دیسکوگرافی والا موزیک
 مجموعه BACH 333 نسخه جدید آثار کامل باخ
مجموعه موسیقی کلاسیک BTHVN 2020 – نسخه جدیدی از کامل ترین آثار لودویگ فان بتهوون
 مجموعه بسیار ارزشمند Deutsche Grammophon The Essentials
 پانصد آلبوم برتر تمام دوران از نگاه مجله رولینگ استون
شاهکارهای آنتونین دورژاک از لیبل بریلینت کلاسیک
مختص کاربر ویژه 1392/05/17

شاهکارهای آنتونین دورژاک از لیبل بریلینت کلاسیک

Antonin DVORAK – The Masterworks – Brilliant Classics, 40 CD BOX SET

فایلها ترکبندی و کاور دار شد. (1401.02.19)

Antonin Dvorak – The Masterworks (Brilliant Classics, 40 CD BOX SET)
Year: 2005
Lablel: Brilliant Classics

CD1
Symphony No. 1
SYMPHONY No. 1 in C minor “The Bells of Zlonice”

1. Allegro 11:11
2. Adagio di molto 14:09
3. Allegretto 8:23
4. Finale, allegro animato 12:54

Total: 47:01

Slovak Philharmonic Orchestra, Zdenek Kosler

CD2
Symphony No. 2
SYMPHONY No. 2 in B flat major Op. 4

1. Allegro con moto 11:29
2. Poco adagio 15:29
3. Scherzo, allegro con brio 12:07
4. Finale, allegro con fuoco 9:57

Total: 50:07

Slovak Philharmonic Orchestra, Zdenek Kosler

CD3
Symphony No. 3
Symphony No. 4

SYMPHONY No. 3 in E flat major Op. 10

1. Allegro moderato 10:57
2. Adagio molto, tempo di marcia 18:42
3. Finale, allegro vivace 8:28
4.
SYMPHONY No. 4 in D minor Op. 13

5. Allegro 9:34
6. Andante e molto cantabile 11:27
7. Scherzo, allegro feroce 6:34
8. Finale, allegro con brio 9:50

Total: 75:55

Slovak Philharmonic Orchestra, Zdenek Kosler

CD4
Symphony No. 5
Symphony No. 7

SYMPHONY No. 5 in F major Op. 76

1. Allegro ma non troppo 9:24
2. Andante con moto 8:27
3. Allegro scherzando 7:20
4. Finale, allegro molto 13:11

SYMPHONY No. 7 in D minor Op. 70

5. Allegro maestoso 12:42
6. Poco adagio 10:21
7. Scherzo, vivace 7:49
8. Finale, allegro 9:49

Total: 76:29

Slovak Philharmonic Orchestra, Zdenek Kosler

CD5
Symphony No. 6

SYMPHONY No. 6 in D major Op. 60

1. Allegro non tanto 12:52
2. Adagio 10:56
3. Scherzo, Furiant 6:55
4. Finale, allegro con spirito 10:34

Total: 42:17

Slovak Philharmonic Orchestra, Zdenek Kosler

CD6
Symphony No. 8
Serenade for Strings

SYMPHONY No. 8 in G major Op. 88

1. Allegro con brio 9:43
2. Adagio 11:38
3. Allegretto grazioso 6:00
4. Allegro ma non troppo 8:35

SERENADE FOR STRINGS Op. 22

5. Moderato 4:23
6. Tempo di valse 6:38
7. Scherzo 4:57
8. Larghetto 5:32

Total: 63:41

Allegro vivace

Royal Philharmonic Orchestra, Paavo Järvi

CD7
Symphony No. 9 “From the New World”
Scherzo Capriccioso

SYMPHONY No. 9 in E minor Op. 95
“From the New World”

1. Adagio-allegro molto 13:07
2. Largo 15:21
3. Scherzo, molto vivace 7:33
4. Allegro con fuoco 11:13
5. SCHERZO CAPRICCIOSO Op. 66 14:52

Total: 62:28

Royal Philharmonic Orchestra, Paavo Järvi

CD8
Piano Concerto

PIANO CONCERTO in G minor Op. 33

1. Allegro agitato 17:58
2. Andante sostenuto 8:10
3. Finale, allegro con fuoco 10:34
4. ROMANCE for Violin & Orchestra in F minor Op. 11 9:51
5. MAZUREK for Violin & Orchestra in E minor Op. 49 4:56
6. SILENT WOODS (Waldesruhe) for Cello & Orchestra Op. 68 4:56
7. RONDO for Cello & Orchestra in G minor Op. 94 6:08

Total: 63:40

Rudolf Firkusny, piano
Ruggiero Ricci, violin
Zara Nelsova, cello

Saint Louis Symphony Orchestra, Walter Susskind

CD9
ANTONIN DVORÁK
Violin Concerto
Cello Concerto

VIOLIN CONCERTO in A minor Op. 53

1. Allegro ma non troppo-adagio ma non troppo 19:00
2. Finale, allegro giocoso 1:03

CELLO CONCERTO in B minor Op. 104

3. Allegro 14:08
4. Adagio ma non troppo 10:30
5. Finale, allegro moderato 12:03

Total: 66:10

Ruggiero Ricci, violin
Zara Nelsova, cello

Saint Louis Symphony Orchestra, Walter Susskind

CD10
Requiem Part 1

1. Requiem aeternam 10:43
2. Graduale 5:10
3. Dies irae 2:18
4. Tuba mirum 9:38
5. Quod sum miser 6:31
6. Recordare, Jesu pie 7:52
7. Confutatis 5:36

Total: 48:00

Magdaléna Hajós-syová, soprano
Vera Soukupová, alto
Jozef Kundlak, tenor
Peter Mikulás, bass

Slovak Philharmonic Choir & Orchestra, Zdenek Kosler

CD11
Requiem Part 2

1. Lacrimosa 7:47
2. Domine Jesu Christe 12:22
3. Hostias 11:59
4. Sanctus 5:59
5. Pie Jesu 5:27

Total: 54:32

Agnus Dei

Magdaléna Hajós-syová, soprano
Vera Soukupová, alto
Jozef Kundlak, tenor
Peter Mikulás, bass

Slovak Philharmonic Choir & Orchestra, Zdenek Kosler

CD12
Stabat Mater Part 1

1. Stabat Mater dolorosa 20:06
2. Quis est homo, qui non fleret 10:42
3. Eja, Mater, fons amoris 7:13
4. Fac, ut ardeat cor meum 9:02

Total: 47:26

Magdaléna Hajós-syová, soprano
Vera Soukupová, alto
Peter Dvorsk´y, tenor
Richard Novák, bass

Slovak Philharmonic Choir & Orchestra, Zdenek Kosler

CD13
Stabat Mater Part 2

1. Tui nati vulnerati 5:28
2. Fac me vere tecum flere 6:32
3. Virgo virginum praeclara 7:06
4. Fac, ut portem Christi mortem 6:42
5. Imflammatus et accensus 6:27
6. Quando corpus morietur 8:19

Total: 40:21

Magdaléna Hajós-syová, soprano
Vera Soukupová, alto
Peter Dvorsk´y, tenor
Richard Novák, bass

Slovak Philharmonic Choir & Orchestra, Zdenek Kosler

CD14
Piano Trios Op. 90 “Dumky” & 21

PIANO TRIO No. 4 in E minor Op. 90 “Dumky”

1. Lento maestoso-allegro 4:33
2. Poco adagio-vivace 6:34
3. Andante 5:53
4. Andante moderato 4:55
5. Allegro 4:03
6. Lento maestoso-vivace 4:53

PIANO TRIO No. 1 in B flat major Op. 21

7. Allegro molto 13:27
8. Adagio molto e mesto 7:33
9. Allegro scherzando 7:08
10. Finale, allegro vivace 6:11

Total: 65:10

THE SOLOMON TRIO
Daniel Adni, piano
Rodney Friend, violin
Raphael Sommer, cello

CD15
Piano Trios Op. 65 & 26

PIANO TRIO NO. 3 in F minor Op. 65

1. Allegro ma non troppo 13:57
2. Allegro grazioso 6:45
3. Poco adagio 9:12
4. Finale, allegro con brio 10:14

PIANO TRIO No. 2 in G minor Op. 26

5. Allegro moderato 12:22
6. Largo 6:19
7. Scherzo, presto 5:56
8. Finale, allegro non tanto 6:47

Total: 71:33

THE SOLOMON TRIO
Daniel Adni, piano
Rodney Friend, violin
Raphael Sommer, cello

CD16
Piano Quartets

PIANO QUARTET in D major Op. 23

1. Allegro moderato 15:01
2. Andantino 9:39
3. Finale 7:49

PIANO QUARTET in E flat major Op. 87

4. Allegro con fuoco 8:33
5. Lento 11:11
6. Allegro moderato, grazioso 6:59
7. Finale 9:22

Total: 69:51

AMES PIANO QUARTET
William David, piano
Mahlon Darlington, violin
Laurence Burkhalter, viola
George Work, cello

Recording: January 1989 Troy Savings Bank Concert Hall, Troy, USA

CD17
Piano Quintets

PIANO QUINTET in A major Op. 5

1. Allegro ma non troppo 8:29
2. Andante sostenuto 11:03
3. Finale, allegro con brio 8:56

PIANO QUINTET in A major Op. 81

4. Allegro ma non tanto 13:47
5. Dumka, andante con moto 16:40
6. Scherzo, Furiant, molto vivace 3:46
7. Finale, allegro 7:01

Total: 69:42

Sviatoslav Richter, piano

Borodin Quartet

Mikhail Kopelman, violin I
Andrei Abramenkov, violin II
Dmitri Shebalin, viola
Valentin Berlinsky, cello

Live recording: 31 December 1982

CD18
String Quintets

STRING QUINTET in G major Op. 77, for 2 violins, viola, cello & double-bass

1. Allegro con fuoco 12:27
2. Scherzo, allegro vivace-l’istesso tempo, quasi allegretto 9:22
3. Poco andante 8:42
4. Finale, allegro assai 7:40

STRING QUINTET in E flat major Op. 97, for 2 violins, 2 violas & cello

5. Allegro non tanto 9:26
6. Allegro vivo 5:54
7. Larghetto 10:45
8. Finale, allegro giusto 8:12

Total: 72:53

STAMITZ QUARTET
Bohuslav Matousek, violin I
Josef Kekula, violin II
Jan Peruska, viola
Vladimir Leixner, cello
Jiri Hudec, double-bass (1-4)
Jan Talich, viola (5-8)
ass (1-4)
Jan Talich, viola (5-8)

Recording: March 1992, Prague

CD19
Music for violin & piano I

1. CAPRICCIO 9:45
2. ROMANCE Op. 11 12:42
3. NOCTURNO Op. 40 6:38

VIOLIN SONATA in F major Op. 57

4. Allegro ma non troppo 11:45
5. Poco sostenuto 6:45
6. Allegro molto 5:46

Total: 53:53

Bohuslav Matousek, violin

Petr Adamec, piano

Recording: 27-30 December 1992, Prague

CD20
Music for violin & piano II

SONATINA in G major Op. 100

1. Allegro risoluto 5:52
2. Larghetto 4:02
3. Scherzo 2:56
4. Allegro 6:20
5. BALLADE Op. 15 6:06

ROMANTISCHE STÜCKE/ROMANTIC PIECES Op. 75

6. Allegro moderato 3:24
7. Allegro maestoso 2:42
8. Allegro appassionato 2:27
9. Larghetto 6:01
10. MAZURKA Op. 49 6:03

Total: 46:44

Bohuslav Matousek, violin
Petr Adamec, piano

Recording: 27-30 December 1992, Prague

CD21
Serenade / Hausmusik

1. Rondo for cello and piano in G minor Op. 94, allegretto grazioso 7:43

DROBNOSTI Op. 75a, for 2 violins & viola

2. Cavatina, moderato 3:56
3. Capriccio, poco allegro 2:22
4. Romanza, allegro 3:29
5. Elegia, larghetto 4:30
6. GAVOTTE in G minor for 3 violins: allegretto scherzando 2:41

BAGATELLES Op. 47 for 2 violins, cello & harmonium

7. Allegretto scherzando 2:59
8. Tempo di menuetto, grazioso 3:16
9. Allegretto scherzando 2:56
10. Canon, andante con moto 3:27
11. Poco allegro 4:21

SERENADE for 2 oboes, 2 clarinets, 2 bassoons, contrabassoon, 3 horns, cello & double-bass in D minor Op. 44

12. Moderato, alla Marcia 4:17
13. Minuetto 6:08
14. Andante con moto 8:35
15. Allegro molto 6:13

Total: 66:32

Robert Cohen, cello (1)
Roger Vignoles, piano (1)

Alberni String Quartet (6-11)
Howard Davis, violin
Peter Pople, violin
Roger Best, violin/viola
David Smith, cello

Virginia Black, harmonium

Nash Ensemble (12-15)

CD22
String Quartets

STRING QUARTET in D major (without opus number)

1. Allegro con brio 26:20
2. Andantino 17:25
3. Allegro energico 14:42
4. Finale, allegretto 13:37

Total: 72:21

Stamitz Quartet

Bohuslav Matousek, violin I
Josef Kekula, violin II
Jan Peruska, viola
Vladimir Peixner, cello

Recording: Prague, 23/24 April 1993

CD23
String Quartets

STRING QUARTET in B flat major Op. 4 B17

1. Allegro non troppo 11:21
2. Largo 15:23
3. Allegro con brio 6:51
4. Finale: andante-allegro giusto-allegro con fuoco 15:08
5. QUARTETTSATZ: andante appassionato 6:59

Total: 56:06

Stamitz Quartet

Bohuslav Matousek, violin I
Josef Kekula, violin II
Jan Peruska, viola
Vladimir Peixner, cello

Recording: Prague, 21/22 May, 1993

CD24
String Quartets

STRING QUARTET in E major Op. 80 B57

1. Allegro 9:13
2. Andante con moto 7:38
3. Allegretto scherzando 5:12
4. Finale, allegro con brio 8:04

ZYPRESSEN (Liebeslieder) for String Quartet, B 152

5. I 4:03
6. II 2:14
7. III 2:34
8. IV 5:57
9. V 3:21
10. VI 2:32
11. VII 2:02
12. VIII 3:02
13. IX 2:49
14. X 2:10
15. XI 2:30
16. XII 2:44

Total: 67:14

Stamitz Quartet

Bohuslav Matousek, violin I
Josef Kekula, violin II
Jan Peruska, viola
Vladimir Peixner, cello

Recording: Prague, January 1993

CD25
String Quartets

STRING QUARTET in E minor Op. 10

1. Assai con moto ed energico 14:55
2. Andante religioso 8:44
3. Allegro con brio 11:34
4. QUARTETTSATZ in F major B120 9:27

Total: 44:49

Stamitz Quartet

Bohuslav Matousek, violin I
Josef Kekula, violin II
Jan Peruska, viola
Vladimir Peixner, cello

Recording: Prague, February 1992

CD26
String Quartets

STRING QUARTET in F minor Op. 9

1. Moderato 15:53
2. Andante con moto quasi allegretto 9:56
3. Tempo di valse 3:45
4. Finale, allegro molto 7:40

STRING QUARTET in A minor Op. 12

5. Allegro ma non troppo 9:50
6. Poco allegro 7:29
7. Poco adagio 8:29
8. Finale, allegro molto 9:13

Total: 72:53

Stamitz Quartet

Bohuslav Matousek, violin I
Josef Kekula, violin II
Jan Peruska, viola
Vladimir Peixner, cello

Recording: Prague, May 1991

CD27
String Quartets

STRING QUARTET in A major Op. 2

1. Andante-allegro 13:09
2. Andante affetuoso ed appassionato 10:29
3. Allegro scherzando 5:46
4. Finale, allegro animato 10:27

TERZET in C major for 2 violins & viola, Op. 74

5. Introduzione-allegro ma non troppo 4:13
6. Larghetto 5:52
7. Scherzo, vivace 4:25
8. Thema con variazioni, poco adagio 5:24

Total: 60:16

Stamitz Quartet

Bohuslav Matousek, violin I
Josef Kekula, violin II
Jan Peruska, viola
Vladimir Peixner, cello

Recording: Prague, December 1990

CD28
String Quartets

STRING QUARTET in C major Op. 61

1. Allegro 14:18
2. Poco adagio e molto cantabile 7:29
3. Scherzo 8:35
4. Finale, vivace 7:52

TWO WALTZES Op. 54

5. No. 1, moderato 3:59
6. No. 2, allegro vivace 2:44

Total: 45:28

Stamitz Quartet

Bohuslav Matousek, violin I
Josef Kekula, violin II
Jan Peruska, viola
Vladimir Peixner, cello

Recording: Prague 1990

CD29
String Quartets

STRING QUARTET in D minor Op. 34

1. Allegro 12:29
2. Alla Polka 6:44
3. Adagio 7:09
4. Finale, poco allegro 6:55

STRING QUARTET in A minor Op. 16

5. Allegro ma non troppo 9:09
6. Andante cantabile 7:45
7. Allegro scherzando 4:25
8. Finale, allegro ma non troppo 7:28

Total: 62:45

Stamitz Quartet

Bohuslav Matousek, violin I
Josef Kekula, violin II
Jan Peruska, viola
Vladimir Peixner, cello

Recording: Prague 1989

CD30
String Quartets

STRING QUARTET in E flat major Op. 51 “Slavonic/Slawisches”

1. Allegro ma non troppo 11:06
2. Dumka (Elegia) 8:32
3. Romanza, andante con moto 7:31
4. Finale, allegro assai 7:24

STRING QUARTET in A flat major Op. 105

5. Adagio ma non troppo-allegro appassionato 8:19
6. Molto vivace 6:11
7. Lento e molto cantabile 8:56
8. Allegro non tanto 12:35

Total: 70:17

Stamitz Quartet

Bohuslav Matousek, violin I
Josef Kekula, violin II
Jan Peruska, viola
Vladimir Peixner, cello

Recording: Prague, 1990

CD31
String Quartets

STRING QUARTET in F major Op. 96 “American”

1. Allegro ma non troppo 7:24
2. Lento 8:31
3. Molto vivace 3:55
4. Finale, vivace ma non troppo 5:38

STRING QUARTET in G major Op. 106

5. Allegro moderato 10:10
6. Adagio ma non troppo 10:29
7. Molto vivace 7:16
8. Finale, andante sostenuto, allegro con fuoco 11:17

Total: 65:17

Stamitz Quartet

Bohuslav Matousek, violin I
Josef Kekula, violin II
Jan Peruska, viola
Vladimir Peixner, cello

Recording: Prague 1987

CD32
Slavonic Dances

Slavonic Dances Op.46

1. No.1 in C major 4:00
2. No.2 in E minor 6:00
3. No.3 in A flat major 5:22
4. No.4 in F major 7:59
5. No.5 in A major 3:16
6. No.6 in D major 5:15
7. No.7 in C minor 3:34
8. No.8 in G minot 4:05

Slavonic Dances Op.72

9. No.1 in B major 4:37
10. No.2 in E minor 6:22
11. No.3 in F major 3:24
12. No.4 in D flat major 5:55
13. No.5 in B flat minor 2:53
14. No.6 in B flat major 4:08
15. No.7 in C major 3:08
16. No.8 in A flat major 7:51

Total: 75:09

Royal Philharmonic Orchestra, John Farrer

CD33
Piano Duet
“Slavonic Dances”

Slavonic Dances, Op. 46

1. Presto (Furiant) [C major] 4:07
2. Allegretto scherzando – Allegro vivo (Dumka) [E minor] 5:27
3. Allegretto scherzando (Sousedská) [D major] 5:05
4. Tempo di minuetto (Sousedská ) [F major] 6:36
5. Allegro vivace (Skocná) [A major] 3:13
6. Poco allegro (Polka) [A flat major] 4:45
7. Allegro assai (Skocná) [C minor] 3:15
8. Presto (Furiant) [G minor] 3:59

Slavonic Dances, Op. 72

9. Molto vivace (Odzemek) [B major] 4:14
10. Allegretto grazioso (Dumka) [E minor] 5:50
11. Allegro (Skocná) [F major] 2:57
12. Allegretto grazioso (Dumka) [D flat major] 6:13
13. Poco adagio – Vivace (Spacírka) [B flat minor] 2:55
14. Moderato, quasi minuetto Polonaise) [B flat major] 3:50
15. Allegro vivace (Kolo) [C major] 3:12
16. Grazioso e lento, ma non troppo, quasi tempo di valse (Sousedská) [A flat major] 6:59

Total: 69:17

Ingryd Thorson & Julian Thurber, piano
Recording: December 1989/June 1990, Ski Church Hall, Oslo, Norway

CD34
Piano Duets

Legends, Op. 59

1. Allegretto non troppo, quasi andantino [D minor] 3:03
2. Molto moderato [G major] 4:08
3. Allegro giusto [G minor] 4:11
4. Molto maestoso [C major] 5:30
5. Allegro giusto [A flat major] 4:16
6. Allegro con moto [C sharp minor] 4:21
7. Allegretto grazioso [A major] 2:14
8. Un poco allegretto e grazioso, quasi andantino [F major] 3:16
9. Andante con moto [D major] 2:27
10. Andante [B flat minor] 3:14

Total: 63:25

From the Bohemian Forest, Op. 68

In the Spinning Room. Allegro molto [D major]
By the Black Lake. Lento [F sharp minor/major]
Walpurgis Night. Molto vivace [B falt major]
In Wait. Allegro comodo [F major]
Silent Woods. Lento e molto cantabile [D flat major]
From Troubled Times. Allegro con fuoco [A minor]

Ingryd Thorson & Julian Thurber, piano

Recording: December 1989/June 1990, Ski Church Hall, Oslo, Norway

CD35
Piano Works

TEMA CON VARIAZIONI in A flat major

1. Tema, tempo di minuetto 1:50
2. Variation I 1:15
3. Variation II 1:08
4. Variation III, poco meno mosso 3:46
5. Variation IV, allegretto scherzando 0:46
6. Variation V, tempo I 0:51
7. Variation VI, poco andante e molto tranquillo 2:48
8. Variation VII, piu mosso 0:56
9. Variation VIII, un poco piu mosso 4:15

SILHOUETTEN Op. 8

10. No. 1, allegro feroce in C sharp minor 1:52
11. No. 2, andantino in D flat major 1:30
12. No. 3, allegretto in D flat major 1:41
13. No. 4, vivace in F sharp minor 1:23
14. No. 5, presto in F sharp minor 1:06
15. No. 6, poco sostenuto in B flat major 3:18
16. No. 7, allegro in D major 0:53
17. No. 8, allegretto in B minor 1:32
18. No. 9, allegro in B major 1:30
19. No. 10, allegretto grazioso in G major 2:17
20. No. 11, allegro moderato in A major 1:50
21. No. 12, allegro feroce in C sharp minor 1:44

2 FURIANTEN Op. 42

22. No. 1 in D major 6:05
23. No. 2 in F major 6:56

WALTZES Op. 54

24. No. 1, moderato in A major 3:35
25. No. 2, allegro con fuoco in A minor 3:20
26. No. 3, poco allegro in E major 2:43
27. No. 4, allegro vivace in D flat major 2:48
28. No. 5, allegro in B flat major 2:34
29. No. 6, allegro in F major 3:49
30. No. 7, allegro in D minor 2:20
31. No. 8, allegro vivace in E flat major 2:47

Total: 75:10

Kai Adomeit, piano

Recording: 1994 Hochschule für Kirchenmusik Heidelberg

CD36
RUSALKA

Opera in 3 acts Part I

1. Overture 3:17

ACT 1

2. Ho, ho, ho! (Three dryads, the Watersprite) 7:23
3. Watersprite, my father dear! (Rusalka, The Watersprite) 3:59
4. He comes here frequently (Rusalka, The Watersprite) 4:27
5. O moon high up in the deep sky (Rusalka, The Watersprite, Jezibaba) 7:49
6. Your ancient wisdom knows everything (Rusalka, Jezibaba) 8:29
7. Abracadabra! (Jezibaba, The Watersprite, The Hunter) 4:29
8. Here she appeared and again disappeared (The Prince, The Hunter) 2:14
9. The hunt is over, return home at once (The Prince, The Naiads, The Watersprite) 5:13
10. I know you’re but magic that will pass (The Prince) 1:41

ACT 2

11. Well then, my dear boy (The Gamekeeper, The Turnspit) 8:03
12. A week now do you dwell with me (The Prince, The Foreign Princess) 8:45
13. Festive music; ballet 5:21

Total: 71:09

The Watersprite: Marcel Rosca, bass
Rusalka, the Naiad: Ursula Füri-Bernhard, soprano
Jezibaba, the Witch: Nelly Boschkova, mezzo-soprano
The Prince: Water Coppola, tenor
The Foreign Princess: Tiziana K. Sojat, mezzo-soprano
First Dryad: Tamara Felbinger, soprano
Second Dryad: Vesna Odoran, soprano
Third Dryad: Martina Gojceta, soprano
The Gamekeeper: Zeljco Grofelnik, baritone
The Turnspit: Martina Zadro, soprano
The Hunter: Vitomir Marof, baritone

Academic Choir “Ivan Goran Kovacic”

Zagreb Philharmonic Orchestra

Alexander Rahbari, conductor

Recording: 13-18 December 1997 Zagreb

CD37
RUSALKA

Opera in 3 acts Part II

ACT 2 (continuation)

1. No one in this world can give you (The Watersprite) 4:23
2. White blossoms all along the road (Chorus, The Watersprite) 3:02
3. Rusalka, daughter, I am here! (The Watersprite, Rusalka) 6:17
4. Strange fire in your eyes is burning (The foreign Princess, The Prince, The Watersprite) 6:23

ACT 3

5. Insensible water power (Rusalka) 7:29
6. Ah, ah! Already you have come back? (Jezibaba, Rusalka) 5:59
7. Uprooted and banished (Rusalka, The Naiads) 3:32
8. That you’re afraid? Don’t be silly! (The Gamekeeper, The Turnspit, Jezibaba, The Watersprite) 6:11
9. Hair, golden hair I have (Three Dryads, The Watersprite) 8:05
10. Where are you, my white doe? (The Prince) 4:12
11. Do you still know me, love? (Rusalka, The Prince, The Watersprite) 10:52

Total: 66:25

The Watersprite: Marcel Rosca, bass
Rusalka, the Naiad: Ursula Füri-Bernhard, soprano
Jezibaba, the Witch: Nelly Boschkova, mezzo-soprano
The Prince: Water Coppola, tenor
The Foreign Princess: Tiziana K. Sojat, mezzo-soprano
First Dryad: Tamara Felbinger, soprano
Second Dryad: Vesna Odoran, soprano
Third Dryad: Martina Gojceta, soprano
The Gamekeeper: Zeljco Grofelnik, baritone
The Turnspit: Martina Zadro, soprano
The Hunter: Vitomir Marof, baritone

Academic Choir “Ivan Goran Kovacic”

Zagreb Philharmonic Orchestra

Alexander Rahbari, conductor

Recording: 13-18 December 1997 Zagreb

CD38
Symphonic Poems Vol. 1

Czech Suite op. 39

1. Preludium (pastorale) 3:15
2. Polka 5:11
3. Sousedska (minuetto) 4:05
4. Romance (Romanza) 4:01
5. Finale (furiant) 5:17
6. My Home Overture op. 62 8:57
7. Husitska Overture op. 67 12:28
8. In Nature´s Realm Overture op. 91 3:40
9. Otello op. 93 14:08

Total: 71:37

Janácek Philharmonic Orchestra, Theodore Kuchar

Recording: 20-28 August 2004, Ostrava, Czech Republic

CD39
Symphonic Poems Vol. 2

1. Symphonic Variations op. 78. 20:26
2. Carnival Overture op. 92 8:47
3. Water Goblin op. 107 20:00
4. Noon-Day Witch op. 108 13:38

Total: 63:12

Janácek Philharmonic Orchestra, Theodore Kuchar

Recording: 20-28 August 2004, Ostrava, Czech Republic

CD40
Symphonic Poems Vol. 3

1. Golden Spinning Wheel, op. 109 26:11
2. Wood Dove, op. 110 20:02
3. A Hero´s Song, op. 111. 19:44

Total: 66:14

Janácek Philharmonic Orchestra, Theodore Kuchar

Recording: 20-28 August 2004, Ostrava, Czech Republic

لینک‌های دانلود فول آلبوم

در صورتی که برای ادامه دادن دانلود های نیمه تمام مشکل دارید، لینک جدید دانلود آن فایل را مجددا از سایت کپی کرده و در فیلد آدرس در IDM جایگزین نمایید.
قبل از دانلود حتما فیلتر شکن خود را غیر فعال کنید!!!
نظرات کاربران
ما منتظر نظرات شما هستیم
این بخش صرفا برای بیان نظر شما در مورد مطالب سایت می باشد.
از ایجاد هرگونه بحث های سیاسی و مذهبی بپرهیزید. از توهین به دیگر کاربران و تبلیغ وب سایت های دیگر خودداری کنید.
برای ارسال نظر، لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.
دیدگاه‌های این نوشته
  1. در لیست آثار ذکر نشده کدام قظعه در کدام سی دی است

  2. گزینه آخر ترک لیست هست

  3. در ترک لیست فقط فهرست آثار ذکر شده ولی اصلا ذکر نکرده کدام قظعه برای کدام سی دی است.

  4. لطفا با کیفیت 320 هم موجودش کنید

  5. متاسفانه مقدور نیست به راحتی می توانید با نرم افزار جت اویدو تبدیل کنید

  6. لطفا بطور دقیق ذکر بفرمایید که کدام قطعه در کدام سی دی است.

  7. ذکر نشده که در کدام از سی‌دی ها کدام آهنگ است. لطفاً این ها را به ترک لیست اضافه کنید.

  8. این cd ها شامل تمام قطعه های ایشون میشن؟

والا موزیک در شبکه های اجتماعی
@vmusicir@v_music
پربازدیدترین