دیسکوگرافی والا موزیک
 پانصد آلبوم برتر تمام دوران از نگاه مجله رولینگ استون
 مجموعه بسیار ارزشمند Deutsche Grammophon The Essentials
یوهان سباستین باخ – مجموعه آثار از لیبل پروفیل (Johann Sebastian Bach)
مختص کاربر ویژه 1397/04/21

Johann Sebastian Bach The Collection (35CD) [Label Profil] (2015)

Artist: Various Artist
Title: Johann Sebastian Bach: The Collection
Year Of Release: 2015
Label: Profil
Genre: Classical
Quality: flac lossless
Total Time: 33:23:53

Tracklist
---------
CD1
01. Brandenburg Concerto No. 1 F Major, BWV 1046: I. (Allegro)
02. Brandenburg Concerto No. 1 F Major, BWV 1046: II. Adagio
03. Brandenburg Concerto No. 1 F Major, BWV 1046: III. Allegro
04. Brandenburg Concerto No. 1 F Major, BWV 1046: IV. Menuetto
05. Brandenburg Concerto No. 2 in F Major, BWV 1047: I. (Allegro)
06. Brandenburg Concerto No. 2 in F Major, BWV 1047: II. Andante
07. Brandenburg Concerto No. 2 in F Major, BWV 1047: III. Allegro assai
08. Brandenburg Concerto No. 5 in D Major, BWV 1050: I. Allegro
09. Brandenburg Concerto No. 5 in D Major, BWV 1050: II. Affettuoso
10. Brandenburg Concerto No. 5 in D Major, BWV 1050: III. Allegro

CD2
01. Brandenburg Concerto No. 3 in G Major, BWV 1048: I. (Allegro)-Cadenza
02. Brandenburg Concerto No. 3 in G Major, BWV 1048: II. Allegro
03. Brandenburg Concerto No. 4 in G Major, BWV 1049: I. Allegro
04. Brandenburg Concerto No. 4 in G Major, BWV 1049: II. Andante
05. Brandenburg Concerto No. 4 in G Major, BWV 1049: III. Presto
06. Brandenburg Concerto No. 6 in B-Flat Major, BWV 1051: I. (Allegro)
07. Brandenburg Concerto No. 6 in B-Flat Major, BWV 1051: II. Adagio ma non tanto
08. Brandenburg Concerto No. 6 in B-Flat Major, BWV 1051: III. Allegro
09. Toccata and Fugue in D Minor, BWV 538 "Dorian"

CD3
01. Orchestral Suite No. 1 in C Major, BWV 1066: I. Overture
02. Orchestral Suite No. 1 in C Major, BWV 1066: II. Courante
03. Orchestral Suite No. 1 in C Major, BWV 1066: III. Gavottes I & II
04. Orchestral Suite No. 1 in C Major, BWV 1066: IV. Forlane
05. Orchestral Suite No. 1 in C Major, BWV 1066: V. Menuets I & II
06. Orchestral Suite No. 1 in C Major, BWV 1066: VI. Bourrées I & II
07. Orchestral Suite No. 1 in C Major, BWV 1066: VII. Passepieds I & II
08. Orchestral Suite No. 2 in B Minor, BWV 1067: I. Ouverture
09. Orchestral Suite No. 2 in B Minor, BWV 1067: II. Rondeau
10. Orchestral Suite No. 2 in B Minor, BWV 1067: III. Sarabande
11. Orchestral Suite No. 2 in B Minor, BWV 1067: IV. Bourrées I & II
12. Orchestral Suite No. 2 in B Minor, BWV 1067: V. Polonaise-Double
13. Orchestral Suite No. 2 in B Minor, BWV 1067: VI. Menuet
14. Orchestral Suite No. 2 in B Minor, BWV 1067: VII. Badinerie
15. Orchestral Suite No. 4 in D Major, BWV 1069: I. Overture
16. Orchestral Suite No. 4 in D Major, BWV 1069: II. Bourrées I & II
17. Orchestral Suite No. 4 in D Major, BWV 1069: III. Gavotte
18. Orchestral Suite No. 4 in D Major, BWV 1069: IV. Menuets I & II
19. Orchestral Suite No. 4 in D Major, BWV 1069: V. Rejouissance

CD4
01. Orchestral Suite No. 3 in D Major, BWV 1068: I. Ouverture
02. Orchestral Suite No. 3 in D Major, BWV 1068: II. Air ("On a G String")
03. Orchestral Suite No. 3 in D Major, BWV 1068: III. Gavottes I & II
04. Orchestral Suite No. 3 in D Major, BWV 1068: IV. Bourrée
05. Orchestral Suite No. 3 in D Major, BWV 1068: V. Gigue
06. Musical Offering, BWV 1079: Ricercar à 3
07. Musical Offering, BWV 1079: Canon perpetuus super thema regium
08. Musical Offering, BWV 1079: Canon No. 1 à 2, Canon cancrizans
09. Musical Offering, BWV 1079: Canon No. 2 à 2, Violini in unisono
10. Musical Offering, BWV 1079: Canon No. 3 à 2, Per motum contrarium
11. Musical Offering, BWV 1079: Canon No. 4 à 2, Per augmentationem, contrario motu
12. Musical Offering, BWV 1079: Canon 5, à 2 per Tonos
13. Musical Offering, BWV 1079: Fuga canonica in Epidiapente
14. Musical Offering, BWV 1079: Ricercar à 6
15. Musical Offering, BWV 1079: Quaerendo Invenietis. Canon à 2 (Version A)
16. Musical Offering, BWV 1079: Quaerendo Invenietis. Canon à 2 (Version B)
17. Musical Offering, BWV 1079: Canon à 4
18. Musical Offering, BWV 1079: Trio. Largo
19. Musical Offering, BWV 1079: Trio. Allegro I
20. Musical Offering, BWV 1079: Trio. Andante
21. Musical Offering, BWV 1079: Trio. Allegro II
22. Musical Offering, BWV 1079: Trio. Canone perpetuo

CD5
01. Violin Concerto in A Minor, BWV 1041: I. Allegro
02. Violin Concerto in A Minor, BWV 1041: II. Andante
03. Violin Concerto in A Minor, BWV 1041: III. Allegro assai
04. Concerto for 2 Violins in D Minor, BWV 1043: I. Vivace
05. Concerto for 2 Violins in D Minor, BWV 1043: II. Largo ma non tanto
06. Concerto for 2 Violins in D Minor, BWV 1043: III. Allegro
07. Violin Concerto in E Major, BWV 1042: I. Allegro
08. Violin Concerto in E Major, BWV 1042: II. Adagio
09. Violin Concerto in E Major, BWV 1042: III. Allegro assai

CD6
01. Keyboard Concerto in D Minor, BWV 1052: I. Allegro
02. Keyboard Concerto in D Minor, BWV 1052: II. Adagio
03. Keyboard Concerto in D Minor, BWV 1052: III. Allegro
04. Concerto for 2 Keyboards in C Major, BWV 1061: I. Allegro maestoso
05. Concerto for 2 Keyboards in C Major, BWV 1061: II. Adagio ovvero largo
06. Concerto for 2 Keyboards in C Major, BWV 1061: III. Fuga
07. Concerto for 3 Keyboards in C Major, BWV 1064: I. Allegro
08. Concerto for 3 Keyboards in C Major, BWV 1064: II. Adagio
09. Concerto for 3 Keyboards in C Major, BWV 1064: III. Allegro
10. Concerto for 4 Keyboards in A Minor, BWV 1065 (Arr. of Vivaldi's Op. 3 No. 10, RV 580): I. Allegro
11. Concerto for 4 Keyboards in A Minor, BWV 1065 (Arr. of Vivaldi's Op. 3 No. 10, RV 580): II. Adagio
12. Concerto for 4 Keyboards in A Minor, BWV 1065 (Arr. of Vivaldi's Op. 3 No. 10, RV 580): III. Allegro

CD7
01. Goldberg Variations, BWV 988: Aria
02. Goldberg Variations, BWV 988: Var. 1, à 1 Clav.
03. Goldberg Variations, BWV 988: Var. 2, à 1 Clav.
04. Goldberg Variations, BWV 988: Var. 3, Canone all'unisuono à 1 Clav.
05. Goldberg Variations, BWV 988: Var. 4, à 1 Clav.
06. Goldberg Variations, BWV 988: Var. 5, à 1 o vero 2 Clav.
07. Goldberg Variations, BWV 988: Var. 6, Canone alla seconda, à 1 Clav.
08. Goldberg Variations, BWV 988: Var. 7, à 1 o vero 2 Clav.
09. Goldberg Variations, BWV 988: Var. 8, à 2 Clav.
10. Goldberg Variations, BWV 988: Var. 9, Canone alla terza, à 1 Clav.
11. Goldberg Variations, BWV 988: Var. 10, Fughetta, à 1 Clav.
12. Goldberg Variations, BWV 988: Var. 11, à 2 Clav.
13. Goldberg Variations, BWV 988: Var. 12, Canone alla quarta, à 1 Clav.
14. Goldberg Variations, BWV 988: Var. 13, à 2 Clav.
15. Goldberg Variations, BWV 988: Var. 14, à 2 Clav.
16. Goldberg Variations, BWV 988: Var. 15, Canone alla quinta, à 1 Clav.
17. Goldberg Variations, BWV 988: Var. 16, Ouverture, à 1 Clav.
18. Goldberg Variations, BWV 988: Var. 17, à 2 Clav.
19. Goldberg Variations, BWV 988: Var. 18, Canone alla sexta, à 1 Clav.
20. Goldberg Variations, BWV 988: Var. 19, à 1 Clav.
21. Goldberg Variations, BWV 988: Var. 20, à 2 Clav.
22. Goldberg Variations, BWV 988: Var. 21, Canone alla settima, à 1 Clav.
23. Goldberg Variations, BWV 988: Var. 22, à 1 Clav.
24. Goldberg Variations, BWV 988: Var. 23, à 2 Clav.
25. Goldberg Variations, BWV 988: Var. 24, Canone all'ottava, à 1 Clav.
26. Goldberg Variations, BWV 988: Var. 25, à 2 Clav.
27. Goldberg Variations, BWV 988: Var. 26, à 2 Clav.
28. Goldberg Variations, BWV 988: Var. 27, Canone alla nona, à 2 Clav.
29. Goldberg Variations, BWV 988: Var. 28, à 2 Clav.
30. Goldberg Variations, BWV 988: Var. 29, à 1 o vero 2 Clav.
31. Goldberg Variations, BWV 988: Var. 30, Quodlibet, à 1 Clav.
32. Goldberg Variations, BWV 988: Aria da capo

CD8
01. Keyboard Partita No. 1 in B-Flat Major, BWV 825: I. Prelude
02. Keyboard Partita No. 1 in B-Flat Major, BWV 825: II. Allemande
03. Keyboard Partita No. 1 in B-Flat Major, BWV 825: III. Corrente
04. Keyboard Partita No. 1 in B-Flat Major, BWV 825: IV. Sarabande
05. Keyboard Partita No. 1 in B-Flat Major, BWV 825: V. Minuets I & II
06. Keyboard Partita No. 1 in B-Flat Major, BWV 825: VI. Giga
07. Keyboard Partita No. 2 in C Minor, BWV 826: I. Sinfonia
08. Keyboard Partita No. 2 in C Minor, BWV 826: II. Grave-Adagio-Andante
09. Keyboard Partita No. 2 in C Minor, BWV 826: III. Allemande
10. Keyboard Partita No. 2 in C Minor, BWV 826: IV. Courante
11. Keyboard Partita No. 2 in C Minor, BWV 826: V. Sarabande
12. Keyboard Partita No. 2 in C Minor, BWV 826: VI. Rondeaux
13. Keyboard Partita No. 2 in C Minor, BWV 826: VII. Capriccio
14. Keyboard Partita No. 3 in A Minor, BWV 827: I. Fantasia
15. Keyboard Partita No. 3 in A Minor, BWV 827: II. Allemande
16. Keyboard Partita No. 3 in A Minor, BWV 827: III. Corrente
17. Keyboard Partita No. 3 in A Minor, BWV 827: IV. Sarabande
18. Keyboard Partita No. 3 in A Minor, BWV 827: V. Burlesca
19. Keyboard Partita No. 3 in A Minor, BWV 827: VI. Scherzo
20. Keyboard Partita No. 3 in A Minor, BWV 827: VII. Gigue
21. Keyboard Partita No. 4 in D Major, BWV 828: I. Ouverture
22. Keyboard Partita No. 4 in D Major, BWV 828: II. Allemande
23. Keyboard Partita No. 4 in D Major, BWV 828: III. Courante
24. Keyboard Partita No. 4 in D Major, BWV 828: IV. Aria
25. Keyboard Partita No. 4 in D Major, BWV 828: V. Sarabande
26. Keyboard Partita No. 4 in D Major, BWV 828: VI. Menuet
27. Keyboard Partita No. 4 in D Major, BWV 828: VII. Gigue
28. Keyboard Partita No. 5 in G Major, BWV 829: I. Praeambulum
29. Keyboard Partita No. 5 in G Major, BWV 829: II. Allemande
30. Keyboard Partita No. 5 in G Major, BWV 829: III. Corrente
31. Keyboard Partita No. 5 in G Major, BWV 829: IV. Sarabande
32. Keyboard Partita No. 5 in G Major, BWV 829: V. Tempo di minuetto
33. Keyboard Partita No. 5 in G Major, BWV 829: VI. Passepied
34. Keyboard Partita No. 5 in G Major, BWV 829: VII. Gigue

CD9
01. Keyboard Concerto in F Minor, BWV 1056: I. Allegro moderato
02. Keyboard Concerto in F Minor, BWV 1056: II. Largo
03. Keyboard Concerto in F Minor, BWV 1056: III. Presto
04. 3-Part Inventions (Sinfonias): No. 8 in F Major, BWV 794
05. 3-Part Inventions (Sinfonias): No. 15 in B Minor, BWV 801
06. 3-Part Inventions (Sinfonias): No. 9 in F Minor, BWV 795
07. The Well-Tempered Clavier, Book 1: Prelude No. 1 in C Major, BWV 846
08. The Well-Tempered Clavier, Book 1: Fugue No. 1 in C Major, BWV 846
09. The Well-Tempered Clavier, Book 1: Prelude No. 2 in C Minor, BWV 847
10. The Well-Tempered Clavier, Book 1: Fugue No. 2 in C Minor, BWV 847
11. The Well-Tempered Clavier, Book 1: Prelude No. 3 in C-Sharp Major, BWV 848
12. The Well-Tempered Clavier, Book 1: Fugue No. 3 in C-Sharp Major, BWV 848
13. The Well-Tempered Clavier, Book 1: Prelude No. 4 in C-Sharp Minor, BWV 849
14. The Well-Tempered Clavier, Book 1: Fugue No. 4 in C-Sharp Minor, BWV 849
15. The Well-Tempered Clavier, Book 1: Prelude No. 5 in D Major, BWV 850
16. The Well-Tempered Clavier, Book 1: Fugue No. 5 in D Major, BWV 850
17. The Well-Tempered Clavier, Book 1: Prelude No. 6 in D Minor, BWV 851
18. The Well-Tempered Clavier, Book 1: Fugue No. 6 in D Minor, BWV 851
19. The Well-Tempered Clavier, Book 1: Prelude No. 7 in E-Flat Major, BWV 852
20. The Well-Tempered Clavier, Book 1: Fugue No. 7 in E-Flat Major, BWV 852
21. The Well-Tempered Clavier, Book 1: Prelude No. 8 in E-Flat Minor, BWV 853
22. The Well-Tempered Clavier, Book 1: Fugue No. 8 in D-Sharp Minor, BWV 853

CD10
01. Keyboard Partita No. 6 in E Minor, BWV 830: I. Toccata
02. Keyboard Partita No. 6 in E Minor, BWV 830: II. Allemande
03. Keyboard Partita No. 6 in E Minor, BWV 830: III. Corrente
04. Keyboard Partita No. 6 in E Minor, BWV 830: IV. Air
05. Keyboard Partita No. 6 in E Minor, BWV 830: V. Sarabande
06. Keyboard Partita No. 6 in E Minor, BWV 830: VI. Tempo di Gavotta
07. Keyboard Partita No. 6 in E Minor, BWV 830: VII. Gigue
08. The Well-Tempered Clavier, Book II: Prelude No. 22 in B-Flat Minor, BWV 891
09. The Well-Tempered Clavier, Book II: Fugue No. 22 in B-Flat Minor, BWV 891
10. Prelude & Fugue in C Minor, BWV 546: Prelude
11. Prelude & Fugue in C Minor, BWV 546: Fugue
12. Prelude and Fugue in C Major, BWV 547: Prelude
13. Prelude and Fugue in C Major, BWV 547: Fugue
14. Prelude & Fugue in A Minor, BWV 543: Prelude
15. Prelude & Fugue in A Minor, BWV 543: Fuga

CD11
01. Trio Sonata in C Major, DürG 13 (Attrib. to J.S. Bach as BWV 1037): I. Adagio
02. Trio Sonata in C Major, DürG 13 (Attrib. to J.S. Bach as BWV 1037): II. Alla breve
03. Trio Sonata in C Major, DürG 13 (Attrib. to J.S. Bach as BWV 1037): III. Largo
04. Trio Sonata in C Major, DürG 13 (Attrib. to J.S. Bach as BWV 1037): IV. Presto
05. Cello Suite No. 5 in C Minor, BWV 1011: I. Prelude
06. Cello Suite No. 5 in C Minor, BWV 1011: II. Allemande
07. Cello Suite No. 5 in C Minor, BWV 1011: III. Courante
08. Cello Suite No. 5 in C Minor, BWV 1011: IV. Sarabande
09. Cello Suite No. 5 in C Minor, BWV 1011: V. Gavotte-VI. Gigue
10. Prelude in C Minor, BWV 999 (Arr. for Guitar)
11. Lute Partita in E Major, BWV 1006a (Arr. for Guitar)
12. Violin Partita No. 2 in D Minor, BWV 1004: V. Ciaccona (Arr. for Guitar)
13. Cello Suite No. 3 in C Major, BWV 1009: V. Bourrées I & II (Arr. for Guitar)
14. Violin Sonata No. 1 in G Minor, BWV 1001: II. Fuga. Allegro (Arr. for Guitar)

CD12
01. Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen, BWV 12: Sinfonia
02. Ich hatte viel Bekummernis, BWV 21: Sinfonia
03. Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit, BWV 106: I. Sonatina
04. Himmelskonig, sei willkommen, BWV 182: Sinfonia
05. Cello Suite No. 1 in G Major, BWV 1007: I. Prelude (Arr. A. Segovia for Guitar)
06. Cello Suite No. 6 in D Major, BWV 1012: V. Gavottes I & II (Arr. A. Segovia for Guitar)
07. Violin Partita No. 1 in B Minor, BWV 1002: VII. Bourrée (Arr. A. Segovia for Guitar)
08. Cello Suite No. 3 in C Major, BWV 1009: III. Courante (Arr. A. Segovia for Guitar)
09. Violin Sonata No. 1 in G Minor, BWV 1001: III. Siciliana (Arr. A. Segovia for Guitar)
10. Lute Suite in E Minor, BWV 996: V. Bourrée (Arr. A. Segovia for Guitar)
11. Cello Suite No. 2 in D Minor, BWV 1008: I. Prelude
12. Cello Suite No. 2 in D Minor, BWV 1008: II. Allemande
13. Cello Suite No. 2 in D Minor, BWV 1008: III. Courante
14. Cello Suite No. 2 in D Minor, BWV 1008: IV. Sarabande
15. Cello Suite No. 2 in D Minor, BWV 1008: V. Menuets I & II
16. Cello Suite No. 2 in D Minor, BWV 1008: VI. Gigue
17. Toccata, Adagio & Fugue in C Major, BWV 564 (Arr. for Cello)

CD13
01. Flute Sonata in B Minor, BWV 1030: I. Andante
02. Flute Sonata in B Minor, BWV 1030: II. Largo e dolce
03. Flute Sonata in B Minor, BWV 1030: III. Presto
04. Flute Sonata in E-Flat Major, BWV 1031: I. Allegro moderato
05. Flute Sonata in E-Flat Major, BWV 1031: II. Siciliano
06. Flute Sonata in E-Flat Major, BWV 1031: III. Allegro
07. Herz und Mund und Tat und Leben, BWV 147: Jesus bleibet meine Freude (Arr. for Trumpet, Organ & Brass Ensemble)
08. Herzlich tut mich verlangen, BWV 727 (Arr. for Trumpet, Organ & Brass Ensemble)
09. Nun freut euch, lieben Christen gmein, BWV 388 (Arr. for Trumpet, Organ & Brass Ensemble)
10. Gottes Sohn ist kommen, BWV 318 (Arr. for Trumpet, Organ & Brass Ensemble)
11. Erbarm' dich mein, o Herre Gott, BWV 305 (Arr. for Trumpet, Organ & Brass Ensemble)
12. St. John Passion, BWV 245: Ach Herr, lass dein lieb Engelein (Arr. for Trumpet, Organ & Brass Ensemble)

CD14
01. Concerto in D Major: I. Sinfonia (After Kommt, eilet und laufet, BWV 249 "Easter Oratorio"): :
02. Concerto in D Major: II. Adagio (After Kommt, eilet und laufet, BWV 249 "Easter Oratorio"): :
03. Concerto in D Major: III. Allegro (After Kommt, eilet und laufet, BWV 249 "Easter Oratorio"): :
04. Trio Sonata No. 5 in C Major, BWV 529 (Arr. for Recorder, Viol, Cello, & Theorbo): I. Allegro
05. Trio Sonata No. 5 in C Major, BWV 529 (Arr. for Recorder, Viol, Cello, & Theorbo): II. Largo
06. Trio Sonata No. 5 in C Major, BWV 529 (Arr. for Recorder, Viol, Cello, & Theorbo): III. Allegro
07. Trio Sonata in G Major, BWV 1039: I. Adagio
08. Trio Sonata in G Major, BWV 1039: II. Allegro ma non presto
09. Trio Sonata in G Major, BWV 1039: III. Adagio e piano
10. Trio Sonata in G Major, BWV 1039: IV. Presto
11. Fugue in C Major, BWV 952 (Arr. for Chamber Ensemble)
12. Trio Sonata in C Major, BWV 1037: I. Adagio (After Mozart's Adagio in F Major, K. 410)
13. Trio Sonata in C Major, BWV 1037: II. Alla breve
14. Trio Sonata in C Major, BWV 1037: III. Largo
15. Trio Sonata in C Major, BWV 1037: IV. Gigue

CD15
01. Toccata and Fugue in D Minor, BWV 565
02. Das Orgelbuchlein, BWV 599-644: Ich ruf' zu dir, Herr Jesu Christ, BWV 639
03. Passacaglia & Fugue in C Minor, BWV 582: Passacaglia and Fugue in C Minor, BWV 582
04. 6 Chorale Preludes "Schübler-Chorales": Wachet auf, ruft uns die Stimme, BWV 645
05. Fantasia & Fugue in G Minor, BWV 542: Fantasia and Fugue in G Minor, BWV 542
06. 6 Chorale Preludes "Schübler-Chorales": Kommst du nun, Jesu, vom Himmel herunter, BWV 650
07. Das Orgelbuchlein, BWV 599-644: Vom Himmel hoch, da komm ich her, BWV 606
08. Prelude and Fugue in E Minor, BWV 548 "Wedge"

CD16
01. Toccata
02. Toccata and Fugue in D Minor, BWV 538 "Dorian": Fuga
03. Partite diverse sopra Sei gegrusset, Jesu gutig, BWV 768: Choral. Sei gegrusset, Jesu gutig
04. Partite diverse sopra Sei gegrusset, Jesu gutig, BWV 768: Variation 1
05. Partite diverse sopra Sei gegrusset, Jesu gutig, BWV 768: Variation 2
06. Partite diverse sopra Sei gegrusset, Jesu gutig, BWV 768: Variation 3
07. Partite diverse sopra Sei gegrusset, Jesu gutig, BWV 768: Variation 4
08. Partite diverse sopra Sei gegrusset, Jesu gutig, BWV 768: Variation 5
09. Partite diverse sopra Sei gegrusset, Jesu gutig, BWV 768: Variation 6
10. Partite diverse sopra Sei gegrusset, Jesu gutig, BWV 768: Variation 7
11. Partite diverse sopra Sei gegrusset, Jesu gutig, BWV 768: Variation 8
12. Partite diverse sopra Sei gegrusset, Jesu gutig, BWV 768: Variation 9
13. Partite diverse sopra Sei gegrusset, Jesu gutig, BWV 768: Variation 10
14. Partite diverse sopra Sei gegrusset, Jesu gutig, BWV 768: Variation 11
15. Partite diverse sopra Sei gegrusset, Jesu gutig, BWV 768

CD17
01. Ich will den Kreuzstab gerne tragen, BWV 56: Aria. Ich will den Kreuzstab gerne tragen
02. Ich will den Kreuzstab gerne tragen, BWV 56: Recitative. Mein Wandel auf der Welt
03. Ich will den Kreuzstab gerne tragen, BWV 56: Aria. Endlich, endlich wird mein Joch
04. Ich will den Kreuzstab gerne tragen, BWV 56: Recitative and Aria. Ich stehe fertig und bereit
05. Ich will den Kreuzstab gerne tragen, BWV 56: Chorale. Komm, o Tod, du Schlafes Bruder
06. Du wahrer Gott und Davids Sohn, BWV 23: Duet. Du wahrer Gott und Davids Sohn
07. Du wahrer Gott und Davids Sohn, BWV 23: Recitative. Ach! Gehe nicht voruber
08. Du wahrer Gott und Davids Sohn, BWV 23: Aller Augen warten, Herr
09. Du wahrer Gott und Davids Sohn, BWV 23: Chorale. Christe, du Lamm Gottes

CD18
01. Ich habe genug, BWV 82: Aria. Ich habe genug
02. Ich habe genug, BWV 82: Recitative. Ich habe genug! Mein Trost ist nur allein
03. Ich habe genug, BWV 82: Aria. Schlummert ein, ihr matten Augen
04. Ich habe genug, BWV 82: Recitative. Mein Gott! Wann kommt das schone
05. Ich habe genug, BWV 82: Aria. Ich freue mich auf meinen Tod
06. Wachet! Betet! Betet! Wachet!, BWV 70: Wachet! Betet! Betet! Wachet!
07. Wachet! Betet! Betet! Wachet!, BWV 70: Recitative. Erschrecket, ihr verstocken Sunder
08. Wachet! Betet! Betet! Wachet!, BWV 70: Aria. Wenn kommt der Tag
09. Wachet! Betet! Betet! Wachet!, BWV 70: Recitative. Auch bei dem himmlischen Verlangen
10. Wachet! Betet! Betet! Wachet!, BWV 70: Aria. Lasst der Spotter Zungen schmahen (Soprano)
11. Wachet! Betet! Betet! Wachet!, BWV 70: Recitative. Jedoch bei dem unartigen Geschlechte (Tenor)
12. Wachet! Betet! Betet! Wachet!, BWV 70: Chorale. Freu dich sehr, o meine Seele (Chorus)
13. Wachet! Betet! Betet! Wachet!, BWV 70: Aria. Hebt euer Haupt empor (Tenor)
14. Wachet! Betet! Betet! Wachet!, BWV 70: Recitative. Ach, soll nicht dieser grosse Tag (Bass)
15. Wachet! Betet! Betet! Wachet!, BWV 70: Aria. Seligster Erquickungstag (Bass)
16. Wachet! Betet! Betet! Wachet!, BWV 70: Chorale. Nicht nach Welt, nach Himmel nicht (Chorus)

CD19
01. Wir danken dir, Gott, Wir danken dir, BWV 29: Sinfonia. Presto
02. Mein Herze schwimmt im Blut, BWV 199: Recitative. Mein Herze Schwimmt im Blut (Soprano)
03. Mein Herze schwimmt im Blut, BWV 199: Aria. Adagio-Stumme Seufzer, stille Klagen (Soprano)
04. Mein Herze schwimmt im Blut, BWV 199: Recitative. Doch Gott muss mir genadig sein (Soprano)
05. Mein Herze schwimmt im Blut, BWV 199: Aria. Andante-Tief gebuckt und voller Reue (Soprano)
06. Mein Herze schwimmt im Blut, BWV 199: Recitative. Auf diese Schmerzensreu (Soprano)
07. Mein Herze schwimmt im Blut, BWV 199: Chorale con viola obligata: Andante-Ich, dein betrubtes Kind
08. Mein Herze schwimmt im Blut, BWV 199: Recitative. Ich lege mich in diese Wunden (Soprano)
09. Mein Herze schwimmt im Blut, BWV 199: Aria. Allegro-Wie freudig ist mein Herz (Soprano)
10. Jauchzet Gott in allen Landen!, BWV 51: Aria. Jauchzet Gott in allen Landen (Soprano)
11. Jauchzet Gott in allen Landen!, BWV 51: Recitativo. Wir beten zu dem Tempel an (Soprano)
12. Jauchzet Gott in allen Landen!, BWV 51: Aria. Hochster, mache deine Gute (Soprano)
13. Jauchzet Gott in allen Landen!, BWV 51: Choral. Sei Lob und Preis mit Ehren
14. Jauchzet Gott in allen Landen!, BWV 51: Aria. Allelujah (Soprano)

CD20
01. Jesu, der du meine Seele, BWV 78: Jesu, der du meine Seele (Chorus)
02. Jesu, der du meine Seele, BWV 78: Duet Aria. Wir eilen mit schwachen, doch emsigen Schritten (Soprano, Alto)
03. Jesu, der du meine Seele, BWV 78: Recitative. Ach! Ich bin ein Kind der Sunden (Tenor)
04. Jesu, der du meine Seele, BWV 78: Aria. Das Blut, so meine Schuld durchstreicht (Tenor)
05. Jesu, der du meine Seele, BWV 78: Recitative. Die Wunden, Nagel, Kron und Grab (Bass)
06. Jesu, der du meine Seele, BWV 78: Aria. Nun du wirst mein Gewissen stillen (Bass)
07. Jesu, der du meine Seele, BWV 78: Chorale. Herr, ich glaube, hilf mir Schwachen (Chorus)
08. Halt im Gedächtnis Jesum Christ, BWV 67: Halt im Gedachtnis Jesum Christ (Chorus)
09. Halt im Gedächtnis Jesum Christ, BWV 67: Aria. Mein Jesus ist erstanden (Tenor)
10. Halt im Gedächtnis Jesum Christ, BWV 67: Recitative. Mein Jesu, heissest du (Alto)
11. Halt im Gedächtnis Jesum Christ, BWV 67: Chorale. Erschienen ist der herrlich Tag
12. Halt im Gedächtnis Jesum Christ, BWV 67: Recitative. Doch scheinet fast (Alto)
13. Halt im Gedächtnis Jesum Christ, BWV 67: Aria. Friede sei mit euch! (Bass, Chorus)
14. Halt im Gedächtnis Jesum Christ, BWV 67: Chorale. Du Friedefurst, Herr Jesu Christ
15. Es ist euch gut, dass ich hingehe, BWV 108: Aria. Es ist euch gut, dass ich hingehe (Bass)
16. Es ist euch gut, dass ich hingehe, BWV 108: Aria. Mich kann kein Zweifel storen (Tenor)
17. Es ist euch gut, dass ich hingehe, BWV 108: Recitative. Dein Geist wird mich also regieren (Tenor)
18. Es ist euch gut, dass ich hingehe, BWV 108: Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit (Chorus)
19. Es ist euch gut, dass ich hingehe, BWV 108: Aria. Was mein Herz von dir begehrt (Alto)
20. Es ist euch gut, dass ich hingehe, BWV 108: Chorale. Dein Geist, den Gott vom Himmel gibt (Chorus)

CD21
01. Herr Jesu Christ, wahr' Mensch und Gott, BWV 127: Herr Jesu Christ, wahr' Mensch und Gott (Chorus)
02. Herr Jesu Christ, wahr' Mensch und Gott, BWV 127: Recitative. Wenn alles sich zur letzten Zeit entsetzet (Tenor)
03. Herr Jesu Christ, wahr' Mensch und Gott, BWV 127: Aria. Die Seele ruht in Jesu Handen (Soprano)
04. Herr Jesu Christ, wahr' Mensch und Gott, BWV 127: Recitative and Aria. Wenn einstens die Posaunen schallen (Bass)
05. Herr Jesu Christ, wahr' Mensch und Gott, BWV 127: Chorale. Ach, Herr, vergib all unser Schuld (Chorus)
06. Gott der Herr ist Sonn und Schild, BWV 79: Gott der Herr ist Sonn und Schild (Chorus)
07. Gott der Herr ist Sonn und Schild, BWV 79: Aria. Gott ist unsre Sonn und Schild! (Alto)
08. Gott der Herr ist Sonn und Schild, BWV 79: Chorale. Nun danket alle Gott (Chorus)
09. Gott der Herr ist Sonn und Schild, BWV 79: Recitative. Gottlob, wir wissen den rechten Weg zur Seligkeit (Bass)
10. Gott der Herr ist Sonn und Schild, BWV 79: Aria. Gott, ach Gott, verlass die Deinen (Soprano, Bass)
11. Gott der Herr ist Sonn und Schild, BWV 79: Chorale. Erhalt uns in der Wahrheit (Chorus)
12. Christ lag in Todes Banden, BWV 4: Sinfonia
13. Christ lag in Todes Banden, BWV 4: Versus 1, Christ lag in Todes Banden (Chorus)
14. Christ lag in Todes Banden, BWV 4: Versus 2, Den Tod niemand zwingen kunnt (Soprano, Alto)
15. Christ lag in Todes Banden, BWV 4: Versus 3: Jesus Christus, Gottes Sohn (Tenor)
16. Christ lag in Todes Banden, BWV 4: Versus 4: Es war ein wunderlicher Krieg (Chorus)
17. Christ lag in Todes Banden, BWV 4: Versus 5: Hier ist das rechte Osterlamm (Bass)
18. Christ lag in Todes Banden, BWV 4: Versus 6: Duet. So feieren wir das hohe Fest (Soprano, Tenor)
19. Christ lag in Todes Banden, BWV 4: Versus 7: Chorale. Wir essen und leben wohl (Chorus)

CD22
01. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist, BWV 45: Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist (Chorus)
02. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist, BWV 45: Recitative. Der Hochste lasst mich seinen Willen wissen (Tenor)
03. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist, BWV 45: Aria. Weiss ich Gottes Rechte (Tenor)
04. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist, BWV 45: Arioso. Es werden viele zu mir sagen (Bass)
05. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist, BWV 45: Aria. Wer Gott bekennt aus wahrem Herzensgrund (Alto)
06. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist, BWV 45: Recitative. So wird denn Herz und Mund (Alto)
07. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist, BWV 45: Chorale. Gib, dass ich tu mit Fleiss (Chorus)
08. Liebster Gott, wenn werd ich sterben, BWV 8: Liebster Gott, wenn werd ich sterben? (Chorus)
09. Liebster Gott, wenn werd ich sterben, BWV 8: Aria. Was willst du dich, mein Geist, entsetzen (Tenor)
10. Liebster Gott, wenn werd ich sterben, BWV 8: Accompanied Recitative. Zwar fuhlt mein schwaches Herz (Alto)
11. Liebster Gott, wenn werd ich sterben, BWV 8: Aria. Doch weichet, ihr tollen, vergeblichen Sorgen! (Bass)
12. Liebster Gott, wenn werd ich sterben, BWV 8: Recitative. Behalte nur, o Welt, das Meine! (Soprano)
13. Liebster Gott, wenn werd ich sterben, BWV 8: Chorale. Herrscher uber Tod und Leben
14. Ich armer Mensch, ich Sundenknecht, BWV 55: Aria. Ich armer Mensch, ich Sundenknecht (Tenor)
15. Ich armer Mensch, ich Sundenknecht, BWV 55: Recitative. Ich habe wider Gott gehandelt (Tenor)
16. Ich armer Mensch, ich Sundenknecht, BWV 55: Aria. Erbarme dich! Lass die Tranen dich erweichen (Tenor)
17. Ich armer Mensch, ich Sundenknecht, BWV 55: Recitative. Erbarme dich! Jedoch nun trost ich mich (Tenor)
18. Ich armer Mensch, ich Sundenknecht, BWV 55: Chorale. Bin ich gleich von dir gewichen (Chorus)

CD23
01. Magnificat (Chorus)
02. Magnificat in D Major, BWV 243: Et exultavit spititus meus (Soprano 2)
03. Magnificat in D Major, BWV 243: Quia respexit humilitatem (Soprano 1)
04. Magnificat in D Major, BWV 243: Omnes generationes (Chorus)
05. Magnificat in D Major, BWV 243: Quia fecit mihi magna (Bass)
06. Magnificat in D Major, BWV 243: Et misericordia (Alto, Tenor)
07. Magnificat in D Major, BWV 243: Fecit potentiam (Chorus)
08. Magnificat in D Major, BWV 243: Deposuit potentes (Tenor)
09. Magnificat in D Major, BWV 243: Esurientes implevit bonis (Alto)
10. Magnificat in D Major, BWV 243: Suscepit Israel (Soprano 1, Soprano 2, Alto)
11. Magnificat in D Major, BWV 243: Sicut locutus est (Chorus)
12. Magnificat in D Major, BWV 243: Gloria Patri (Chorus)

CD24
01. Mass in F Major, BWV 233: Kyrie
02. Mass in F Major, BWV 233: Gloria
03. Mass in F Major, BWV 233: Domine Deus
04. Mass in F Major, BWV 233: Qui tollis
05. Mass in F Major, BWV 233: Quoniam
06. Mass in F Major, BWV 233: Cum Sancto Spiritu
07. Mass in A Major, BWV 234: Kyrie
08. Mass in A Major, BWV 234: Gloria
09. Mass in A Major, BWV 234: Domine Deus
10. Mass in A Major, BWV 234: Qui tollis peccata mundi
11. Mass in A Major, BWV 234: Quoniam tu solus
12. Mass in A Major, BWV 234: Cum Sancto Spiritu

CD25
01. Mass in G Minor, BWV 235: Kyrie
02. Mass in G Minor, BWV 235: Gloria
03. Mass in G Minor, BWV 235: Gratias
04. Mass in G Minor, BWV 235: Domine Fili
05. Mass in G Minor, BWV 235: Qui tollis
06. Mass in G Minor, BWV 235: Cum Sancto Spiritu
07. Mass in G Major, BWV 236: Kyrie
08. Mass in G Major, BWV 236: Gloria
09. Mass in G Major, BWV 236: Gratias
10. Mass in G Major, BWV 236: Domine Deus
11. Mass in G Major, BWV 236: Quoniam
12. Mass in G Major, BWV 236: Cum Sancto Spiritu

CD26
01. Mass in B Minor, BWV 232: Kyrie eleison (Chorus)
02. Mass in B Minor, BWV 232: Christe eleison (Soprano 1 and 2)
03. Mass in B Minor, BWV 232: Kyrie eleison (Chorus)
04. Mass in B Minor, BWV 232: Gloria in excelsis Deo (Chorus)
05. Mass in B Minor, BWV 232: Et in terra pax (Chorus)
06. Mass in B Minor, BWV 232: Laudamus te (Soprano 2)
07. Mass in B Minor, BWV 232: Gratias agimus tibi (Chorus)
08. Mass in B Minor, BWV 232: Domine Deus (Soprano 1, Tenor)
09. Mass in B Minor, BWV 232: Qui tollis peccata mundi (Chorus)
10. Mass in B Minor, BWV 232: Qui sedes ad dextram Patris (Alto)
11. Mass in B Minor, BWV 232: Quoniam tu solus Sanctus (Bass)
12. Mass in B Minor, BWV 232: Cum Sancto Spiritu (Chorus)

CD27
01. Mass in B Minor, BWV 232: Credo in unum Deum (Chorus)
02. Mass in B Minor, BWV 232: Patrem omnipotentem (Chorus)
03. Mass in B Minor, BWV 232: Et in unum Dominum (Soprano 1, Alto)
04. Mass in B Minor, BWV 232: Et incarnatus est (Chorus)
05. Mass in B Minor, BWV 232: Crucifixus (Chorus)
06. Mass in B Minor, BWV 232: Et resurrexit (Chorus)
07. Mass in B Minor, BWV 232: Et in Spiritum Sanctum Dominum (Bass)
08. Mass in B Minor, BWV 232: Confiteor unum baptisma (Chorus)
09. Mass in B Minor, BWV 232: Et expecto resurrectionem mortuorum (Chorus)
10. Mass in B Minor, BWV 232: Sanctus (Chorus)
11. Mass in B Minor, BWV 232: Osanna (Double Chorus)
12. Mass in B Minor, BWV 232: Benedictus (Tenor)
13. Mass in B Minor, BWV 232: Osanna (Double Chorus)
14. Mass in B Minor, BWV 232: Agnus Dei (Alto)
15. Mass in B Minor, BWV 232: Dona nobis pacem (Double Chorus)

CD28
01. St. John Passion, BWV 245: Pt. I: Chorale. Herr, unser Herrscher (Chorus)
02. St. John Passion, BWV 245: Pt. I: Recitative. Jesus ging mit seinen Jungern (Evangelist, Jesus)
03. St. John Passion, BWV 245: Pt. I: Chorale. Jesum von Nazareth (Chorus)
04. St. John Passion, BWV 245: Pt. I: Recitative. Jesus spricht zu ihnen (Evangelist, Chorus)
05. St. John Passion, BWV 245: Pt. I: Chorale. Jesum von Nazareth! (Chorus)
06. St. John Passion, BWV 245: Pt. I: Recitative. Jesus antwortete (Evangelist, Jesus)
07. St. John Passion, BWV 245: Pt. I: Chorale. O grosse Lieb (Chorus)
08. St. John Passion, BWV 245: Pt. I: Recitative. Auf dass das Wort erfullet wurde (Evangelist, Jesus)
09. St. John Passion, BWV 245: Pt. I: Chorale. Dein Will gescheh, Herr Gott, zugleich (Chorus)
10. St. John Passion, BWV 245: Pt. I: Recitative. Die Schar aber und der Oberhauptmann (Evangelist)
11. St. John Passion, BWV 245: Pt. I: Aria. Von den Stricken meiner Sunden (Alto)
12. St. John Passion, BWV 245: Pt. I: Recitative. Simon Petrus aber folgete Jesu nach (Evangelist)
13. St. John Passion, BWV 245: Pt. I: Aria. Ich folge dir gleichfalls (Soprano)
14. St. John Passion, BWV 245: Pt. I: Recitative. Derselbige Junger war dem Hohenpriester bekannt (Evangelist, Ancilla, Petrus, Jesus, Servus)
15. St. John Passion, BWV 245: Pt. I: Chorale. Wer har dich so geschlagen (Chorus)
16. St. John Passion, BWV 245: Pt. I: Recitative. Und Hannas sandte ihn gebunden (Evangelist)
17. St. John Passion, BWV 245: Pt. I: Chorale. Bist du nicht seiner Junger einer (Chorus)
18. St. John Passion, BWV 245: Pt. I: Recitative. Er leugnete und sprach (Evangelist, Petrus, Diener)
19. St. John Passion, BWV 245: Pt. I: Aria. Ach, mein Sinn (Tenor)
20. St. John Passion, BWV 245: Pt. I: Chorale. Petrus, der nicht denkt zuruck (Chorus)
21. St. John Passion, BWV 245: Pt. II: Chorale. Christus, der uns selig macht (Chorus)
22. St. John Passion, BWV 245: Pt. II: Recitative. Da fuhreten sie Jesum (Evangelist, Pilatus)
23. St. John Passion, BWV 245: Pt. II: Chorale. Ware dieser nicht ein Ubeltater (Chorus)
24. St. John Passion, BWV 245: Pt. II: Recitative. Da sprach Pilatus zu ihm (Evangelist, Pilatus, Jesus)
25. St. John Passion, BWV 245: Pt. II: Chorale. Wir durfen niemand toten (Chorus)
26. St. John Passion, BWV 245: Pt. II: Recitative. Auf dass erfullet wurde das Wort Jesu (Evangelist, Pilatus, Jesus)
27. St. John Passion, BWV 245: Pt. II: Chorale. Ach grosser Konig (Chorus)
28. St. John Passion, BWV 245: Pt. II: Recitative. Da sprach Pilatus zu ihm (Evangelist, Jesus, Pilatus)
29. St. John Passion, BWV 245: Pt. II: Chorale. Nicht diesen, diesen nicht (Chorus)
30. St. John Passion, BWV 245: Pt. II: Recitative. Barrabas aber war ein Morder (Evangelist)
31. St. John Passion, BWV 245: Pt. II: Arioso. Betrachte, meine Seel (Bass)
32. St. John Passion, BWV 245: Pt. II: Aria. Erwage, wie sein blutgefarbter Rucken (Tenor)

CD29
01. St. John Passion, BWV 245: Pt. II: Recitative. Und die kriegsknechte flochten eine Krone (Evangelista)
02. St. John Passion, BWV 245: Pt. II: Chorale. Sei gegrusset, lieber Judenkonig (Chorus)
03. St. John Passion, BWV 245: Pt. II: Recitative. Und gaben ihm Backenstreiche (Evangelist, Pilatus)
04. St. John Passion, BWV 245: Pt. II: Chorale. Kreuzige, kreuzige (Chorus)
05. St. John Passion, BWV 245: Pt. II: Recitative. Pilatus sprach zu ihnen (Evangelist, Pilatus)
06. St. John Passion, BWV 245: Pt. II: Chorale. Wir haben ein Gesetz (Chorus)
07. St. John Passion, BWV 245: Pt. II: Recitative. Da Pilatus das Wort horete (Evangelist, Pilatus, Jesus)
08. St. John Passion, BWV 245: Pt. II: Chorale. Durch dein Gefangnis, Gottes Sohn (Chorus)
09. St. John Passion, BWV 245: Pt. II: Recitative. Die Juden aber schrieen und sprachen (Evangelist)
10. St. John Passion, BWV 245: Pt. II: Chorale. Lassest du diesen los (Chorus)
11. St. John Passion, BWV 245: Pt. II: Recitative. Da Pilatus das Wort horete (Evangelist, Pilatus)
12. St. John Passion, BWV 245: Pt. II: Chorale. Weg, weg mit dem (Chorus)
13. St. John Passion, BWV 245: Pt. II: Recitative. Spricht Pilatus zu ihnen (Evangelist, Pilatus)
14. St. John Passion, BWV 245: Pt. II: Chorale. Wir haben keinen Konig (Chorus)
15. St. John Passion, BWV 245: Pt. II: Recitative. Da uberantwortete er ihn (Evangelist)
16. St. John Passion, BWV 245: Pt. II: Aria. Eilt, ihr angefochtnen Seelen (Bass, Chorus)
17. St. John Passion, BWV 245: Pt. II: Recitative. Allda kreuzigten sie ihn (Evangelist)
18. St. John Passion, BWV 245: Pt. II: Chorale. Schreibe nicht: Der Juden konig (Chorus)
19. St. John Passion, BWV 245: Pt. II: Recitative. Pilatus antwortet (Evangelist, Pilatus)
20. St. John Passion, BWV 245: Pt. II: Chorale. In meines Herzens Grunde (Chorus)
21. St. John Passion, BWV 245: Pt. II: Recitative. Die Kriegsknechte aber (Evangelist)
22. St. John Passion, BWV 245: Pt. II: Chorale. Lasset uns den nicht zerteilen (Chorus)
23. St. John Passion, BWV 245: Pt. II: Recitative. Auf dass erfullet werde die Schrift (Evangelist, Jesus)
24. St. John Passion, BWV 245: Pt. II: Chorale. Er nahm alles wohl in acht (Chorus)
25. St. John Passion, BWV 245: Pt. II: Recitative. Und von Stund an nahm sie der Junger (Evangelist, Jesus)
26. St. John Passion, BWV 245: Pt. II: Aria. Es ist vollbracht-Der Held aus Juda (Alto)
27. St. John Passion, BWV 245: Pt. II: Recitative. Und neigte das Haupt und verschied (Evangelist)
28. St. John Passion, BWV 245: Pt. II: Aria. Mein teurer Heiland (Bass, Chorus)
29. St. John Passion, BWV 245: Pt. II: Recitative. Und neiget das Haupt (Evangelist)
30. St. John Passion, BWV 245: Pt. II: Arioso. Mein Herz, indem die ganze Welt (Tenor)
31. St. John Passion, BWV 245: Pt. II: Aria. Zerfliesse, mein Herze (Soprano)
32. St. John Passion, BWV 245: Pt. II: Recitative. Die Juden aber (Evangelist)
33. St. John Passion, BWV 245: Pt. II: Chorale. O hilf, Christe, Gottes Sohn (Chorus)
34. St. John Passion, BWV 245: Pt. II: Recitative. Darnach bat Pilatum (Evangelist)
35. St. John Passion, BWV 245: Pt. II: Chorale. Ruht wohl, ihr heiligen Gebeine (Chorus)
36. St. John Passion, BWV 245: Pt. II: Chorale. Ach Herr, lass dein lieb Engelein (Chorus)

CD30
01. St. Matthew Passion, BWV 244: Pt. I: Chorale. Kommt, ihr Tochter, helft mir klagen (Chorus)
02. St. Matthew Passion, BWV 244: Pt. I: Recitative. Da Jesus diese Rede vollendet hatte (Evangelist, Jesus)
03. St. Matthew Passion, BWV 244: Pt. I: Chorale. Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen (Chorus)
04. St. Matthew Passion, BWV 244: Pt. I: Recitative. Da versammelten sich die Hohenpriester (Evangelist)
05. St. Matthew Passion, BWV 244: Pt. I: Chorale. Ja nicht auf das Fest (Chorus)
06. St. Matthew Passion, BWV 244: Pt. I: Recitative. Da nun Jesus war zu Bethanien (Evangelist)
07. St. Matthew Passion, BWV 244: Pt. I: Chorale. Wozu dienet dieser Unrat? (Chorus)
08. St. Matthew Passion, BWV 244: Pt. I: Recitative. Da das Jesus merkete (Evangelist, Jesus)
09. St. Matthew Passion, BWV 244: Pt. I: Recitative. Du lieber Heiland du (Alto)
10. St. Matthew Passion, BWV 244: Pt. I: Aria. Buss und Reu (Alto)
11. St. Matthew Passion, BWV 244: Pt. I: Recitative. Da ging hin der Zwolfen einer (Evangelist, Judas)
12. St. Matthew Passion, BWV 244: Pt. I: Blute nur, du liebes Herz! (Soprano)
13. St. Matthew Passion, BWV 244: Pt. I: Recitative. Aber am ersten Tage der sussen Brote (Evangelist)
14. St. Matthew Passion, BWV 244: Pt. I: Chorale. Wo willst du, dass wir dir bereiten (Chorus)
15. St. Matthew Passion, BWV 244: Pt. I: Recitative. Er sprach-Gehet hin di die Stadt (Evangelist, Jesus)
16. St. Matthew Passion, BWV 244: Pt. I: Recitative. Und sie wurden sehr betrubt (Evangelist)
17. St. Matthew Passion, BWV 244: Pt. I: Chorale. Herr, bin ich's? (Chorus)
18. St. Matthew Passion, BWV 244: Pt. I: Chorale. Ich bin's, ich sollte bussen (Chorus)
19. St. Matthew Passion, BWV 244: Pt. I: Recitative. Er antwortete und sprach (Evangelist, Jesus, Judas)
20. St. Matthew Passion, BWV 244: Pt. I: Recitative. Wiewohl mein Herz in Tranen schwimmt (Soprano)
21. St. Matthew Passion, BWV 244: Pt. I: Aria. Ich will dir mein Herze schenken (Soprano)
22. St. Matthew Passion, BWV 244: Pt. I: Recitative. Und da sie den Lobgesang gesprochen hatten (Evangelist, Jesus)
23. St. Matthew Passion, BWV 244: Pt. I: Chorale. Erkenne mich, mein Huter (Chorus)
24. St. Matthew Passion, BWV 244: Pt. I: Recitative. Petrus aber antwortete und sprach zu ihm (Evangelist, Peter, Jesus)
25. St. Matthew Passion, BWV 244: Pt. I: Chorale. Ich will hier bei dir stehen (Chorus)
26. St. Matthew Passion, BWV 244: Pt. I: Recitative. Da kam Jesus mit ihnen zu einem Hofe (Evangelist, Jesus)
27. St. Matthew Passion, BWV 244: Pt. I: Recitative. O Schmerz, hier zittert das gequalte Herz (Tenor, Chorus)
28. St. Matthew Passion, BWV 244: Pt. I: Aria. Ich will bei meinem Jesu wachen (Tenor, Chorus)
29. St. Matthew Passion, BWV 244: Pt. I: Recitative. Und ging hin ein wenig (Evangelist, Jesus)
30. St. Matthew Passion, BWV 244: Pt. I: Recitative. Der Heiland fallt vor seinem Vater nieder (Bass)
31. St. Matthew Passion, BWV 244: Pt. I: Aria. Gerne will ich mich bequemen (Bass)
32. St. Matthew Passion, BWV 244: Pt. I: Recitative. Und er kam zu seinen Jungern (Evangelist, Jesus)
33. St. Matthew Passion, BWV 244: Pt. I: Chorale. Was mein Gott will, das g'scheh allzeit (Chorus)
34. St. Matthew Passion, BWV 244: Pt. I: Recitative. Und er kam und fand sie aber schlafend (Evangelist, Jesus, Judas)
35. St. Matthew Passion, BWV 244: Pt. I: Aria. So ist mein Jesus nun gefangen (Soprano, Alto, Chorus)
36. St. Matthew Passion, BWV 244: Pt. I: Chorale. Sind Blitze, sind Donner in Wolken verschwunden? (Chorus)
37. St. Matthew Passion, BWV 244: Pt. I: Recitative. Und siehe, einer aus denen (Evangelist, Jesus)
38. St. Matthew Passion, BWV 244: Pt. I: Chorale. O Mensch, bewein dein Sunde gross

CD31
01. St. Matthew Passion, BWV 244: Pt. II: Aria. Ach! Nun ist mein Jesus hin! (Alto, Chorus)
02. St. Matthew Passion, BWV 244: Pt. II: Recitative. Die aber Jesum gegriffen hatten (Evangelist)
03. St. Matthew Passion, BWV 244: Pt. II: Chorale. Mir hat die Welt truglich gericht' (Chorus)
04. St. Matthew Passion, BWV 244: Pt. II: Recitative. Und wiewohl viel falsche Zeugen herzutraten (Evangelist, Zeugen, Hohe Priester)
05. St. Matthew Passion, BWV 244: Pt. II: Recitative. Mein Jesus schweigt zu falschen Lugen stille (Tenor)
06. St. Matthew Passion, BWV 244: Pt. II: Aria. Geduld! (Tenor)
07. St. Matthew Passion, BWV 244: Pt. II: Recitative. Und der Hohepriester antwortete und sprach zu ihm (Evangelist, Hohe Priester, Jesus)
08. St. Matthew Passion, BWV 244: Pt. II: Chorale. Er ist des Todes schuldig! (Chorus)
09. St. Matthew Passion, BWV 244: Pt. II: Recitative. Da speieten sie aus (Evangelist)
10. St. Matthew Passion, BWV 244: Pt. II: Weissage uns, Christe (Chorus)
11. St. Matthew Passion, BWV 244: Pt. II: Chorale. Wer hat dich so geschlagen (Chorus)
12. St. Matthew Passion, BWV 244: Pt. II: Recitative. Petrus aber sass draussen im Palast (Evangelist, Maids, Petrus)
13. St. Matthew Passion, BWV 244: Pt. II: Chorale. Wahrlich, du bist auch einer von denen (Chorus)
14. St. Matthew Passion, BWV 244: Pt. II: Recitative. Da hub er an, sich zu verfluchen (Evangelist, Petrus)
15. St. Matthew Passion, BWV 244: Pt. II: Aria. Erbarme dich, mein Gott (Alto)
16. St. Matthew Passion, BWV 244: Pt. II: Chorale. Bin ich gleich von dir gewichen (Chorus)
17. St. Matthew Passion, BWV 244: Pt. II: Recitative. Des Morgens aber hielten alle Hohepriester (Evangelist, Judas)
18. St. Matthew Passion, BWV 244: Pt. II: Chorale. Was gehet uns das an? (Chorus)
19. St. Matthew Passion, BWV 244: Pt. II: Recitative. Und er warf die Silberlinge in den Tempel (Evangelist, Hohe Priester)
20. St. Matthew Passion, BWV 244: Pt. II: Aria. Gebt mir meinen Jesum wieder! (Bass)
21. St. Matthew Passion, BWV 244: Pt. II: Recitative. Sie hielten aber einen Rat (Evangelist, Pilatus, Jesus)
22. St. Matthew Passion, BWV 244: Pt. II: Chorale. Befiehl du deine Wege (Chorus)
23. St. Matthew Passion, BWV 244: Pt. II: Recitative and Chorus. Auf das Fest aber hatte der Landpfleger Gewohnheit (Evangelist, Pilatus, Pilatus' Frau, Chorus)
24. St. Matthew Passion, BWV 244: Pt. II: Chorale. Lass ihn kreuzigen! (Chorus)
25. St. Matthew Passion, BWV 244: Pt. II: Chorale. Wie wunderbarlich ist doch diese Strafe (Chorus)
26. St. Matthew Passion, BWV 244: Pt. II: Recitative. Der Landpfleger sagte (Evangelist, Pilatus)
27. St. Matthew Passion, BWV 244: Pt. II: Recitative. Er hat uns allen wohlgetan (Soprano)
28. St. Matthew Passion, BWV 244: Pt. II: Aria. Aus Liebe will mein Heiland sterben (Soprano)

CD32
01. St. Matthew Passion, BWV 244: Pt. III: Recitative. Sie schrieen aber noch mehr-Lass ihn kreuzigen (Evangelist, Chorus)
02. St. Matthew Passion, BWV 244: Pt. III: Recitative. Da aber Pilatus sahe (Evangelist, Pilatus)
03. St. Matthew Passion, BWV 244: Pt. III: Chorale. Sein Blut komme uber uns (Chorus)
04. St. Matthew Passion, BWV 244: Pt. III: Recitative. Da gab er ihnen Barrabam los (Evangelist)
05. St. Matthew Passion, BWV 244: Pt. III: Recitative. Erbarm es Gott (Alto)
06. St. Matthew Passion, BWV 244: Pt. III: Aria. Konnen Tranen meiner Wangen (Alto)
07. St. Matthew Passion, BWV 244: Pt. III: Recitative. Da nahmen die Kriegsknechte (Evangelist)
08. St. Matthew Passion, BWV 244: Pt. III: Chorale. Gegrusset seist du, Judenkonig! (Chorus)
09. St. Matthew Passion, BWV 244: Pt. III: Recitative. Und speieten ihn an (Evangelist)
10. St. Matthew Passion, BWV 244: Pt. III: Chorale. O Haupt voll Blut und Wunden (Chorus)
11. St. Matthew Passion, BWV 244: Pt. III: Recitative. Und da sie ihn verspottet hatten (Evangelist)
12. St. Matthew Passion, BWV 244: Pt. III: Recitative. Ja freilich will in uns das Fleisch und Blut (Bass)
13. St. Matthew Passion, BWV 244: Pt. III: Aria. Komm, susses Kreuz, so will ich sagen (Bass)
14. St. Matthew Passion, BWV 244: Pt. III: Recitative. Und da sie an die Statte kamen (Evangelist)
15. St. Matthew Passion, BWV 244: Pt. III: Chorale. Der du den Tempel Gottes zerbrichst (Chorus)
16. St. Matthew Passion, BWV 244: Pt. III: Recitative. Desgleichen auch die Hohenpriester (Evangelist)
17. St. Matthew Passion, BWV 244: Pt. III: Andern hat er geholfen (Chorus)
18. St. Matthew Passion, BWV 244: Pt. III: Recitative. Desgleichen schmaheten ihn auch die Morder (Evangelist)
19. St. Matthew Passion, BWV 244: Pt. III: Recitative. Ach Golgatha (Alto)
20. St. Matthew Passion, BWV 244: Pt. III: Aria. Sehet, Jesus hat die Hand (Alto, Chorus)
21. St. Matthew Passion, BWV 244: Pt. III: Recitative. Und von der sechsten Stunde an (Evangelist, Jesus)
22. St. Matthew Passion, BWV 244: Pt. III: Chorale. Der rufet den Elias (Chorus)
23. St. Matthew Passion, BWV 244: Pt. III: Recitative. Und bald lief einer unter ihnen (Evangelist)
24. St. Matthew Passion, BWV 244: Pt. III: Chorale. Halt! Lass sehen (Chorus)
25. St. Matthew Passion, BWV 244: Pt. III: Recitative. Aber Jesus schriee abermal laut (Evangelist)
26. St. Matthew Passion, BWV 244: Pt. III: Chorale. Wenn ich einmal soll scheiden (Chorus)
27. St. Matthew Passion, BWV 244: Pt. III: Recitative. Und siehe da, der Vorhang im Tempel zerriss (Evangelist)
28. St. Matthew Passion, BWV 244: Pt. III: Chorale. Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen (Chorus)
29. St. Matthew Passion, BWV 244: Pt. III: Recitative. Und es waren viel Weiber (Evangelist)
30. St. Matthew Passion, BWV 244: Pt. III: Recitative. Am Abend, da es kuhle war (Bass)
31. St. Matthew Passion, BWV 244: Pt. III: Aria. Mache dich, mein Herze, rein (Bass)
32. St. Matthew Passion, BWV 244: Pt. III: Recitative. Und Joseph nahm den Leib (Evangelist)
33. St. Matthew Passion, BWV 244: Pt. III: Herr, wir haben gedacht (Chorus)
34. St. Matthew Passion, BWV 244: Pt. III: Pilatus sprach zu ihnen (Evangelist, Pilatus)
35. St. Matthew Passion, BWV 244: Pt. III: Recitative and Chorus. Nun ist der Herr zur Ruh gebracht (Bass, Tenor, Alt, Soprano, Chorus)
36. St. Matthew Passion, BWV 244: Pt. III: Chorale. Wir setzen uns mit Tranen nieder (Chorus)

CD33
01. Weihnachts-Oratorium, BWV 248, Pt. 1: Pt. I: Jauchzet, frohlocket, auf, preiset die Tage (Chorus)
02. Weihnachts-Oratorium, BWV 248, Pt. 1: Pt. I: Recitative. Es begab sich aber zu der Zeit (Evangelist)
03. Weihnachts-Oratorium, BWV 248, Pt. 1: Pt. I: Recitative. Nun wird mein liebster Brautigam (Alto)
04. Weihnachts-Oratorium, BWV 248, Pt. 1: Pt. I: Aria. Bereite dich, Zion, mit zartlichen Trieben (Alto)
05. Weihnachts-Oratorium, BWV 248, Pt. 1: Pt. I: Chorale. Wie soll ich dich empfangen (Chorus)
06. Weihnachts-Oratorium, BWV 248, Pt. 1: Pt. I: Recitative. Und sie gebar ihren ersten Sohn (Evangelist)
07. Weihnachts-Oratorium, BWV 248, Pt. 1: Pt. I: Chorale and Recitative. Er ist auf Erden kommen arm, Wer will die Liebe recht erhohn (Soprano, Bass)
08. Weihnachts-Oratorium, BWV 248, Pt. 1: Pt. I: Aria. Grosser Herr, o starker Konig (Bass)
09. Weihnachts-Oratorium, BWV 248, Pt. 1: Pt. I: Chorale. Ach, mein herzliebes Jesulein (Chorus)
10. Weihnachts-Oratorium, BWV 248, Pt. 1: Pt. II: Sinfonia
11. Weihnachts-Oratorium, BWV 248, Pt. 1: Pt. II: Und es waren Hirten in derselben Gegend (Evangelist)
12. Weihnachts-Oratorium, BWV 248, Pt. 1: Pt. II: Chorale. Brich an, o schones Morgenlicht (Chorus)
13. Weihnachts-Oratorium, BWV 248, Pt. 1: Pt. II: Und der Engel sprach zu ihnen, Furchtet euch nicht (Evangelist)
14. Weihnachts-Oratorium, BWV 248, Pt. 1: Pt. II: Recitative. Was Gott dem Abraham verheissen (Bass)
15. Weihnachts-Oratorium, BWV 248, Pt. 1: Pt. II: Aria. Frohe Hirten, eilt, ach eilet (Tenor)
16. Weihnachts-Oratorium, BWV 248, Pt. 1: Pt. II: Und das habt zum Zeichen (Evangelist)
17. Weihnachts-Oratorium, BWV 248, Pt. 1: Pt. II: Chorale. Schaut hin, dort liegt im finstern Stall (Chorus)
18. Weihnachts-Oratorium, BWV 248, Pt. 1: Pt. II: Recitative. So geht denn hin, ihr Hirten, geht (Bass)
19. Weihnachts-Oratorium, BWV 248, Pt. 1: Pt. II: Aria. Schlafe, mein Liebster, geniesse der Ruh (Alto)
20. Weihnachts-Oratorium, BWV 248, Pt. 1: Pt. II: Und alsobald war da bei dem Engel (Evangelist)
21. Weihnachts-Oratorium, BWV 248, Pt. 1: Pt. II: Ehre sei Gott in der Hohe (Chorus)
22. Weihnachts-Oratorium, BWV 248, Pt. 1: Pt. II: Recitative. So recht, ihr Engel, jauchzt und singet (Bass)
23. Weihnachts-Oratorium, BWV 248, Pt. 1: Pt. II: Chorale. Wir singen dir in deinem Heer (Chorus)

CD34
01. Weihnachts-Oratorium, BWV 248, Pt. 1: Pt. III: Herrscher des Himmels, erhore das Lallen (Chorus)
02. Weihnachts-Oratorium, BWV 248, Pt. 1: Pt. III: Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren (Evangelist)
03. Weihnachts-Oratorium, BWV 248, Pt. 1: Pt. III: Lasset uns nun gehen (Chorus)
04. Weihnachts-Oratorium, BWV 248, Pt. 1: Pt. III: Recitative. Er hat sein Volk getrost (Bass)
05. Weihnachts-Oratorium, BWV 248, Pt. 1: Pt. III: Chorale. Dies hat er alles uns getan (Chorus)
06. Weihnachts-Oratorium, BWV 248, Pt. 1: Pt. III: Aria. Herr, dein Mitleid, dein Erbarmen (Soprano, Bass)
07. Weihnachts-Oratorium, BWV 248, Pt. 1: Pt. III: Und sie kamen eilend (Evangelist)
08. Weihnachts-Oratorium, BWV 248, Pt. 1: Pt. III: Aria. Schliesse, mein Herze, dies selige Wunder (Alto)
09. Weihnachts-Oratorium, BWV 248, Pt. 1: Pt. III: Recitative. Ja, ja, mein Herz soll es bewahren (Alto)
10. Weihnachts-Oratorium, BWV 248, Pt. 1: Pt. III: Choral. Ich will dich mit Fleiss bewahren (Chrous)
11. Weihnachts-Oratorium, BWV 248, Pt. 1: Pt. III: Und die Hirten kehrten wieder um (Evangelist)
12. Weihnachts-Oratorium, BWV 248, Pt. 1: Pt. III: Choral. Seid froh dieweil, dass euer Heil (Chorus)
13. Weihnachts-Oratorium, BWV 248, Pt. 1: Pt. III: Chorus. Herrscher des Himmels, erhore das Lallen (Chorus)
14. Weihnachts-Oratorium, BWV 248, Pt. 1: Pt. IV: Fallt mit Danken, fallt mit Loben (Chorus)
15. Weihnachts-Oratorium, BWV 248, Pt. 1: Pt. IV: Und da acht Tage um waren (Evangelist)
16. Weihnachts-Oratorium, BWV 248, Pt. 1: Pt. IV: Recitative with Chorale. Immanuel, o susses Wort (Bass, Soprano)
17. Weihnachts-Oratorium, BWV 248, Pt. 1: Pt. IV: Aria. Flosst, mein Heiland, flosst dein Namen (Soprano)
18. Weihnachts-Oratorium, BWV 248, Pt. 1: Pt. IV: Recitative with Chorale. Wohlan, dein Name soll allein (Bass, Soprano)
19. Weihnachts-Oratorium, BWV 248, Pt. 1: Pt. IV: Aria. Ich will nur dir zu Ehren leben (Tenor)
20. Weihnachts-Oratorium, BWV 248, Pt. 1: Pt. IV: Chorale. Jesus richte mein Beginnen (Chorus)

CD35
01. Weihnachts-Oratorium, BWV 248, Pt. 1: Pt. V: Ehre sei dir, Gott gesungen (Chorus)
02. Weihnachts-Oratorium, BWV 248, Pt. 1: Pt. V: Recitative. Da Jesus geboren war zu Bethlehem (Evangelist)
03. Weihnachts-Oratorium, BWV 248, Pt. 1: Pt. V: Chorus and Recitative. Wo ist der neugeborne Konig der Juden? (Chorus, Alto)
04. Weihnachts-Oratorium, BWV 248, Pt. 1: Pt. V: Chorale. Dein Glanz all Finsternis verzehrt (Chorus)
05. Weihnachts-Oratorium, BWV 248, Pt. 1: Pt. V: Aria. Erleucht auch meine finstre Sinnen (Bass)
06. Weihnachts-Oratorium, BWV 248, Pt. 1: Pt. V: Recitative. Da das der Konig Herodes horte (Evangelist)
07. Weihnachts-Oratorium, BWV 248, Pt. 1: Pt. V: Recitative. Warum wollt ihr erschrecken? (Alto)
08. Weihnachts-Oratorium, BWV 248, Pt. 1: Pt. V: Recitative. Und liess versammlen alle Hohepriester (Evangelist)
09. Weihnachts-Oratorium, BWV 248, Pt. 1: Pt. V: Aria. Ach! Wann wird die Zeit erscheinen (Soprano, Alto, Tenor)
10. Weihnachts-Oratorium, BWV 248, Pt. 1: Pt. V: Recitative. Mein Liebster herrschet schon (Alto)
11. Weihnachts-Oratorium, BWV 248, Pt. 1: Pt. V: Choral. Zwar ist solche Herzensstube (Chorus)
12. Weihnachts-Oratorium, BWV 248, Pt. 1: Pt. VI: Chorus. Herr, wenn die stolzen Feinde schnauben (Chorus)
13. Weihnachts-Oratorium, BWV 248, Pt. 1: Pt. VI: Recitative. Da berief Herodes die Weisen heimlich (Evangelist)
14. Weihnachts-Oratorium, BWV 248, Pt. 1: Pt. VI: Recitative. Du Falscher, suche nur den Herrn zu fallen (Soprano)
15. Weihnachts-Oratorium, BWV 248, Pt. 1: Pt. VI: Aria. Nur ein Wink von seinen Handen (Soprano)
16. Weihnachts-Oratorium, BWV 248, Pt. 1: Pt. VI: Recitative. Als sie nun den Konig gehoret hatten (Evangelist)
17. Weihnachts-Oratorium, BWV 248, Pt. 1: Pt. VI: Choral. Ich steh an deiner Krippen hier (Chorus)
18. Weihnachts-Oratorium, BWV 248, Pt. 1: Pt. VI: Recitative. Und Gott befahl ihnen im Traum (Evangelist)
19. Weihnachts-Oratorium, BWV 248, Pt. 1: Pt. VI: Recitative. So geht! Genug, mein Schatz (Tenor)
20. Weihnachts-Oratorium, BWV 248, Pt. 1: Pt. VI: Aria. Nun mogt ihr stolzen Feinde schrecken (Tenor)
21. Weihnachts-Oratorium, BWV 248, Pt. 1: Pt. VI: Recitative. Was will der Holle Schrekken nun (Soprano, Alto, Tenor, Bass)
22. Weihnachts-Oratorium, BWV 248, Pt. 1: Pt. VI: Choral. Nun seid ihr wohl gerochen (Chorus)

Aurele Nicolet (flute), Otto Buchner (violin), Kurt Guntner (violin), Siegfried Meinecke (viola), Fritz Kiskalt (cello), Hedwig Bilgram (harpsichord), Roland Greutter (violin), David Oistrach (violin), Igor Oistrach (violin), Eduard Muller (harpsichord), Gerhard Aeschbacher (harpsichord), Heinrich Gurtner (harpsichord), Glenn Gould (piano), David Theodor Schmidt (piano), Hans Pirschner (harpsichord), Mstislav Rostropovich (cello), Andres Segovia (guitar), Maurice Andre (trumpet), Pierre Cochereau (organ), Dietrich Fischer-Dieskau (baritone), Hermann Tottcher (oboe), Traude Wagner-Neupert (harpsichord), Lotte Schadle (soprano), Beatrice Krebs (alto), Robert Price (tenor), Kieth Engen (bass), Hertha Topper (alto), Helmut Kretschmar (tenor), Doris Hagel (soprano), Ursula Buckel (soprano), John Van Kesteren (tenor), Georg Donderer (trumpet), Peter Pears (tenor), Lilian Benningsen (alto), Edgar Shann (oboe), Fritz Sonnleitner (violin), Antonia Fahberg (soprano), Hermann Uhl (cello), Franz Ortner (double bass), Ernst Haefliger (tenor), Jakob Stampfli (bass), Elisabeth Speiser (soprano), Ingeborg Russ (alto), Ulrike Sonntag (soprano), Marjana Lipovsek (alto), Howard Crook (tenor), Andreas Schmidt (bass), Fritz Wunderlich (tenor), Christa Ludwig (mezzo-soprano), Elisabeth Grummer (soprano), Karl Christian Kohn (bass), Horst Schafertons (tenor), Lisa Otto (soprano), Josef Traxel (tenor), Rogers Covey-Crump (tenor), Michael George (bass), Michael Chance (alto), David Thomas (bass), Emma Kirkby (soprano), Martyn Hill (tenor), Gert Lutze (tenor), Chloe Owen (soprano), Horst Gunter (bass), Karl Richter (organ), Karl Richter (harpsichord), Hedwig Bilgram (organ)

Karl Richter Chamber Orchestra, Munich Bach Orchestra, North German Radio Philharmonic Orchestra, St. Petersburg Symphonic Chamber Orchestra, Leipzig Gewandhaus Orchestra, Bachwoche Ansbach, soloists, Columbia Symphony Orchestra, Quadro Hypothesis, Karl R, Gunter Wand, Volker Hartung, Franz Konwitschny, Vladimir Golschmann, Armand Birbaum, Karl Ristenpart, Helmuth Rilling, Karl Forster, Roy Goodman

 

لینک‌های دانلود فول آلبوم

در صورتی که برای ادامه دادن دانلود های نیمه تمام مشکل دارید، لینک جدید دانلود آن فایل را مجددا از سایت کپی کرده و در فیلد آدرس در IDM جایگزین نمایید.
قبل از دانلود حتما فیلتر شکن خود را غیر فعال کنید!!!
نظرات کاربران
ما منتظر نظرات شما هستیم
این بخش صرفا برای بیان نظر شما در مورد مطالب سایت می باشد.
از ایجاد هرگونه بحث های سیاسی و مذهبی بپرهیزید. از توهین به دیگر کاربران و تبلیغ وب سایت های دیگر خودداری کنید.
برای ارسال نظر، لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.

والا موزیک در شبکه های اجتماعی
@vmusicir@v_music