 1: II. Larghetto
03. Muzio Clementi: Sonata in B-Flat, Op. 9 No. 1: III. Rondo: Prestissimo
04. Muzio Clementi: Sonata in C, Op. 9 No. 2: I. Allegro assai
05. Muzio Clementi: Sonata in C, Op. 9 No. 2: II. Lento
06. Muzio Clementi: Sonata in C, Op. 9 No. 2: III. Rondo: Allegro spiritoso
07. Muzio Clementi: Sonata in E-Flat, Op. 9 No. 3: I. Allegro assai
08. Muzio Clementi: Sonata in E-Flat, Op. 9 No. 3: II. Larghetto
09. Muzio Clementi: Sonata in E-Flat, Op. 9 No. 3: III. Prestissimo
10. Muzio Clementi: Musical Characteristics, Op. 19: Preludio II alla Mozart
11. Muzio Clementi: Sonata in A, Op. 10 No. 1: I. Allegro con spiritoso
12. Muzio Clementi: Sonata in A, Op. 10 No. 1: II. Minuetto: Allegro con molto – Trio
13. Muzio Clementi: Sonata in A, Op. 10 No. 1: III. Prestissimo
14. Muzio Clementi: Sonata in D, Op. 10 No. 2: I. Andante. Maestoso
15. Muzio Clementi: Sonata in D, Op. 10 No. 2: II. Presto
16. Muzio Clementi: Sonata in B-Flat, Op. 10 No. 3: I. Presto
17. Muzio Clementi: Sonata in B-Flat, Op. 10 No. 3: II. Tempo di minuetto con espressione e andante
18. Muzio Clementi: Sonata in B-Flat, Op. 10 No. 3: III. Allegro assai

CD6
01. Muzio Clementi: Sonata in E-Flat, Op. 11 (first version): I. Allegro
02. Muzio Clementi: Sonata in E-Flat, Op. 11 (first version): II. Rondeau: Presto
03. Muzio Clementi: Rondo in B-Flat, WoO 8
04. Muzio Clementi: Sonata in F, Op. 24 No. 1: I. Allegro assai
05. Muzio Clementi: Sonata in F, Op. 24 No. 1: II. Adagio
06. Muzio Clementi: Sonata in F, Op. 24 No. 1: III. Arietta con Variazione: Vivace
07. Muzio Clementi: Sonata in B-Flat, Op. 24 No. 2 (Vienna edition, Op. 41 No. 2): I. Allegro con brio
08. Muzio Clementi: Sonata in B-Flat, Op. 24 No. 2 (Vienna edition, Op. 41 No. 2): II. Andante quasi allegretto
09. Muzio Clementi: Sonata in B-Flat, Op. 24 No. 2 (Vienna edition, Op. 41 No. 2): III. Rondo: Allegro assai
10. Muzio Clementi: Sonata in E-Flat, Op. 41: I. Allegro ma con grazia
11. Muzio Clementi: Sonata in E-Flat, Op. 41: II. Adagio molto e con anima
12. Muzio Clementi: Sonata in E-Flat, Op. 41: III. Allegro molto vivace

CD7
01. Muzio Clementi: Sonata in E-Flat, Op. 11 (second version): I. Allegro
02. Muzio Clementi: Sonata in E-Flat, Op. 11 (second version): II. Larghetto con espressione
03. Muzio Clementi: Sonata in E-Flat, Op. 11 (second version): III. Rondo: Allegro di molto
04. Muzio Clementi: Toccata in B-Flat, Op. 11
05. Muzio Clementi: Sonata in B-Flat, Op. 12 No. 1: I. Presto
06. Muzio Clementi: Sonata in B-Flat, Op. 12 No. 1: II. Larghetto con espressione
07. Muzio Clementi: Sonata in B-Flat, Op. 12 No. 1: III. ‘Lindor’ with Variations: Allegretto
08. Muzio Clementi: Sonata in B-Flat, Op. 12 No. 1: III. Variation 1
09. Muzio Clementi: Sonata in B-Flat, Op. 12 No. 1: III. Variation 2
10. Muzio Clementi: Sonata in B-Flat, Op. 12 No. 1: III. Variation 3
11. Muzio Clementi: Sonata in B-Flat, Op. 12 No. 1: III. Variation 4
12. Muzio Clementi: Sonata in B-Flat, Op. 12 No. 1: III. Variation 5
13. Muzio Clementi: Sonata in B-Flat, Op. 12 No. 1: III. Variation 6
14. Muzio Clementi: Sonata in B-Flat, Op. 12 No. 1: III. Variation 7
15. Muzio Clementi: Sonata in B-Flat, Op. 12 No. 1: III. Variation 8
16. Muzio Clementi: Sonata in B-Flat, Op. 12 No. 1: III. Variation 9
17. Muzio Clementi: Sonata in B-Flat, Op. 12 No. 1: III. Variation 10
18. Muzio Clementi: Sonata in B-Flat, Op. 12 No. 1: III. Variation 11
19. Muzio Clementi: Sonata in E-Flat, Op. 12 No. 2: I. Presto
20. Muzio Clementi: Sonata in E-Flat, Op. 12 No. 2: II. Largo
21. Muzio Clementi: Sonata in E-Flat, Op. 12 No. 2: III. Rondo: Allegro assai

CD8
01. Muzio Clementi: Sonata in F, Op. 12 No. 3: I. Allegro di molto
02. Muzio Clementi: Sonata in F, Op. 12 No. 3: II. Largo
03. Muzio Clementi: Sonata in F, Op. 12 No. 3: III. Rondeau: Allegro
04. Muzio Clementi: Sonata in E-Flat, Op. 12 No. 4: I. Allegro
05. Muzio Clementi: Sonata in E-Flat, Op. 12 No. 4: II. Lento
06. Muzio Clementi: Sonata in E-Flat, Op. 12 No. 4: III. Rondeau: Allegro con spirito
07. Muzio Clementi: Sonata in B-Flat, Op. 13 No. 4: I. Allegro con spirito
08. Muzio Clementi: Sonata in B-Flat, Op. 13 No. 4: II. Adagio
09. Muzio Clementi: Sonata in B-Flat, Op. 13 No. 4: III. Allegro assai
10. Muzio Clementi: Sonata in F, Op. 13 No. 5: I. Allegro
11. Muzio Clementi: Sonata in F, Op. 13 No. 5: II. Larghetto
12. Muzio Clementi: Sonata in F, Op. 13 No. 5: III. Presto

CD9
01. Muzio Clementi: Sonata in F Minor, Op. 13 No. 6: I. Allegro agitato
02. Muzio Clementi: Sonata in F Minor, Op. 13 No. 6: II. Largo e sostenuto
03. Muzio Clementi: Sonata in F Minor, Op. 13 No. 6: III. Presto
04. Muzio Clementi: La Chasse in D, Op. 16: I. Allegro
05. Muzio Clementi: La Chasse in D, Op. 16: II. Andante vivace
06. Muzio Clementi: La Chasse in D, Op. 16: III. Allegro assai
07. Muzio Clementi: Capriccio in B-Flat, Op. 17
08. Muzio Clementi: Sonata in C, Op. 20: I. Allegro
09. Muzio Clementi: Sonata in C, Op. 20: II. Larghetto con espressione
10. Muzio Clementi: Sonata in C, Op. 20: III. Allegro molto

CD10
01. Muzio Clementi: Sonata in E-Flat, Op. 23 No. 1: I. Allegro molto
02. Muzio Clementi: Sonata in E-Flat, Op. 23 No. 1: II. Rondeau: Vivace
03. Muzio Clementi: Sonata in F, Op. 23 No. 2: I. Allegro con spirito
04. Muzio Clementi: Sonata in F, Op. 23 No. 2: II. Adagio
05. Muzio Clementi: Sonata in F, Op. 23 No. 2: III. Rondo: Allegro con spirito
06. Muzio Clementi: Sonata in E-Flat, Op. 23 No. 3: I. Allegro con vivacità
07. Muzio Clementi: Sonata in E-Flat, Op. 23 No. 3: II. Air with (8) Variations: Allegretto vivace
08. Muzio Clementi: Sonata in C, Op. 25 No. 1: I. Allegro di molto
09. Muzio Clementi: Sonata in C, Op. 25 No. 1: II. Adagio
10. Muzio Clementi: Sonata in C, Op. 25 No. 1: III. Rondeau: Presto
11. Muzio Clementi: Sonata in G, Op. 25 No. 2: I. Allegro con brio
12. Muzio Clementi: Sonata in G, Op. 25 No. 2: II. Rondo: Un poco allegro

CD11
01. Muzio Clementi: Sonata in B-Flat, Op. 25 No. 3: I. Allegro
02. Muzio Clementi: Sonata in B-Flat, Op. 25 No. 3: II. Rondo: Vivace
03. Muzio Clementi: Sonata in A, Op. 25 No. 4: I. Maestoso e cantabile
04. Muzio Clementi: Sonata in A, Op. 25 No. 4: II. Molto allegro
05. Muzio Clementi: Sonata in F-Sharp Minor, Op. 25 No. 5: I. Più tosto allegro con espressione
06. Muzio Clementi: Sonata in F-Sharp Minor, Op. 25 No. 5: II. Lento e patetico
07. Muzio Clementi: Sonata in F-Sharp Minor, Op. 25 No. 5: III. Presto
08. Muzio Clementi: Sonata in D, Op. 25 No. 6: I. Presto
09. Muzio Clementi: Sonata in D, Op. 25 No. 6: II. Un poco andante
10. Muzio Clementi: Sonata in D, Op. 25 No. 6: III. Rondo: Allegro assai
11. Muzio Clementi: Sonata in F, WoO 3: I. Vivace
12. Muzio Clementi: Sonata in F, WoO 3: II. Rondeau: Spiritoso

CD12
01. Muzio Clementi: 5 Variations on a Minuet by Mr Collick WoO 5: A Tempo di Ballo
02. Muzio Clementi: Sonata in F, Op. 26: I. Allegro
03. Muzio Clementi: Sonata in F, Op. 26: II. Rondeau: Allegretto
04. Muzio Clementi: Sonata in A, Op. 33 No. 1: I. Allegro
05. Muzio Clementi: Sonata in A, Op. 33 No. 1: II. Presto
06. Muzio Clementi: Sonata in F, Op. 33 No. 2: I. Adagio – Allegro con fuoco
07. Muzio Clementi: Sonata in F, Op. 33 No. 2: II. Presto
08. Muzio Clementi: Sonata in C, Op. 33 No. 3: I. Allegro con spirito
09. Muzio Clementi: Sonata in C, Op. 33 No. 3: II. Adagio e cantabile con grand’espressione
10. Muzio Clementi: Sonata in C, Op. 33 No. 3: III. Presto

CD13
01. Muzio Clementi: Sonata in C, Op. 34 No. 1: I. Allegro con spirito
02. Muzio Clementi: Sonata in C, Op. 34 No. 1: II. Un poco andante, quasi allegretto
03. Muzio Clementi: Sonata in C, Op. 34 No. 1: III. Finale: Allegro
04. Muzio Clementi: Sonata in G Minor, Op. 34 No. 2: I. Largo e sostenuto – Allegro con fuoco
05. Muzio Clementi: Sonata in G Minor, Op. 34 No. 2: II. Un poco adagio
06. Muzio Clementi: Sonata in G Minor, Op. 34 No. 2: III. Finale: Molto allegro
07. Muzio Clementi: Capriccio in A, Op. 34 No. 3

CD14
01. Muzio Clementi: Capriccio in F, Op. 34 No. 4
02. Muzio Clementi: Sonatina in C, Op. 36 No. 1: I. Allegro
03. Muzio Clementi: Sonatina in C, Op. 36 No. 1: II. Andante
04. Muzio Clementi: Sonatina in C, Op. 36 No. 1: III. Vivace
05. Muzio Clementi: Sonatina in G, Op. 36 No. 2: I. Allegretto
06. Muzio Clementi: Sonatina in G, Op. 36 No. 2: II. Allegretto
07. Muzio Clementi: Sonatina in G, Op. 36 No. 2: III. Allegro
08. Muzio Clementi: Sonatina in C, Op. 36 No. 3: I. Spiritoso
09. Muzio Clementi: Sonatina in C, Op. 36 No. 3: II. Un poco adagio
10. Muzio Clementi: Sonatina in C, Op. 36 No. 3: III. Allegro
11. Muzio Clementi: Sonatina in F, Op. 36 No. 4: I. Con spirito
12. Muzio Clementi: Sonatina in F, Op. 36 No. 4: II. Andante con espressione
13. Muzio Clementi: Sonatina in F, Op. 36 No. 4: III. Rondeau: Allegro vivace
14. Muzio Clementi: Sonatina in G, Op. 36 No. 5: I. Presto
15. Muzio Clementi: Sonatina in G, Op. 36 No. 5: II. Original Swiss Air: Allegro moderato
16. Muzio Clementi: Sonatina in G, Op. 36 No. 5: III. Rondo: Allegro di molto
17. Muzio Clementi: Sonatina in D, Op. 36 No. 6: I. Allegro con spirito
18. Muzio Clementi: Sonatina in D, Op. 36 No. 6: II. Rondo: Allegretto spiritoso

CD15
01. Muzio Clementi: Sonata in C, Op. 37 No. 1: I. Allegro di molto
02. Muzio Clementi: Sonata in C, Op. 37 No. 1: II. Adagio sostenuto
03. Muzio Clementi: Sonata in C, Op. 37 No. 1: III. Finale: Vivace
04. Muzio Clementi: Sonata in G, Op. 37 No. 2: I. Allegro
05. Muzio Clementi: Sonata in G, Op. 37 No. 2: II. Adagio: In the solemn style
06. Muzio Clementi: Sonata in G, Op. 37 No. 2: III. Allegro con spirito
07. Muzio Clementi: Sonata in D, Op. 37 No. 3: I. Allegro
08. Muzio Clementi: Sonata in D, Op. 37 No. 3: II. Allegretto vivace
09. Muzio Clementi: Sonata in D, Op. 37 No. 3: III. Finale: Presto

CD16
01. Muzio Clementi: Sonata in G, Op. 40 No. 1: I. Allegro molto vivace
02. Muzio Clementi: Sonata in G, Op. 40 No. 1: II. Adagio, sostenuto e cantabile
03. Muzio Clementi: Sonata in G, Op. 40 No. 1: III. Allegro: Canone I perpetuo, per moto retto – Canone II perpetuo, per moto contrario
04. Muzio Clementi: Sonata in G, Op. 40 No. 1: IV. Finale: Presto
05. Muzio Clementi: Sonata in B Minor, Op. 40 No. 2: I. Molto adagio e sostenuto – Allegro con fuoco e con espressione
06. Muzio Clementi: Sonata in B Minor, Op. 40 No. 2: II. Largo, mesto e patetico
07. Muzio Clementi: Sonata in B Minor, Op. 40 No. 2: II. Allegro – Tempo Primo – Presto
08. Muzio Clementi: Sonata in D, Op. 40 No. 3: I. Adagio molto – Allegro
09. Muzio Clementi: Sonata in D, Op. 40 No. 3: II. Adagio con molta espressione
10. Muzio Clementi: Sonata in D, Op. 40 No. 3: III. Allegro

CD17
01. Muzio Clementi: Sonata in B-Flat, Op. 46: I. Introduzione: Larghetto cantabile –
02. Muzio Clementi: Sonata in B-Flat, Op. 46: I. Allegro con brio
03. Muzio Clementi: Sonata in B-Flat, Op. 46: II. Adagio cantabile e sostenuto
04. Muzio Clementi: Sonata in B-Flat, Op. 46: III. Finale: Allegro con fuoco
05. Muzio Clementi: Twelve Monferrinas, Op. 49: Monferrina No. 1
06. Muzio Clementi: Twelve Monferrinas, Op. 49: Monferrina No. 2
07. Muzio Clementi: Twelve Monferrinas, Op. 49: Monferrina No. 3
08. Muzio Clementi: Twelve Monferrinas, Op. 49: Monferrina No. 4
09. Muzio Clementi: Twelve Monferrinas, Op. 49: Monferrina No. 5
10. Muzio Clementi: Twelve Monferrinas, Op. 49: Monferrina No. 6
11. Muzio Clementi: Twelve Monferrinas, Op. 49: Monferrina No. 7
12. Muzio Clementi: Twelve Monferrinas, Op. 49: Monferrina No. 8
13. Muzio Clementi: Twelve Monferrinas, Op. 49: Monferrina No. 9
14. Muzio Clementi: Twelve Monferrinas, Op. 49: Monferrina No. 10
15. Muzio Clementi: Twelve Monferrinas, Op. 49: Monferrina No. 11
16. Muzio Clementi: Twelve Monferrinas, Op. 49: Monferrina No. 12

CD18
01. Muzio Clementi: Sonata in A, Op. 50 No. 1: I. Allegro maestoso e con sentimento
02. Muzio Clementi: Sonata in A, Op. 50 No. 1: II. Adagio sostenuto e patetico
03. Muzio Clementi: Sonata in A, Op. 50 No. 1: III. Allegro vivace
04. Muzio Clementi: Sonata in D Minor, Op. 50 No. 2: I. Allegro non troppo, ma con energia
05. Muzio Clementi: Sonata in D Minor, Op. 50 No. 2: II. Adagio con espressione
06. Muzio Clementi: Sonata in D Minor, Op. 50 No. 2: III. Allegro con fuoco, ma non troppo presto
07. Muzio Clementi: Sonata in G Minor, Op. 50 No. 3 ‘Didone abbandonata’: I. Largo patetico e sostenuto – Allegro ma non espressione
08. Muzio Clementi: Sonata in G Minor, Op. 50 No. 3 ‘Didone abbandonata’: II. Adagio dolente –
09. Muzio Clementi: Sonata in G Minor, Op. 50 No. 3 ‘Didone abbandonata’: III. Allegro agitato e con disperazione

Known as the ‘father of the pianoforte’, Muzio Clementi (1752–1832) played an incomparable role in the development of both piano repertoire and the instrument itself. As a composer and virtuoso pianist, his sonatas spanned the transition from Scarlatti’s keyboard style to the beginnings of the Romantic period; as a publisher and manufacturer, he was responsible for a number of developments to piano performance and construction.

لینک‌های دانلود فول آلبوم

در صورتی که برای ادامه دادن دانلود های نیمه تمام مشکل دارید، لینک جدید دانلود آن فایل را مجددا از سایت کپی کرده و در فیلد آدرس در IDM جایگزین نمایید.
قبل از دانلود حتما فیلتر شکن خود را غیر فعال کنید!!!
نظرات کاربران
ما منتظر نظرات شما هستیم
این بخش صرفا برای بیان نظر شما در مورد مطالب سایت می باشد.
از ایجاد هرگونه بحث های سیاسی و مذهبی بپرهیزید. از توهین به دیگر کاربران و تبلیغ وب سایت های دیگر خودداری کنید.
برای ارسال نظر، لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.

والا موزیک در شبکه های اجتماعی
@vmusicir@v_music