دیسکوگرافی والا موزیک
 مجموعه BACH 333 نسخه جدید آثار کامل باخ
مجموعه موسیقی کلاسیک BTHVN 2020 – نسخه جدیدی از کامل ترین آثار لودویگ فان بتهوون
 مجموعه بسیار ارزشمند Deutsche Grammophon The Essentials
 پانصد آلبوم برتر تمام دوران از نگاه مجله رولینگ استون
مجموعه آثار لویجی بوکرینی (Luigi Boccherini)
مختص کاربر ویژه 1393/04/10

مجموعه آثار لویجی بوکرینی از لیبل بریلینت کلاسیک

VA – Boccherini Edition (2012) [Box Set]

نسخه Flac اضافه شد. (1401.04.19)

Track list
Disk 1

1
Luigi Boccherini: Symphony in C, G. 515: I. Allegro con moto
2
Luigi Boccherini: Symphony in C, G. 515: II. Menuetto – Trio
3
Luigi Boccherini: Symphony in C, G. 515: III. Lento
4
Luigi Boccherini: Symphony in C, G. 515: IV. Finale: Allegro vivo assai
5
Luigi Boccherini: Symphony in D Minor, G. 517: I. Allegro moderato
6
Luigi Boccherini: Symphony in D Minor, G. 517: II. Minuetto con moto – Trio
7
Luigi Boccherini: Symphony in D Minor, G. 517: III. Andante amoroso
8
Luigi Boccherini: Symphony in D Minor, G. 517: IV. Allegro vivo ma non presto
9
Luigi Boccherini: Symphony in A, G. 518: I. Allegro spiritoso
10
Luigi Boccherini: Symphony in A, G. 518: II. Minuetto: Allegro – Trio
11
Luigi Boccherini: Symphony in A, G. 518: III. Andante
12
Luigi Boccherini: Symphony in A, G. 518: IV. Allegro ma non presto

Disk 2

1
Luigi Boccherini: Symphony in C Minor, G. 519: I. Allegro vivo assai
2
Luigi Boccherini: Symphony in C Minor, G. 519: II. Pastorale lentarello
3
Luigi Boccherini: Symphony in C Minor, G. 519: III. Minuetto: Allegro – Trio
4
Luigi Boccherini: Symphony in C Minor, G. 519: IV. Finale: Allegro
5
Luigi Boccherini: Symphony in D, G. 520: I. Allegro
6
Luigi Boccherini: Symphony in D, G. 520: II. Andante
7
Luigi Boccherini: Symphony in D, G. 520: III. Minuetto: Allegro – Trio
8
Luigi Boccherini: Symphony in D, G. 520: IV. Finale: Presto
9
Luigi Boccherini: Symphony in D, G. 521: Allegro con molto spirito – Andantino – Allegro
10
Luigi Boccherini: Symphony in D Minor, G. 522: I. Adagio – Allegro vivo assai
11
Luigi Boccherini: Symphony in D Minor, G. 522: II. Andantino
12
Luigi Boccherini: Symphony in D Minor, G. 522: III. Minuetto: Allegro – Trio
13
Luigi Boccherini: Symphony in D Minor, G. 522: IV. Adagio – Allegro vivo assai

Disk 3

1
Luigi Boccherini: Cello Concerto in D, G. 479: I. Allegro
2
Luigi Boccherini: Cello Concerto in D, G. 479: II. Adagio
3
Luigi Boccherini: Cello Concerto in D, G. 479: III. Allegro assai
4
Luigi Boccherini: Cello Concerto in G, G. 480: I. Allegro
5
Luigi Boccherini: Cello Concerto in G, G. 480: II. Adagio
6
Luigi Boccherini: Cello Concerto in G, G. 480: III. Allegro
7
Luigi Boccherini: Cello Concerto in C, G. 477: I. Allegro
8
Luigi Boccherini: Cello Concerto in C, G. 477: II. Largo
9
Luigi Boccherini: Cello Concerto in C, G. 477: III. Allegro
10
Luigi Boccherini: Cello Concerto in B-Flat, G. 482: I. Allegro moderato
11
Luigi Boccherini: Cello Concerto in B-Flat, G. 482: II. Andante grazioso
12
Luigi Boccherini: Cello Concerto in B-Flat, G. 482: III. Rondo: Allegro

Disk 4

1
Luigi Boccherini: Cello Concerto in E-Flat, G. deest: I. Maestoso
2
Luigi Boccherini: Cello Concerto in E-Flat, G. deest: II. Largo
3
Luigi Boccherini: Cello Concerto in E-Flat, G. deest: III. Allegro
4
Luigi Boccherini: Cello Concerto in D, G. 478: I. Allegro con spirito
5
Luigi Boccherini: Cello Concerto in D, G. 478: II. Larghetto
6
Luigi Boccherini: Cello Concerto in D, G. 478: III. Rondo: Comodo assai
7
Luigi Boccherini: Cello Concerto in A, G. 475: I. Allegro
8
Luigi Boccherini: Cello Concerto in A, G. 475: II. Adagio
9
Luigi Boccherini: Cello Concerto in A, G. 475: III. Rondo: Allegro
10
Luigi Boccherini: Cello Concerto in D, G. 483: I. Allegro moderato
11
Luigi Boccherini: Cello Concerto in D, G. 483: II. Andante lentarello
12
Luigi Boccherini: Cello Concerto in D, G. 483: III. Allegro e con moto

Disk 5

1
Luigi Boccherini: Cello Concerto in E-Flat, G. 474: I. Allegro moderato
2
Luigi Boccherini: Cello Concerto in E-Flat, G. 474: II. Largo
3
Luigi Boccherini: Cello Concerto in E-Flat, G. 474: III. Rondo: Allegro
4
Luigi Boccherini: Cello Concerto in C, G. 573: I. Maestoso
5
Luigi Boccherini: Cello Concerto in C, G. 573: II. Largo cantabile
6
Luigi Boccherini: Cello Concerto in C, G. 573: III. Allegro comodo
7
Luigi Boccherini: Cello Concerto in D, G. 476: I. Allegro
8
Luigi Boccherini: Cello Concerto in D, G. 476: II. Largo
9
Luigi Boccherini: Cello Concerto in D, G. 476: III. Allegro a piacere
10
Luigi Boccherini: Cello Concerto in C, G. 481: I. Allegro moderato
11
Luigi Boccherini: Cello Concerto in C, G. 481: II. Adagio
12
Luigi Boccherini: Cello Concerto in C, G. 481: III. Allegretto

Disk 6

1
Luigi Boccherini: String Sextet in F Minor G. 457 Op. 23 No. 4: I. Allegro moderato
2
Luigi Boccherini: String Sextet in F Minor G. 457 Op. 23 No. 4: II. Minuetto con moto
3
Luigi Boccherini: String Sextet in F Minor G. 457 Op. 23 No. 4: III. Grave assai
4
Luigi Boccherini: String Sextet in F Minor G. 457 Op. 23 No. 4: IV. Finale: Allegro ma non presto
5
Luigi Boccherini: String Sextet in E-Flat, G. 454, Op. 23 No. 1: I. Allegro molto
6
Luigi Boccherini: String Sextet in E-Flat, G. 454, Op. 23 No. 1: II. Larghetto
7
Luigi Boccherini: String Sextet in E-Flat, G. 454, Op. 23 No. 1: III. Minuetto – Trio I–III
8
Luigi Boccherini: String Sextet in F G. 459, Op. 23 No. 6: I. Andantino grazioso
9
Luigi Boccherini: String Sextet in E-Flat, G. 454, Op. 23 No. 1: II. Allegro assai
10
Luigi Boccherini: String Sextet in E-Flat, G. 454, Op. 23 No. 1: III. Tempo di minuetto – Trio
11
Luigi Boccherini: String Sextet in E-Flat, G. 454, Op. 23 No. 1: IV. Finale: Prestissimo
12
Luigi Boccherini: String Sextet in E, G. 456, Op. 23 No. 3: I. Moderato assai
13
Luigi Boccherini: String Sextet in E, G. 456, Op. 23 No. 3: II. Allegro brillante
14
Luigi Boccherini: String Sextet in E, G. 456, Op. 23 No. 3: III. Minuetto – Trio
15
Luigi Boccherini: String Sextet in E, G. 456, Op. 23 No. 3: IV. Finale: Presto

Disk 7

1
Luigi Boccherini: Oboe Quintet in G, G. 431, Op. 55 No. 1: I. Allegro con vivicità
2
Luigi Boccherini: Oboe Quintet in G, G. 431, Op. 55 No. 1: II. Allegretto
3
Luigi Boccherini: Oboe Quintet in F, G. 432, Op. 55 No. 2: I. Andantino
4
Luigi Boccherini: Oboe Quintet in F, G. 432, Op. 55 No. 2: II. Minuetto
5
Luigi Boccherini: Oboe Quintet in D, G. 433, Op. 55 No. 3: I. Allegretto
6
Luigi Boccherini: Oboe Quintet in D, G. 433, Op. 55 No. 3: II. Tempo di minuetto
7
Luigi Boccherini: Oboe Quintet in A, G. 434, Op. 55 No. 4: I. Andantino
8
Luigi Boccherini: Oboe Quintet in A, G. 434, Op. 55 No. 4: II. Allegretto
9
Luigi Boccherini: Oboe Quintet in E-Flat, G. 435, Op. 55 No. 5: I. Andante lento
10
Luigi Boccherini: Oboe Quintet in E-Flat, G. 435, Op. 55 No. 5: II. Minuetto con moto
11
Luigi Boccherini: Oboe Quintet in E-Flat, G. 435, Op. 55 No. 5: III. Lento come prima
12
Luigi Boccherini: Oboe Quintet in D Minor, G. 436, Op. 55 No. 6: I. Allegretto comodo assai
13
Luigi Boccherini: Oboe Quintet in D Minor, G. 436, Op. 55 No. 6: II. Minuetto

Disk 8

1
Luigi Boccherini: Guitar Quintet in D Minor, G. 445: I. Allegro moderato
2
Luigi Boccherini: Guitar Quintet in D Minor, G. 445: II. Cantabile
3
Luigi Boccherini: Guitar Quintet in D Minor, G. 445: III. Minuetto
4
Luigi Boccherini: Guitar Quintet in D Minor, G. 445: IV. Finale: Allegro assai
5
Luigi Boccherini: Guitar Quintet in B-Flat, G. 447: I. Allegro moderato
6
Luigi Boccherini: Guitar Quintet in B-Flat, G. 447: II. Tempo di minuetto
7
Luigi Boccherini: Guitar Quintet in B-Flat, G. 447: III. Adagio
8
Luigi Boccherini: Guitar Quintet in B-Flat, G. 447: IV. Allegro
9
Luigi Boccherini: Guitar Quintet in D, G. 449: I. Andantino pausato
10
Luigi Boccherini: Guitar Quintet in D, G. 449: II. Minuetto: Allegro
11
Luigi Boccherini: Guitar Quintet in D, G. 449: III. Allegro giusto
12
Luigi Boccherini: Guitar Quintet in D, G. 449: IV. Andantino pausato con variazioni
13
Luigi Boccherini: Guitar Quintet in G, G. 450: I. Allegro con vivacità
14
Luigi Boccherini: Guitar Quintet in G, G. 450: II. Andantino lento
15
Luigi Boccherini: Guitar Quintet in G, G. 450: III. Tempo di minuetto
16
Luigi Boccherini: Guitar Quintet in G, G. 450: IV. Allegretto

Disk 9

1
Luigi Boccherini: Guitar Quintet in D, G. 448 ‘Fandango’: I. Pastorale
2
Luigi Boccherini: Guitar Quintet in D, G. 448 ‘Fandango’: II. Allegro maestoso
3
Luigi Boccherini: Guitar Quintet in D, G. 448 ‘Fandango’: III. Grave assai –
4
Luigi Boccherini: Guitar Quintet in D, G. 448 ‘Fandango’: Fandango
5
Luigi Boccherini: Guitar Quintet in E, G. 446: I. Maestoso assai
6
Luigi Boccherini: Guitar Quintet in E, G. 446: II. Adagio –
7
Luigi Boccherini: Guitar Quintet in E, G. 446: Allegretto
8
Luigi Boccherini: Guitar Quintet in E, G. 446: III. Polacca: Tempo di minuetto
9
Luigi Boccherini: Guitar Quintet in C, G. 453 ‘La Ritirata di Madrid’: I. Allegro maestoso assai
10
Luigi Boccherini: Guitar Quintet in C, G. 453 ‘La Ritirata di Madrid’: II. Andantino
11
Luigi Boccherini: Guitar Quintet in C, G. 453 ‘La Ritirata di Madrid’: III. Allegretto
12
Luigi Boccherini: Guitar Quintet in C, G. 453 ‘La Ritirata di Madrid’: IV. March: La Ritirata di Madrid

Disk 10

1
Luigi Boccherini: Guitar Quintet in C, G. 453 ‘La Ritirata di Madrid’: I. Allegro comodo
2
Luigi Boccherini: Guitar Quintet in C, G. 453 ‘La Ritirata di Madrid’: II. Adagio
3
Luigi Boccherini: Guitar Quintet in C, G. 453 ‘La Ritirata di Madrid’: III. Minuetto: Con moto
4
Luigi Boccherini: Guitar Quintet in C, G. 453 ‘La Ritirata di Madrid’: IV. Finale: Allegretto
5
Luigi Boccherini: Piano Quintet in F, G. 408, Op. 56 No. 2: I. Allegretto
6
Luigi Boccherini: Piano Quintet in F, G. 408, Op. 56 No. 2: II. Minuetto: Amoroso
7
Luigi Boccherini: Piano Quintet in F, G. 408, Op. 56 No. 2: III. Poco adagio
8
Luigi Boccherini: Piano Quintet in F, G. 408, Op. 56 No. 2: IV. Allegretto
9
Luigi Boccherini: Piano Quintet in C, G. 409, Op. 56 No. 3: I. Maestoso assai
10
Luigi Boccherini: Piano Quintet in C, G. 409, Op. 56 No. 3: II. Andantino
11
Luigi Boccherini: Piano Quintet in C, G. 409, Op. 56 No. 3: III. Allegretto

Disk 11

1
Luigi Boccherini: Piano Quintet in E-Flat, G. 410, Op. 56 No. 4: I. Lento
2
Luigi Boccherini: Piano Quintet in E-Flat, G. 410, Op. 56 No. 4: II. Allegretto
3
Luigi Boccherini: Piano Quintet in E-Flat, G. 410, Op. 56 No. 4: III. Allegro assai
4
Luigi Boccherini: Piano Quintet in D, G. 411, Op. 56 No. 5: I. Andante sostenuto
5
Luigi Boccherini: Piano Quintet in D, G. 411, Op. 56 No. 5: II. Minuetto: Allegro
6
Luigi Boccherini: Piano Quintet in D, G. 411, Op. 56 No. 5: III. Andante, come prima
7
Luigi Boccherini: Piano Quintet in D, G. 411, Op. 56 No. 5: IV. Allegro, a modo di marcia vivace
8
Luigi Boccherini: Piano Quintet in D, G. 411, Op. 56 No. 5: V. Variazioni: Andante, piùttosto lento
9
Luigi Boccherini: Piano Quintet in A Minor, G. 412, Op. 56 No. 6: I. Allegretto
10
Luigi Boccherini: Piano Quintet in A Minor, G. 412, Op. 56 No. 6: II. Andantino
11
Luigi Boccherini: Piano Quintet in A Minor, G. 412, Op. 56 No. 6: III. Minuetto con moto
12
Luigi Boccherini: Piano Quintet in A Minor, G. 412, Op. 56 No. 6: IV. Andantino come prima
13
Luigi Boccherini: Piano Quintet in A Minor, G. 412, Op. 56 No. 6: V. Allegro ma non presto

Disk 12

1
Luigi Boccherini: Piano Quintet in A, G. 413, Op. 57 No. 1: I. Allegro moderato
2
Luigi Boccherini: Piano Quintet in A, G. 413, Op. 57 No. 1: II. Minuetto: Tempo giusto – Trio
3
Luigi Boccherini: Piano Quintet in A, G. 413, Op. 57 No. 1: III. Andantino, con un poco di moto
4
Luigi Boccherini: Piano Quintet in A, G. 413, Op. 57 No. 1: IV. Allegro giusto
5
Luigi Boccherini: Piano Quintet in B-Flat, G. 414 Op. 57 No. 2: I. Allegretto moderato
6
Luigi Boccherini: Piano Quintet in B-Flat, G. 414 Op. 57 No. 2: II. Minuetto: Tempo giusto – Trio
7
Luigi Boccherini: Piano Quintet in B-Flat, G. 414 Op. 57 No. 2: III. Adagio
8
Luigi Boccherini: Piano Quintet in B-Flat, G. 414 Op. 57 No. 2: IV. Finale: Allegro un poco vivace
9
Luigi Boccherini: Piano Quintet in E Minor G. 415 Op. 57 No. 3: I. Andante lento assai
10
Luigi Boccherini: Piano Quintet in E Minor G. 415 Op. 57 No. 3: II. Minuetto non presto, con grazia
11
Luigi Boccherini: Piano Quintet in E Minor G. 415 Op. 57 No. 3: III. Provensal: Allegro vivo
12
Luigi Boccherini: Piano Quintet in E Minor G. 415 Op. 57 No. 3: IV. Andante lento
13
Luigi Boccherini: Piano Quintet in E Minor G. 415 Op. 57 No. 3: V. Provensal: Allegro vivo e pp come prima

Disk 13

1
Luigi Boccherini: Piano Quintet in D Minor, G. 416, Op. 57 No. 4: I. Allegro giusto ma con vivacità
2
Luigi Boccherini: Piano Quintet in D Minor, G. 416, Op. 57 No. 4: II. Largo cantabile
3
Luigi Boccherini: Piano Quintet in D Minor, G. 416, Op. 57 No. 4: III. Finale: Allegro assai
4
Luigi Boccherini: Piano Quintet in E, G. 417, Op. 57 No. 5: I. Allegro sostenuto e imperioso
5
Luigi Boccherini: Piano Quintet in E, G. 417, Op. 57 No. 5: II. Adagio
6
Luigi Boccherini: Piano Quintet in E, G. 417, Op. 57 No. 5: III. Polacca: Tempo di minuetto
7
Luigi Boccherini: Piano Quintet in C, G. 418, Op. 57 No. 6: I. Allegretto lento
8
Luigi Boccherini: Piano Quintet in C, G. 418, Op. 57 No. 6: II. Presto
9
Luigi Boccherini: Piano Quintet in C, G. 418, Op. 57 No. 6: III. Variazioni sulla Ritirata notturna di Madrid
10
Luigi Boccherini: Piano Quintet in C, G. 418, Op. 57 No. 6: IV. Polonese: Allegretto sostenuto

Disk 14

1
Luigi Boccherini: String Quintet in A, G. 265, Op. 10 No. 1: I. Andantino
2
Luigi Boccherini: String Quintet in A, G. 265, Op. 10 No. 1: II. Largo
3
Luigi Boccherini: String Quintet in A, G. 265, Op. 10 No. 1: III. Minuetto: Allegro – Trio
4
Luigi Boccherini: String Quintet in A, G. 265, Op. 10 No. 1: IV. Allegro assai
5
Luigi Boccherini: String Quintet in E-Flat, G. 266, Op. 10 No. 2: I. Amoroso
6
Luigi Boccherini: String Quintet in E-Flat, G. 266, Op. 10 No. 2: II. Allegro non tanto
7
Luigi Boccherini: String Quintet in E-Flat, G. 266, Op. 10 No. 2: III. Minuetto – Trio
8
Luigi Boccherini: String Quintet in E-Flat, G. 266, Op. 10 No. 2: IV. Presto
9
Luigi Boccherini: String Quintet in C Minor, G. 267, Op. 10 No. 3: I. Allegretto
10
Luigi Boccherini: String Quintet in C Minor, G. 267, Op. 10 No. 3: II. Adagio non tanto
11
Luigi Boccherini: String Quintet in C Minor, G. 267, Op. 10 No. 3: III. Minuetto – Trio
12
Luigi Boccherini: String Quintet in C Minor, G. 267, Op. 10 No. 3: IV. Presto

Disk 15

1
Luigi Boccherini: String Quintet in C, G. 268 Op. 10 No. 4: I. Adagio
2
Luigi Boccherini: String Quintet in C, G. 268 Op. 10 No. 4: II. Allegro e con forza
3
Luigi Boccherini: String Quintet in C, G. 268 Op. 10 No. 4: III. Adagio
4
Luigi Boccherini: String Quintet in C, G. 268 Op. 10 No. 4: IV. Rondeau: Allegro
5
Luigi Boccherini: String Quintet in E-Flat, G. 269, Op. 10 No. 5: I. Non tanto sostenuto
6
Luigi Boccherini: String Quintet in E-Flat, G. 269, Op. 10 No. 5: II. Allegro assai
7
Luigi Boccherini: String Quintet in E-Flat, G. 269, Op. 10 No. 5: III. Allegretto
8
Luigi Boccherini: String Quintet in D, G. 270, Op. 10 No. 6: I. Pastorale
9
Luigi Boccherini: String Quintet in D, G. 270, Op. 10 No. 6: II. Allegro maestoso
10
Luigi Boccherini: String Quintet in D, G. 270, Op. 10 No. 6: III. Minuetto con variazioni

Disk 16

1
Luigi Boccherini: String Quintet in B-Flat, G. 271, Op. 11 No. 1: I. Allegro
2
Luigi Boccherini: String Quintet in B-Flat, G. 271, Op. 11 No. 1: II. Adagio non tanto
3
Luigi Boccherini: String Quintet in B-Flat, G. 271, Op. 11 No. 1: III. Allegro assai
4
Luigi Boccherini: String Quintet in C, G. 273, Op. 11 No. 3: I. Allegro molto
5
Luigi Boccherini: String Quintet in C, G. 273, Op. 11 No. 3: II. Larghetto
6
Luigi Boccherini: String Quintet in C, G. 273, Op. 11 No. 3: III. Minuetto – Trio
7
Luigi Boccherini: String Quintet in C, G. 273, Op. 11 No. 3: IV. Presto
8
Luigi Boccherini: String Quintet in A, G. 272, Op. 11 No. 2: I. Allegro non molto
9
Luigi Boccherini: String Quintet in A, G. 272, Op. 11 No. 2: II. Larghetto
10
Luigi Boccherini: String Quintet in A, G. 272, Op. 11 No. 2: III. Minuetto – Trio
11
Luigi Boccherini: String Quintet in A, G. 272, Op. 11 No. 2: IV. Allegro assai

Disk 17

1
Luigi Boccherini: String Quintet in F Minor, G. 274 Op. 11 No. 4: I. Larghetto
2
Luigi Boccherini: String Quintet in F Minor, G. 274 Op. 11 No. 4: II. Vivace
3
Luigi Boccherini: String Quintet in F Minor, G. 274 Op. 11 No. 4: III. Minuetto – Trio
4
Luigi Boccherini: String Quintet in F Minor, G. 274 Op. 11 No. 4: IV. Presto
5
Luigi Boccherini: String Quintet in E, G. 275, Op. 11 No. 5: I. Amoroso
6
Luigi Boccherini: String Quintet in E, G. 275, Op. 11 No. 5: II. Allegro e con spirito
7
Luigi Boccherini: String Quintet in E, G. 275, Op. 11 No. 5: III. Minuetto – Trio
8
Luigi Boccherini: String Quintet in E, G. 275, Op. 11 No. 5: IV. Rondeau: Andante
9
Luigi Boccherini: String Quintet in D, G. 276, Op. 11 No. 6 ‘L’Uccelliera’: I. Adagio assai
10
Luigi Boccherini: String Quintet in D, G. 276, Op. 11 No. 6 ‘L’Uccelliera’: II. Allegro giusto
11
Luigi Boccherini: String Quintet in D, G. 276, Op. 11 No. 6 ‘L’Uccelliera’: III. Allegro (Li pastori e li cacciatori)
12
Luigi Boccherini: String Quintet in D, G. 276, Op. 11 No. 6 ‘L’Uccelliera’: IV. Tempo di minuetto
13
Luigi Boccherini: String Quintet in D, G. 276, Op. 11 No. 6 ‘L’Uccelliera’: V. Tempo di prima

Disk 18

1
Luigi Boccherini: String Quintet in E-Flat, G. 277, Op. 13 No. 1: I. Maestoso
2
Luigi Boccherini: String Quintet in E-Flat, G. 277, Op. 13 No. 1: II. Larghetto con espressione
3
Luigi Boccherini: String Quintet in E-Flat, G. 277, Op. 13 No. 1: III. Minuetto: Allegro
4
Luigi Boccherini: String Quintet in E-Flat, G. 277, Op. 13 No. 1: IV. Presto
5
Luigi Boccherini: String Quintet in C, G. 278, Op. 13 No. 2: I. Allegro maestoso
6
Luigi Boccherini: String Quintet in C, G. 278, Op. 13 No. 2: II. Larghetto
7
Luigi Boccherini: String Quintet in C, G. 278, Op. 13 No. 2: III. Presto
8
Luigi Boccherini: String Quintet in F, G. 279 Op. 13 No. 3: I. Prestissimo
9
Luigi Boccherini: String Quintet in F, G. 279 Op. 13 No. 3: II. Largo
10
Luigi Boccherini: String Quintet in F, G. 279 Op. 13 No. 3: III. Tempo di minuetto – Trio
11
Luigi Boccherini: String Quintet in F, G. 279 Op. 13 No. 3: IV. Presto

Disk 19

1
Luigi Boccherini: String Quintet in D Minor, G. 280, Op. 13 No. 4: I. Allegro
2
Luigi Boccherini: String Quintet in D Minor, G. 280, Op. 13 No. 4: II. Andante sostenuto
3
Luigi Boccherini: String Quintet in D Minor, G. 280, Op. 13 No. 4: III. Fuga: Allegro giusto
4
Luigi Boccherini: String Quintet in A, G. 281, Op. 13 No. 5: I. Andantino
5
Luigi Boccherini: String Quintet in A, G. 281, Op. 13 No. 5: II. Allegro giusto
6
Luigi Boccherini: String Quintet in A, G. 281, Op. 13 No. 5: III. Presto assai
7
Luigi Boccherini: String Quintet in E, G. 282, Op. 13 No. 6: I. Andante sostenuto
8
Luigi Boccherini: String Quintet in E, G. 282, Op. 13 No. 6: II. Allegro con spirito
9
Luigi Boccherini: String Quintet in E, G. 282, Op. 13 No. 6: III. Minuetto
10
Luigi Boccherini: String Quintet in E, G. 282, Op. 13 No. 6: IV. Rondeau: Allegro

Disk 20

1
Luigi Boccherini: String Quintet in C Minor, G. 283, Op. 18 No. 1: I. Allegro moderato
2
Luigi Boccherini: String Quintet in C Minor, G. 283, Op. 18 No. 1: II. Grave
3
Luigi Boccherini: String Quintet in C Minor, G. 283, Op. 18 No. 1: III. Minuetto – Trio
4
Luigi Boccherini: String Quintet in C Minor, G. 283, Op. 18 No. 1: IV. Allegro assai
5
Luigi Boccherini: String Quintet in D, G. 284, Op. 18 No. 2: I. Allegro assai
6
Luigi Boccherini: String Quintet in D, G. 284, Op. 18 No. 2: II. Adagio
7
Luigi Boccherini: String Quintet in D, G. 284, Op. 18 No. 2: III. Minuetto – Trio
8
Luigi Boccherini: String Quintet in D, G. 284, Op. 18 No. 2: IV. Allegro assai
9
Luigi Boccherini: String Quintet in E-Flat G. 285, Op. 18 No. 3: I. Allegro molto
10
Luigi Boccherini: String Quintet in E-Flat G. 285, Op. 18 No. 3: II. Larghetto
11
Luigi Boccherini: String Quintet in E-Flat G. 285, Op. 18 No. 3: III. Tempo di minuetto – Trio
12
Luigi Boccherini: String Quintet in E-Flat G. 285, Op. 18 No. 3: IV. Rondeau: Allegro

Disk 21

1
Luigi Boccherini: String Quintet in C, G. 286, Op. 18 No. 4: I. Allegro
2
Luigi Boccherini: String Quintet in C, G. 286, Op. 18 No. 4: II. Largo cantabile
3
Luigi Boccherini: String Quintet in C, G. 286, Op. 18 No. 4: III. Minuetto con moto – Trio
4
Luigi Boccherini: String Quintet in C, G. 286, Op. 18 No. 4: IV. Allegro assai – Andantino – Allegro assai
5
Luigi Boccherini: String Quintet in D Minor, G. 287, Op. 18 No. 5: I. Allegro moderato
6
Luigi Boccherini: String Quintet in D Minor, G. 287, Op. 18 No. 5: II. Lento
7
Luigi Boccherini: String Quintet in D Minor, G. 287, Op. 18 No. 5: III. Allegro con moto
8
Luigi Boccherini: String Quintet in E, G. 288, Op. 18 No. 6: I. Grave
9
Luigi Boccherini: String Quintet in E, G. 288, Op. 18 No. 6: II. Allegro
10
Luigi Boccherini: String Quintet in E, G. 288, Op. 18 No. 6: III. Minuetto – Trio
11
Luigi Boccherini: String Quintet in E, G. 288, Op. 18 No. 6: IV. Presto

Disk 22

1
Luigi Boccherini: String Quintet in E-Flat, G. 289, Op. 20 No. 1: I. Allegro vivo molto
2
Luigi Boccherini: String Quintet in E-Flat, G. 289, Op. 20 No. 1: II. Larghetto
3
Luigi Boccherini: String Quintet in E-Flat, G. 289, Op. 20 No. 1: III. Grave
4
Luigi Boccherini: String Quintet in E-Flat, G. 289, Op. 20 No. 1: IV. Minuetto con moto – Trio
5
Luigi Boccherini: String Quintet in E-Flat, G. 289, Op. 20 No. 1: V. Allegro vivace assai
6
Luigi Boccherini: String Quintet in B-Flat, G. 290, Op. 20 No. 2: I. Allegro giusto
7
Luigi Boccherini: String Quintet in B-Flat, G. 290, Op. 20 No. 2: II. Cantabile adagio assai
8
Luigi Boccherini: String Quintet in B-Flat, G. 290, Op. 20 No. 2: III. Minuetto con molto moto – Trio
9
Luigi Boccherini: String Quintet in B-Flat, G. 290, Op. 20 No. 2: IV. Prestissimo
10
Luigi Boccherini: String Quintet in F, G. 291, Op. 20 No. 3: I. Adagio non tanto
11
Luigi Boccherini: String Quintet in F, G. 291, Op. 20 No. 3: II. Allegro moderato
12
Luigi Boccherini: String Quintet in F, G. 291, Op. 20 No. 3: III. Minuetto – Trio
13
Luigi Boccherini: String Quintet in F, G. 291, Op. 20 No. 3: IV. Allegro assai

Disk 23

1
Luigi Boccherini: String Quintet in G, G. 292, Op. 20 No. 4: I. Allegro brioso assai
2
Luigi Boccherini: String Quintet in G, G. 292, Op. 20 No. 4: II. Andante lentarello
3
Luigi Boccherini: String Quintet in G, G. 292, Op. 20 No. 4: III. Minuetto – Trio
4
Luigi Boccherini: String Quintet in G, G. 292, Op. 20 No. 4: IV. Prestissimo
5
Luigi Boccherini: String Quintet in D Minor, G. 293, Op. 20 No. 5: I. Allegro assai
6
Luigi Boccherini: String Quintet in D Minor, G. 293, Op. 20 No. 5: II. Adagio
7
Luigi Boccherini: String Quintet in D Minor, G. 293, Op. 20 No. 5: III. Minuetto – Trio
8
Luigi Boccherini: String Quintet in D Minor, G. 293, Op. 20 No. 5: IV. Rondeau: Allegretto
9
Luigi Boccherini: String Quintet in A Minor, G. 294, Op. 20 No. 6: I. Allegro moderato
10
Luigi Boccherini: String Quintet in A Minor, G. 294, Op. 20 No. 6: II. Minuetto – Trio
11
Luigi Boccherini: String Quintet in A Minor, G. 294, Op. 20 No. 6: III. Larghetto
12
Luigi Boccherini: String Quintet in A Minor, G. 294, Op. 20 No. 6: IV. Allegro ma non presto

Disk 24

1
Luigi Boccherini: String Quintet in D Minor, G. 295, Op. 25 No. 1: I. Larghetto
2
Luigi Boccherini: String Quintet in D Minor, G. 295, Op. 25 No. 1: II. Allegro
3
Luigi Boccherini: String Quintet in D Minor, G. 295, Op. 25 No. 1: III. Minuetto con moto – Trio
4
Luigi Boccherini: String Quintet in D Minor, G. 295, Op. 25 No. 1: IV. Rondeau: Allegretto
5
Luigi Boccherini: String Quintet in E-Flat, G. 296, Op. 25 No. 2: I. Sostenuto assai
6
Luigi Boccherini: String Quintet in E-Flat, G. 296, Op. 25 No. 2: II. Allegro vivo
7
Luigi Boccherini: String Quintet in E-Flat, G. 296, Op. 25 No. 2: III. Minuetto – Trio
8
Luigi Boccherini: String Quintet in A, G. 297, Op. 25 No. 3: I. Moderato assai
9
Luigi Boccherini: String Quintet in A, G. 297, Op. 25 No. 3: II. Allegro con brio
10
Luigi Boccherini: String Quintet in A, G. 297, Op. 25 No. 3: III. Minuetto – Trio

Disk 25

1
Luigi Boccherini: String Quintet in C, G. 298, Op. 25 No. 4: I. Allegro
2
Luigi Boccherini: String Quintet in C, G. 298, Op. 25 No. 4: II. Larghetto
3
Luigi Boccherini: String Quintet in C, G. 298, Op. 25 No. 4: III. Minuetto – Trio
4
Luigi Boccherini: String Quintet in C, G. 298, Op. 25 No. 4: IV. Allegro
5
Luigi Boccherini: String Quintet in D, G. 299, Op. 25 No. 5: I. Allegro moderato assai
6
Luigi Boccherini: String Quintet in D, G. 299, Op. 25 No. 5: II. Largo assai
7
Luigi Boccherini: String Quintet in D, G. 299, Op. 25 No. 5: III. Minuetto – Trio
8
Luigi Boccherini: String Quintet in D, G. 299, Op. 25 No. 5: IV. Grave
9
Luigi Boccherini: String Quintet in D, G. 299, Op. 25 No. 5: V. Rondeau: Allegretto
10
Luigi Boccherini: String Quintet in A Minor, G. 300, Op. 25 No. 6: I. Allegro non molto
11
Luigi Boccherini: String Quintet in A Minor, G. 300, Op. 25 No. 6: II. Minuetto – Trio
12
Luigi Boccherini: String Quintet in A Minor, G. 300, Op. 25 No. 6: III. Largo cantabile
13
Luigi Boccherini: String Quintet in A Minor, G. 300, Op. 25 No. 6: IV. Finale: Allegro giusto

Disk 26

1
Luigi Boccherini: String Quintet in A, G. 301, Op. 27 No. 1: I. Andante con un poco di moto
2
Luigi Boccherini: String Quintet in A, G. 301, Op. 27 No. 1: II. Allegro con moto
3
Luigi Boccherini: String Quintet in G, G. 302, Op. 27 No. 2: I. Allegro
4
Luigi Boccherini: String Quintet in G, G. 302, Op. 27 No. 2: II. Minuetto – Trio
5
Luigi Boccherini: String Quintet in E Minor, G. 303, Op. 27 No. 3: I. Moderato assai
6
Luigi Boccherini: String Quintet in E Minor, G. 303, Op. 27 No. 3: II. Minuetto – Trio
7
Luigi Boccherini: String Quintet in E-Flat, G. 304, Op. 27 No. 4: I. Sostenuto
8
Luigi Boccherini: String Quintet in E-Flat, G. 304, Op. 27 No. 4: II. Minuetto – Trio
9
Luigi Boccherini: String Quintet in G Minor, G. 305, Op. 27 No. 5: I. Moderato
10
Luigi Boccherini: String Quintet in G Minor, G. 305, Op. 27 No. 5: II. Minuetto – Trio
11
Luigi Boccherini: String Quintet in B Minor, G. 306, Op. 27 No. 6: I. Allegro moderato
12
Luigi Boccherini: String Quintet in B Minor, G. 306, Op. 27 No. 6: II. Minuetto – Trio

Disk 27

1
Luigi Boccherini: String Quintet in F, G. 307, Op. 28 No. 1: I. Allegro giusto
2
Luigi Boccherini: String Quintet in F, G. 307, Op. 28 No. 1: II. Larghetto
3
Luigi Boccherini: String Quintet in F, G. 307, Op. 28 No. 1: III. Minuetto – Trio
4
Luigi Boccherini: String Quintet in F, G. 307, Op. 28 No. 1: IV. Finale: Allegro
5
Luigi Boccherini: String Quintet in A, G. 308, Op. 28 No. 2: I. Allegro vivace
6
Luigi Boccherini: String Quintet in A, G. 308, Op. 28 No. 2: II. Minuetto – Trio
7
Luigi Boccherini: String Quintet in A, G. 308, Op. 28 No. 2: III. Larghetto
8
Luigi Boccherini: String Quintet in A, G. 308, Op. 28 No. 2: IV. Allegro vivace
9
Luigi Boccherini: String Quintet in E-Flat, G. 309, Op. 28 No. 3: I. Larghetto
10
Luigi Boccherini: String Quintet in E-Flat, G. 309, Op. 28 No. 3: II. Allegro molto
11
Luigi Boccherini: String Quintet in E-Flat, G. 309, Op. 28 No. 3: III. Minuetto – Trio
12
Luigi Boccherini: String Quintet in E-Flat, G. 309, Op. 28 No. 3: IV. Allegro vivo

Disk 28

1
Luigi Boccherini: String Quintet in C, G. 310, Op. 28 No. 4: I. Allegro con moto
2
Luigi Boccherini: String Quintet in C, G. 310, Op. 28 No. 4: II. Minuetto con moto – Trio
3
Luigi Boccherini: String Quintet in C, G. 310, Op. 28 No. 4: III. Grave
4
Luigi Boccherini: String Quintet in C, G. 310, Op. 28 No. 4: IV. Rondeau: Allegro con moto
5
Luigi Boccherini: String Quintet in D Minor, G. 311, Op. 28 No. 5: I. Allegro con moto
6
Luigi Boccherini: String Quintet in D Minor, G. 311, Op. 28 No. 5: II. Andante
7
Luigi Boccherini: String Quintet in D Minor, G. 311, Op. 28 No. 5: III. Minuetto – Trio
8
Luigi Boccherini: String Quintet in D Minor, G. 311, Op. 28 No. 5: IV. Finale: Allegro
9
Luigi Boccherini: String Quintet in B-Flat G. 312, Op. 28 No. 6: I. Allegro giusto
10
Luigi Boccherini: String Quintet in B-Flat G. 312, Op. 28 No. 6: II. Minuetto – Trio
11
Luigi Boccherini: String Quintet in B-Flat G. 312, Op. 28 No. 6: III. Larghetto
12
Luigi Boccherini: String Quintet in B-Flat G. 312, Op. 28 No. 6: IV. Finale: Allegro vivo

Disk 29

1
Luigi Boccherini: String Quintet in B-Flat, G. 337, Op. 39 No. 1: I. Andante lento
2
Luigi Boccherini: String Quintet in B-Flat, G. 337, Op. 39 No. 1: II. Allegro vivo – Tempo di minuetto – Tempo I
3
Luigi Boccherini: String Quintet in B-Flat, G. 337, Op. 39 No. 1: III. Rondeau: Allegro ma non tanto – Tempo di minuetto – Tempo I
4
Luigi Boccherini: String Quintet in F, G. 338, Op. 39 No. 2: I. Allegro vivo non presto
5
Luigi Boccherini: String Quintet in F, G. 338, Op. 39 No. 2: II. Adagio non tanto
6
Luigi Boccherini: String Quintet in F, G. 338, Op. 39 No. 2: III. Minuetto – Trio
7
Luigi Boccherini: String Quintet in F, G. 338, Op. 39 No. 2: IV. Finale: Allegro vivo
8
Luigi Boccherini: String Quintet in D, G. 339, Op. 39 No. 3: I. Allegro vivo
9
Luigi Boccherini: String Quintet in D, G. 339, Op. 39 No. 3: II. Pastorale: Amoroso ma non lento
10
Luigi Boccherini: String Quintet in D, G. 339, Op. 39 No. 3: III. Finale: Presto

Disk 30

1
Luigi Boccherini: String Quartet in F, G. 248, Op. 64 No. 1: I. Allegro molto
2
Luigi Boccherini: String Quartet in F, G. 248, Op. 64 No. 1: II. Adagio non tanto
3
Luigi Boccherini: String Quartet in F, G. 248, Op. 64 No. 1: III. Allegro vivo ma non presto
4
Luigi Boccherini: String Quartet in D, G. 177, Op. 15 No. 1: I. Presto
5
Luigi Boccherini: String Quartet in D, G. 177, Op. 15 No. 1: II. Allegro rondeau
6
Luigi Boccherini: String Quartet in G Minor, G. 194, Op. 24 No. 6: I. Allegro vivo assai
7
Luigi Boccherini: String Quartet in G Minor, G. 194, Op. 24 No. 6: II. Adagio
8
Luigi Boccherini: String Quartet in G Minor, G. 194, Op. 24 No. 6: III. Minuetto – Trio
9
Luigi Boccherini: String Quartet in A, G. 213, Op. 39: I. Allegro moderato
10
Luigi Boccherini: String Quartet in A, G. 213, Op. 39: II. Minuetto – Trio
11
Luigi Boccherini: String Quartet in A, G. 213, Op. 39: III. Grave
12
Luigi Boccherini: String Quartet in A, G. 213, Op. 39: IV. Allegro giusto

Disk 31

1
Luigi Boccherini: Sonata for piano and violin in B-Flat, G. 25, Op. 5 No. 1: I. Allegro con moto
2
Luigi Boccherini: Sonata for piano and violin in B-Flat, G. 25, Op. 5 No. 1: II. Grave
3
Luigi Boccherini: Sonata for piano and violin in B-Flat, G. 25, Op. 5 No. 1: III. Presto assai
4
Luigi Boccherini: Sonata for piano and violin in C, G. 26, Op. 5 No. 2: I. Allegro e con spirito
5
Luigi Boccherini: Sonata for piano and violin in C, G. 26, Op. 5 No. 2: II. Largo
6
Luigi Boccherini: Sonata for piano and violin in C, G. 26, Op. 5 No. 2: III. Allegretto
7
Luigi Boccherini: Sonata for piano and violin in B-Flat, G. 27, Op. 5 No. 3: I. Moderato
8
Luigi Boccherini: Sonata for piano and violin in B-Flat, G. 27, Op. 5 No. 3: II. Allegro
9
Luigi Boccherini: Sonata for piano and violin in D, G. 28, Op. 5 No. 4: I. Andante
10
Luigi Boccherini: Sonata for piano and violin in D, G. 28, Op. 5 No. 4: II. Allegro assai
11
Luigi Boccherini: Sonata for piano and violin in D, G. 28, Op. 5 No. 4: III. Rondo: Allegretto
12
Luigi Boccherini: Sonata for piano and violin in G Minor, G. 29, Op. 5 No. 5: I. Allegro molto
13
Luigi Boccherini: Sonata for piano and violin in G Minor, G. 29, Op. 5 No. 5: II. Andante lento
14
Luigi Boccherini: Sonata for piano and violin in G Minor, G. 29, Op. 5 No. 5: III. Presto
15
Luigi Boccherini: Sonata for piano and violin in E-Flat, G. 30, Op. 5 No. 6: I. Allegro maestoso
16
Luigi Boccherini: Sonata for piano and violin in E-Flat, G. 30, Op. 5 No. 6: II. Rondo: Allegretto

Disk 32

1
Luigi Boccherini: Sonata for piano, violin and cello in C, G. 143: I. Poco andante
2
Luigi Boccherini: Sonata for piano, violin and cello in C, G. 143: II. Allegro molto
3
Luigi Boccherini: Sonata for piano, violin and cello in C, G. 143: III. Tempo di minuetto
4
Luigi Boccherini: Sonata for piano, violin and cello in E Minor, G. 144: I. Allegro molto
5
Luigi Boccherini: Sonata for piano, violin and cello in E Minor, G. 144: II. Minuetto affettuoso
6
Luigi Boccherini: Sonata for piano, violin and cello in E-Flat, G. 145: I. Allegro
7
Luigi Boccherini: Sonata for piano, violin and cello in E-Flat, G. 145: II. Presto
8
Luigi Boccherini: Sonata for piano, violin and cello in D, G. 146: I. Moderato e arioso
9
Luigi Boccherini: Sonata for piano, violin and cello in D, G. 146: II. Allegro molto
10
Luigi Boccherini: Sonata for piano, violin and cello in D, G. 146: III. Minuetto militare
11
Luigi Boccherini: Sonata for piano, violin and cello in B-Flat, G. 147: I. Andante
12
Luigi Boccherini: Sonata for piano, violin and cello in B-Flat, G. 147: II. Presto
13
Luigi Boccherini: Sonata for piano, violin and cello in G Minor, G. 148: I. Presto
14
Luigi Boccherini: Sonata for piano, violin and cello in G Minor, G. 148: II. Allegro moderato

Disk 33

1
Luigi Boccherini: Cello Sonata in C, G. 3: I. Allegro
2
Luigi Boccherini: Cello Sonata in C, G. 3: II. Andante
3
Luigi Boccherini: Cello Sonata in C, G. 3: III. Minuetto (with variations)
4
Luigi Boccherini: Cello Sonata in C, Minor, G. 2a: I. Adagio
5
Luigi Boccherini: Cello Sonata in C, Minor, G. 2a: II. Allegro
6
Luigi Boccherini: Cello Sonata in C, Minor, G. 2a: III. Allegretto
7
Luigi Boccherini: Cello Sonata in F, G. 1: I. Allegretto
8
Luigi Boccherini: Cello Sonata in F, G. 1: II. Largo
9
Luigi Boccherini: Cello Sonata in F, G. 1: III. Allegretto
10
Luigi Boccherini: Cello Sonata in A, G. 4a: I. Allegro moderato
11
Luigi Boccherini: Cello Sonata in A, G. 4a: II. Adagio
12
Luigi Boccherini: Cello Sonata in A, G. 4a: III. Affettuoso
13
Luigi Boccherini: Cello Sonata in G, G. 5: I. Allegro militare
14
Luigi Boccherini: Cello Sonata in G, G. 5: II. Largo
15
Luigi Boccherini: Cello Sonata in G, G. 5: III. Tempo di minuetto
16
Luigi Boccherini: Cello Sonata in A, G. 4b: I. Allegro moderato
17
Luigi Boccherini: Cello Sonata in C Minor, G. 2b: I. Allegro
18
Luigi Boccherini: Cello Sonata in C Minor, G. 2b: II. Largo
19
Luigi Boccherini: Cello Sonata in C Minor, G. 2b: III. Allegretto

Disk 34

1
Luigi Boccherini: Cello Sonata in C, G. 6: I. Allegro
2
Luigi Boccherini: Cello Sonata in C, G. 6: II. Largo assai
3
Luigi Boccherini: Cello Sonata in C, G. 6: III. Allegro moderato
4
Luigi Boccherini: Cello Sonata in C, G. 7: I. Allegro
5
Luigi Boccherini: Cello Sonata in C, G. 7: II. Andante
6
Luigi Boccherini: Cello Sonata in C, G. 7: III. Grazioso
7
Luigi Boccherini: Cello Sonata in B-Flat G. 8: I. Allegro
8
Luigi Boccherini: Cello Sonata in B-Flat G. 8: II. Andante affettuoso
9
Luigi Boccherini: Cello Sonata in B-Flat G. 8: III. Allegro
10
Luigi Boccherini: Cello Sonata in F, G. 9: I. Andantino
11
Luigi Boccherini: Cello Sonata in F, G. 9: II. Adagio assai
12
Luigi Boccherini: Cello Sonata in F, G. 9: III. Tempo di minuetto amoroso
13
Luigi Boccherini: Cello Sonata in E-Flat, G. 10: I. Allegro
14
Luigi Boccherini: Cello Sonata in E-Flat, G. 10: II. Adagio
15
Luigi Boccherini: Cello Sonata in E-Flat, G. 10: III. Affettuoso
16
Luigi Boccherini: Cello Sonata in E-Flat, G. 11: I. Allegro (moderato assai)
17
Luigi Boccherini: Cello Sonata in E-Flat, G. 11: II. Largo
18
Luigi Boccherini: Cello Sonata in E-Flat, G. 11: III. Tempo di minuetto

Disk 35

1
Luigi Boccherini: Cello Sonata in B-Flat, G. 12: I. Allegro moderato
2
Luigi Boccherini: Cello Sonata in B-Flat, G. 12: II. Grave
3
Luigi Boccherini: Cello Sonata in B-Flat, G. 12: III. Minuetto
4
Luigi Boccherini: Cello Sonata in A, G. 13: I. Allegro
5
Luigi Boccherini: Cello Sonata in A, G. 13: II. Largo
6
Luigi Boccherini: Cello Sonata in A, G. 13: III. Allegro
7
Luigi Boccherini: Cello Sonata in E-Flat, G. 14: I. Allegro brillante
8
Luigi Boccherini: Cello Sonata in E-Flat, G. 14: II. Andante non tanto, legato sempre
9
Luigi Boccherini: Cello Sonata in E-Flat, G. 14: III. Minuetto con variazioni
10
Luigi Boccherini: Cello Sonata in G, G. 15: I. Allegro
11
Luigi Boccherini: Cello Sonata in G, G. 15: II. Larghetto
12
Luigi Boccherini: Cello Sonata in G, G. 15: III. Allegro
13
Luigi Boccherini: Cello Sonata in E-Flat, G. 16: I. Allegro
14
Luigi Boccherini: Cello Sonata in E-Flat, G. 16: II. Amoroso (minuetto)
15
Luigi Boccherini: Cello Sonata in C, G. 17: I. Allegro (allegretto)
16
Luigi Boccherini: Cello Sonata in C, G. 17: II. Largo assai
17
Luigi Boccherini: Cello Sonata in C, G. 17: III. Rondo: Allegro
18
Luigi Boccherini: Cello Sonata in C Minor, G. 18 (arranged for viola and basso): I. Moderato
19
Luigi Boccherini: Cello Sonata in C Minor, G. 18 (arranged for viola and basso): II. Largo
20
Luigi Boccherini: Cello Sonata in C Minor, G. 18 (arranged for viola and basso): III. Minuetto

Disk 36

1
Luigi Boccherini: Cello Sonata in B-Flat, G. 565a: I. Allegro moderato
2
Luigi Boccherini: Cello Sonata in B-Flat, G. 565a: II. Largo
3
Luigi Boccherini: Cello Sonata in B-Flat, G. 565a: III. Allegro
4
Luigi Boccherini: Cello Sonata in B-Flat, G. 565b: I. Comodo
5
Luigi Boccherini: Cello Sonata in B-Flat, G. 565b: II. Largo
6
Luigi Boccherini: Cello Sonata in B-Flat, G. 565b: III. Tempo di minuetto
7
Luigi Boccherini: Cello Sonata in E-Flat, G. 566: I. Moderato
8
Luigi Boccherini: Cello Sonata in E-Flat, G. 566: II. Adagio
9
Luigi Boccherini: Cello Sonata in E-Flat, G. 566: III. Allegro
10
Luigi Boccherini: Cello Sonata in E-Flat G. deest: I. Allegro
11
Luigi Boccherini: Cello Sonata in E-Flat G. deest: II. Largo assai
12
Luigi Boccherini: Cello Sonata in E-Flat G. deest: III. Allegro assai
13
Luigi Boccherini: Cello Sonata in G, G. deest: I. Adagio
14
Luigi Boccherini: Cello Sonata in G, G. deest: II. Allegro
15
Luigi Boccherini: Cello Sonata in G, G. deest: III. Andante
16
Luigi Boccherini: Cello Sonata in A, G. deest: I. Adagio
17
Luigi Boccherini: Cello Sonata in A, G. deest: II. Allegro
18
Luigi Boccherini: Cello Sonata in A, G. deest: III. Minuetto con variazioni

Disk 37

1
Luigi Boccherini: Stabat Mater, G. 532 (first version, 1781): Stabat mater dolorosa: Grave assai
2
Luigi Boccherini: Stabat Mater, G. 532 (first version, 1781): Cujus animam gementem: Allegro
3
Luigi Boccherini: Stabat Mater, G. 532 (first version, 1781): Quae moerebat et dolebat: Allegretto con moto
4
Luigi Boccherini: Stabat Mater, G. 532 (first version, 1781): Quis est homo qui non fleret: Adagio assai – Recitativo
5
Luigi Boccherini: Stabat Mater, G. 532 (first version, 1781): Pro peccatis suae gentis: Allegretto
6
Luigi Boccherini: Stabat Mater, G. 532 (first version, 1781): Eja mater, fons amoris: Larghetto non tanto
7
Luigi Boccherini: Stabat Mater, G. 532 (first version, 1781): Tui nati vulnerati: Allegro vivo – Adagio – Allegro come prima
8
Luigi Boccherini: Stabat Mater, G. 532 (first version, 1781): Virgo virginum praeclara: Andantino
9
Luigi Boccherini: Stabat Mater, G. 532 (first version, 1781): Fac ut portem Christi mortem: Larghetto
10
Luigi Boccherini: Stabat Mater, G. 532 (first version, 1781): Fac me plagis vulnerari: Allegro comodo
11
Luigi Boccherini: Stabat Mater, G. 532 (first version, 1781): Quando corpus morietur: Andante lento

لینک‌های دانلود فول آلبوم

در صورتی که برای ادامه دادن دانلود های نیمه تمام مشکل دارید، لینک جدید دانلود آن فایل را مجددا از سایت کپی کرده و در فیلد آدرس در IDM جایگزین نمایید.
قبل از دانلود حتما فیلتر شکن خود را غیر فعال کنید!!!
نظرات کاربران
ما منتظر نظرات شما هستیم
این بخش صرفا برای بیان نظر شما در مورد مطالب سایت می باشد.
از ایجاد هرگونه بحث های سیاسی و مذهبی بپرهیزید. از توهین به دیگر کاربران و تبلیغ وب سایت های دیگر خودداری کنید.
برای ارسال نظر، لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.
دیدگاه‌های این نوشته
  1. لطفا flac قرار بدید

  2. امکان نسخه flac هست ؟

والا موزیک در شبکه های اجتماعی
@vmusicir@v_music