دیسکوگرافی والا موزیک
 مجموعه BACH 333 نسخه جدید آثار کامل باخ
مجموعه موسیقی کلاسیک BTHVN 2020 – نسخه جدیدی از کامل ترین آثار لودویگ فان بتهوون
 مجموعه بسیار ارزشمند Deutsche Grammophon The Essentials
 پانصد آلبوم برتر تمام دوران از نگاه مجله رولینگ استون
مجموعه باروک ایتالیایی : نسخه بی کلام (Italian Baroque)
مختص کاربر ویژه 1399/03/08

Italian Baroque: The Instrumental Edition Vol. 1-7 (2016)

 مجموعه باروک ایتالیایی : نسخه بی کلام

Artist: Various Artists
Title: Italian Baroque: The Instrumental Edition Vol. 1-7
Year Of Release: 2016
Label: Brilliant Classics
Genre: Classical
Quality: flac lossless
Total Time: 48:22:26
WebSite: Album Preview

Italian Baroque: The Instrumental Edition Vol. 1-7 (2016)

Tracklist

Italian Baroque: The Instrumental Edition, Vol. 1

01. Sonata No. 2 in G Minor, Op. 6: I. Grave adagio
02. Sonata No. 2 in G Minor, Op. 6: II. Larghetto
03. Sonata No. 2 in G Minor, Op. 6: III. Largo
04. Sonata No. 2 in G Minor, Op. 6: IV. Allegro
05. Sonata No. 9 in G Major, Op. 6: I. Grave adagio
06. Sonata No. 9 in G Major, Op. 6: II. Allegro
07. Sonata No. 9 in G Major, Op. 6: III. Adagio
08. Sonata No. 9 in G Major, Op. 6: IV. Allegro
09. Sonata No. 4 in D Minor, Op. 6: I. Grave adagio
10. Sonata No. 4 in D Minor, Op. 6: II. Larghetto
11. Sonata No. 4 in D Minor, Op. 6: III. Adagio
12. Sonata No. 4 in D Minor, Op. 6: IV. Allegro
13. Sonata No. 5 in F Major, Op. 6: I. Grave adagio
14. Sonata No. 5 in F Major, Op. 6: II. Allegro
15. Sonata No. 5 in F Major, Op. 6: III. Adagio
16. Sonata No. 5 in F Major, Op. 6: IV. Allegro
17. Sonata No. 8 in E Minor, Op. 6: I. Grave
18. Sonata No. 8 in E Minor, Op. 6: II. Allegro
19. Sonata No. 8 in E Minor, Op. 6: III. Adagio
20. Sonata No. 8 in E Minor, Op. 6: IV. Allegro
21. Sonata No. 3 in B-Flat Major: I. Grave adagio
22. Sonata No. 3 in B-Flat Major: II. Allegro
23. Sonata No. 3 in B-Flat Major: III. Adagio
24. Sonata No. 3 in B-Flat Major: IV. Presto
25. Oboe Concerto in D Minor, Op. 9 No. 2: I. Allegro non presto
26. Oboe Concerto in D Minor, Op. 9 No. 2: II. Adagio
27. Oboe Concerto in D Minor, Op. 9 No. 2: III. Allegro
28. Oboe Concerto in C Major, Op. 7 No. 2: I. Allegro
29. Oboe Concerto in C Major, Op. 7 No. 2: II. Adagio
30. Oboe Concerto in C Major, Op. 7 No. 2: III. Allegro
31. Oboe Concerto in D Major, Op. 7 No. 6: I. Allegro
32. Oboe Concerto in D Major, Op. 7 No. 6: II. Adagio
33. Oboe Concerto in D Major, Op. 7 No. 6: III. Allegro
34. Concerto à 5 in C Major for Two Oboes and Strings, Op. 9 No. 9: I. Allegro
35. Concerto à 5 in C Major for Two Oboes and Strings, Op. 9 No. 9: II. Adagio
36. Concerto à 5 in C Major for Two Oboes and Strings, Op. 9 No. 9: III. Allegro
37. Concerto in D Major for Two Oboes and Strings, Op. 7 No. 8: I. —
38. Concerto in D Major for Two Oboes and Strings, Op. 7 No. 8: II. Largo
39. Concerto in D Major for Two Oboes and Strings, Op. 7 No. 8: III. Allegro
40. Concerto à 5 in C Major for Oboe and Strings, Op. 9 No. 5: I. Allegro
41. Concerto à 5 in C Major for Oboe and Strings, Op. 9 No. 5: II. Adagio
42. Concerto à 5 in C Major for Oboe and Strings, Op. 9 No. 5: III. Allegro
43. Concerto in B-Flat Major for Oboe Solo and Strings, Op. 7 No. 3: I. Allegro
44. Concerto in B-Flat Major for Oboe Solo and Strings, Op. 7 No. 3: II. Adagio
45. Concerto in B-Flat Major for Oboe Solo and Strings, Op. 7 No. 3: III. Allegro
46. Concerto in F Major for Two Oboes and Strings, Op. 9 No. 3: I. Allegro
47. Concerto in F Major for Two Oboes and Strings, Op. 9 No. 3: II. Adagio
48. Concerto in F Major for Two Oboes and Strings, Op. 9 No. 3: III. Allegro
49. 12 Trio Sonatas, Op. 1, Sonata I in D Minor, TalM I,1: I. Grave
50. 12 Trio Sonatas, Op. 1, Sonata I in D Minor, TalM I,1: II. Allegro
51. 12 Trio Sonatas, Op. 1, Sonata I in D Minor, TalM I,1: III. Largo
52. 12 Trio Sonatas, Op. 1, Sonata I in D Minor, TalM I,1: IV. Allegro
53. 12 Trio Sonatas, Op. 1, Sonata II in F Major, TalM I, 2: I. Grave
54. 12 Trio Sonatas, Op. 1, Sonata II in F Major, TalM I, 2: II. Allegro
55. 12 Trio Sonatas, Op. 1, Sonata II in F Major, TalM I, 2: III. Largo, adagio
56. 12 Trio Sonatas, Op. 1, Sonata II in F Major, TalM I, 2: IV. Vivace
57. 12 Trio Sonatas, Op. 1, Sonata III in C Major, TalM I, 3: I. Grave
58. 12 Trio Sonatas, Op. 1, Sonata III in C Major, TalM I, 3: II. Allegro
59. 12 Trio Sonatas, Op. 1, Sonata III in C Major, TalM I, 3: III. Grave
60. 12 Trio Sonatas, Op. 1, Sonata III in C Major, TalM I, 3: IV. Allegro
61. 12 Trio Sonatas, Op. 1, Sonata IV in G Minor, TalM I, 4: I. Grave
62. 12 Trio Sonatas, Op. 1, Sonata IV in G Minor, TalM I, 4: II. Allegro
63. 12 Trio Sonatas, Op. 1, Sonata IV in G Minor, TalM I, 4: III. Adagio
64. 12 Trio Sonatas, Op. 1, Sonata IV in G Minor, TalM I, 4: IV. Allegro e presto, adagio
65. 12 Trio Sonatas, Op. 1, Sonata V in C Major, TalM I, 5: I. Grave
66. 12 Trio Sonatas, Op. 1, Sonata V in C Major, TalM I, 5: II. Allegro
67. 12 Trio Sonatas, Op. 1, Sonata V in C Major, TalM I, 5: III. Grave
68. 12 Trio Sonatas, Op. 1, Sonata V in C Major, TalM I, 5: IV. Allegro
69. 12 Trio Sonatas, Op. 1, Sonata VI in A Minor TalM I,6: I. Grave
70. 12 Trio Sonatas, Op. 1, Sonata VI in A Minor TalM I,6: II. Allegro
71. 12 Trio Sonatas, Op. 1, Sonata VI in A Minor TalM I,6: III. Grave
72. 12 Trio Sonatas, Op. 1, Sonata VI in A Minor TalM I,6: IV. Allegro
73. Concerto VI, Op. 3: I. Sostenuto
74. Concerto VI, Op. 3: II. Allegro
75. Concerto VI, Op. 3: III. Adagio
76. Concerto VI, Op. 3: IV. Allegro
77. Concerto IV, Op. 3: I. Allegro
78. Concerto IV, Op. 3: II. Adagio
79. Concerto IV, Op. 3: III. Minuet
80. Concerto VII, Op. 3: I. Sostenuto
81. Concerto VII, Op. 3: II. Allegro
82. Concerto VII, Op. 3: III. Andante e largo
83. Concerto VII, Op. 3: IV. Menuet
84. Concerto I, Op. 3: I. Allegro
85. Concerto I, Op. 3: II. Largo
86. Concerto I, Op. 3: III. Allegro
87. Concerto I, Op. 3: IV. Minuet
88. Concerto X, Op. 3: I. Adagio
89. Concerto X, Op. 3: II. Allegro
90. Concerto X, Op. 3: III. Largo
91. Concerto X, Op. 3: IV. Allegro
92. Concerto X, Op. 3: V. Andantino
93. Concerto X, Op. 3: VI. Allegro
94. Sonata No. 2 in D Minor, Op. 5: I. Grave
95. Sonata No. 2 in D Minor, Op. 5: II. Presto
96. Sonata No. 2 in D Minor, Op. 5: III. Grave
97. Sonata No. 2 in D Minor, Op. 5: IV. Presto
98. Sonata No. 4 in D Major, Op. 5: I. Allegro
99. Sonata No. 4 in D Major, Op. 5: II. Grave
100. Sonata No. 4 in D Major, Op. 5: III. Allegro
101. Sonata No. 4 in D Major, Op. 5: IV. Adagio, e forte
102. Sonata No. 4 in D Major, Op. 5: III. Adagio-Allegro-Adagio
103. Sonata No. 1 in A Minor, Op. 5: I. Allegro
104. Sonata No. 1 in A Minor, Op. 5: II. Grave
105. Sonata No. 1 in A Minor, Op. 5: III. Allegro
106. Sonata No. 1 in A Minor, Op. 5: IV. Adagio-Prestissimo-Adagio, e forte-Prestissimo
107. Sonata No. 3 in G Major, Op. 5: I. Allegro
108. Sonata No. 3 in G Major, Op. 5: II. Grave
109. Sonata No. 3 in G Major, Op. 5: III. Allegro
110. Sonata No. 3 in G Major, Op. 5: IV. Largo
111. Sonata No. 3 in G Major, Op. 5: V. Allegro
112. Sonata No. 6 in F Major, Op. 5: I. Largo
113. Sonata No. 6 in F Major, Op. 5: II. Allegro
114. Sonata No. 6 in F Major, Op. 5: III. Grave-Adagio
115. Sonata No. 6 in F Major, Op. 5: IV. Prestissimo
116. Sonata No. 5 in A Minor, Op. 5: I. Allegro
117. Sonata No. 5 in A Minor, Op. 5: II. Grave
118. Sonata No. 5 in A Minor, Op. 5: III. Vivace
119. Sonata No. 5 in A Minor, Op. 5: IV. Adagio
120. Sonata No. 5 in A Minor, Op. 5: V. Presto
121. Sonata No. 7 in A Major, Op. 5: I. Allegro
122. Sonata No. 7 in A Major, Op. 5: II. Grave
123. Sonata No. 7 in A Major, Op. 5: III. Allegro
124. Sonata No. 7 in A Major, Op. 5: IV. Largo
125. Sonata No. 7 in A Major, Op. 5: V. Allegro, allegro
126. Sonata No. 8 in G Minor, Op. 5: I. Grave
127. Sonata No. 8 in G Minor, Op. 5: II. Presto
128. Sonata No. 8 in G Minor, Op. 5: III. Grave
129. Sonata No. 8 in G Minor, Op. 5: IV. Allegro
130. Sonata No. 8 in G Minor, Op. 5: V. Grave
131. Sonata No. 8 in G Minor, Op. 5: VI. Allegro
132. Sonata No. 11 in D Major, Op. 5: I. Largo-Presto
133. Sonata No. 11 in D Major, Op. 5: II. Grave
134. Sonata No. 11 in D Major, Op. 5: III. Vivace
135. Sonata No. 11 in D Major, Op. 5: IV. Adagio
136. Sonata No. 11 in D Major, Op. 5: V. Presto
137. Sonata No. 10 in C Minor, Op. 5: I. Adagio
138. Sonata No. 10 in C Minor, Op. 5: II. Presto
139. Sonata No. 10 in C Minor, Op. 5: III. Largo
140. Sonata No. 10 in C Minor, Op. 5: IV. Prestissimo
141. Sonata No. 10 in C Minor, Op. 5: V. Grave
142. Sonata No. 10 in C Minor, Op. 5: Vi. Presto
143. Sonata No. 9 in C Major, Op. 5: I. Presto
144. Sonata No. 9 in C Major, Op. 5: II. Grave
145. Sonata No. 9 in C Major, Op. 5: III. Allegro
146. Sonata No. 9 in C Major, Op. 5: IV. Largo
147. Sonata No. 9 in C Major, Op. 5: V. Presto
148. Sonata No. 12 in A Major, Op. 5: I. Largo
149. Sonata No. 12 in A Major, Op. 5: II. Allegro
150. Sonata No. 12 in A Major, Op. 5: III. Adagio-Largo
151. Sonata No. 12 in A Major, Op. 5: IV. Presto
152. Divertimento I in F Major: I. Largo
153. Divertimento I in F Major: II. Con spirit
154. Divertimento I in F Major: III. Lento
155. Divertimento I in F Major: IV. Vivace
156. Divertimento II in re minore: I. Affettuoso andante
157. Divertimento II in re minore: II. Vivace
158. Divertimento II in re minore: III. Largo
159. Divertimento II in re minore: IV. Vivace
160. Divertimento III in la minore: I. Tempo giusto
161. Divertimento III in la minore: II. Vivace
162. Divertimento III in la minore: III. Lento
163. Divertimento III in la minore: IV. Presto assai
164. Divertimento IV in sol minore: I. Andante e affettuoso
165. Divertimento IV in sol minore: II. Non tanto presto
166. Divertimento IV in sol minore: III. Vivace
167. Divertimento V in si bem maggiore: I. Andante ma non presto
168. Divertimento V in si bem maggiore: II. Largo
169. Divertimento V in si bem maggiore: III. Presto assai
170. Divertimento V in si bem maggiore: IV. Vivace
171. Divertimento VI in do minore: I. Lento
172. Divertimento VI in do minore: II. Con spirit
173. Divertimento VI in do minore: III. Largo
174. Divertimento VI in do minore: IV. Vivace
175. Divertimento VII in Mi minore: I. Largo
176. Divertimento VII in Mi minore: II. Andante ma non presto
177. Divertimento VII in Mi minore: III. Presto assai
178. Divertimento VIII In Sol Maggiore: I. Affettuoso
179. Divertimento VIII In Sol Maggiore: II. Allegro
180. Divertimento VIII In Sol Maggiore: III. Lento
181. Divertimento VIII In Sol Maggiore: IV. —

Italian Baroque: The Instrumental Edition, Vol. 2

01. Sonate concertate in stil moderno: Sonata X-A doi soprani, Basso and b.c. I2
02. Sonate concertate in stil moderno: Sonata IV-A doi soprani and b.c.
03. Sonate concertate in stil moderno: Sonata XII-A doi soprani, Basso and b.c.
04. Sonate concertate in stil moderno: Sonata I-A soprano solo and b.c.
05. Sonate concertate in stil moderno: Sonata XV-A 4 archi and b.c.
06. Sonate Concertate In Stil Moderno: Sonata XIII-A 4 And B.C.
07. Sonate concertate in stil moderno: Sonata II-A soprano solo and b.c.
08. Sonate Concertate In Stil Moderno: Sonata XVII-A 4 And B.C.
09. Sonate concertate in stil moderno: Sonata III-A doi soprani and b.c.
10. Sonate Concertate In Stil Moderno: Sonata VIII-Soprano, Basso And B.C.
11. Concerto No.1 in D Major, Op. 6: I. Largo-Allegro
12. Concerto No.1 in D Major, Op. 6: II. Largo-Allegro
13. Concerto No.1 in D Major, Op. 6: III. Largo
14. Concerto No.1 in D Major, Op. 6: IV. Allegro
15. Concerto No.1 in D Major, Op. 6: V. Allegro
16. Concerto No. 2 in F Major, Op. 6: I. Vivace-Allegro
17. Concerto No. 2 in F Major, Op. 6: II. Largo-Andante
18. Concerto No. 2 in F Major, Op. 6: III. Allegro
19. Concerto No. 2 in F Major, Op. 6: IV. Grave-Andante largo
20. Concerto No. 2 in F Major, Op. 6: V. Allegro
21. Concerto No. 3 in C Minor, Op. 6: I. Largo
22. Concerto No. 3 in C Minor, Op. 6: II. Allegro
23. Concerto No. 3 in C Minor, Op. 6: III. Grave
24. Concerto No. 3 in C Minor, Op. 6: IV. Vivace
25. Concerto No. 3 in C Minor, Op. 6: V. Allegro
26. Concerto No. 4 in D Major, Op. 6: I. Adagio-Allegro
27. Concerto No. 4 in D Major, Op. 6: II. Adagio
28. Concerto No. 4 in D Major, Op. 6: III. Vivace
29. Concerto No. 4 in D Major, Op. 6: IV. Allegro
30. Concerto No. 5 in B-Flat Major, Op. 6: I. Adagio-Allegro
31. Concerto No. 5 in B-Flat Major, Op. 6: II. Adagio
32. Concerto No. 5 in B-Flat Major, Op. 6: III. Allegro
33. Concerto No. 5 in B-Flat Major, Op. 6: IV. Largo
34. Concerto No. 5 in B-Flat Major, Op. 6: V. Allegro
35. Concerto No. 6 in F Major, Op. 6: I. Adagio
36. Concerto No. 6 in F Major, Op. 6: II. Allegro
37. Concerto No. 6 in F Major, Op. 6: III. Largo
38. Concerto No. 6 in F Major, Op. 6: IV. Vivace
39. Concerto No. 6 in F Major, Op. 6: V. Allegro
40. Concerto No. 7 in D Major, Op. 6: I. Vivace-Allegro
41. Concerto No. 7 in D Major, Op. 6: II. Allegro
42. Concerto No. 7 in D Major, Op. 6: III. Andante largo
43. Concerto No. 7 in D Major, Op. 6: IV. Allegro
44. Concerto No. 7 in D Major, Op. 6: V. Vivace
45. Concerto No. 8 in G Minor, Op. 6: I. Vivace
46. Concerto No. 8 in G Minor, Op. 6: II. Grave. Arcate, sostenuto e come stà
47. Concerto No. 8 in G Minor, Op. 6: III. Allegro
48. Concerto No. 8 in G Minor, Op. 6: IV. Adagio-Allegro-Adagio
49. Concerto No. 8 in G Minor, Op. 6: V. Vivace
50. Concerto No. 8 in G Minor, Op. 6: VI. Allegro
51. Concerto No. 8 in G Minor, Op. 6: VII. Pastorale (Largo)
52. Concerto No. 9 in F Major, Op. 6: I. Preludio (Largo)
53. Concerto No. 9 in F Major, Op. 6: II. Allemanda (Allegro)
54. Concerto No. 9 in F Major, Op. 6: III. Corrente (Vivace)
55. Concerto No. 9 in F Major, Op. 6: IV. Gavotta (Allegro)
56. Concerto No. 9 in F Major, Op. 6: V. Adagio
57. Concerto No. 9 in F Major, Op. 6: VI. Minuetto (Vivace)
58. Concerto No. 10 in C Major, Op. 6: I. Preludio (Andante Largo)
59. Concerto No. 10 in C Major, Op. 6: II. Allemanda (Allegro)
60. Concerto No. 10 in C Major, Op. 6: III. Adagio
61. Concerto No. 10 in C Major, Op. 6: IV. Corrente (Vivace)
62. Concerto No. 10 in C Major, Op. 6: V. Allegro
63. Concerto No. 10 in C Major, Op. 6: Vi. Minuetto (Vivace)
64. Concerto No. 11 in B-Flat Major: I. Preludio (Andante Largo)
65. Concerto No. 11 in B-Flat Major: II. Allemanda (Allegro)
66. Concerto No. 11 in B-Flat Major: III. Adagio-Andante largo
67. Concerto No. 11 in B-Flat Major: IV. Sarabanda (Largo)
68. Concerto No. 11 in B-Flat Major: V. Giga (Vivace)
69. Concerto No. 12 in F Major: I. Preludio (Adagio)
70. Concerto No. 12 in F Major: II. Allegro
71. Concerto No. 12 in F Major: III. Adagio
72. Concerto No. 12 in F Major: IV. Sarabanda (Vivace)
73. Concerto No. 12 in F Major: V. Giga (Allegro)
74. Sinfonia: I. Grave
75. Sinfonia: II. Allegro
76. Sinfonia: III. Adagio
77. Sinfonia: IV. Largo assai
78. Sinfonia: V. Vivace
79. Sonata a quattro, WoO 2: I. Adagio-Andante largo
80. Sonata a quattro, WoO 2: II. Allegro
81. Sonata a quattro, WoO 2: III. Grave
82. Sonata a quattro, WoO 2: IV. Presto
83. Sonata a quattro, WoO 2: V. Vivace
84. Violin Sonate No. 1 in D Major, Op. 5: I. Grave-Allegro
85. Violin Sonate No. 1 in D Major, Op. 5: II. Allegro
86. Violin Sonate No. 1 in D Major, Op. 5: III. Allegro
87. Violin Sonate No. 1 in D Major, Op. 5: IV. Adagio
88. Violin Sonate No. 1 in D Major, Op. 5: V. Allegro
89. Violin Sonate No. 2 in B-Flat Major: I. Grave
90. Violin Sonate No. 2 in B-Flat Major: II. Allegro
91. Violin Sonate No. 2 in B-Flat Major: III. Vivace
92. Violin Sonate No. 2 in B-Flat Major: IV. Adagio
93. Violin Sonate No. 2 in B-Flat Major: V. Vivace
94. Violin Sonate No. 3 in C Major: I. Adagio
95. Violin Sonate No. 3 in C Major: II. Allegro
96. Violin Sonate No. 3 in C Major: III. Adagio
97. Violin Sonate No. 3 in C Major: IV. Allegro
98. Violin Sonate No. 3 in C Major: V. Allegro
99. Violin Sonate No. 4 in F Major: I. Adagio
100. Violin Sonate No. 4 in F Major: II. Allegro
101. Violin Sonate No. 4 in F Major: III. Vivace
102. Violin Sonate No. 4 in F Major: IV. Adagio
103. Violin Sonate No. 4 in F Major: V. Allegro
104. Violin Sonate No. 5 in G Minor: I. Adagio
105. Violin Sonate No. 5 in G Minor: II. Vivace
106. Violin Sonate No. 5 in G Minor: III. Adagio
107. Violin Sonate No. 5 in G Minor: IV. Vivace
108. Violin Sonate No. 5 in G Minor: V. Giga (Allegro)
109. Violin Sonate No. 6 in A Major: I. Grave
110. Violin Sonate No. 6 in A Major: II. Allegro
111. Violin Sonate No. 6 in A Major: III. Allegro
112. Violin Sonate No. 6 in A Major: IV. Adagio
113. Violin Sonate No. 6 in A Major: V. Allegro
114. Recorder Concerto in G Minor: I. Moderato
115. Recorder Concerto in G Minor: II. Allegro
116. Recorder Concerto in G Minor: III. Largo
117. Recorder Concerto in G Minor: IV. Allegro
118. Recorder Concerto in A Minor: I. Largo
119. Recorder Concerto in A Minor: II. Allegro
120. Recorder Concerto in A Minor: III. Grave
121. Recorder Concerto in A Minor: IV. Allegro assai
122. Recorder Concerto in C Minor: I. Largo amoroso
123. Recorder Concerto in C Minor: II. Andante
124. Recorder Concerto in C Minor: III. Largo
125. Recorder Concerto in C Minor: IV. Allegro
126. Recorder Concerto in F Minor: I. Largo-Presto-Largo
127. Recorder Concerto in F Minor: II. Allegro ma non presto
128. Recorder Concerto in F Minor: III. Largo
129. Recorder Concerto in F Minor: IV. Allegro
130. Recorder Concerto in F Major, GroF 861: I. Andante
131. Recorder Concerto in F Major, GroF 861: II. Allegro
132. Recorder Concerto in F Major, GroF 861: III. Adagio
133. Recorder Concerto in F Major, GroF 861: IV. Allegro
134. Concerto primo in G Major: I. Andante-Allegro
135. Concerto primo in G Major: II. Andante
136. Concerto primo in G Major: III. Allegro assai
137. Concerto quinto in B-Flat Major: I. Grave sostenuto
138. Concerto quinto in B-Flat Major: II. Allegro e spiritoso
139. Concerto quinto in B-Flat Major: III. Allegro
140. Concerto che serve d’introdutione in G Minor: I. Grave, e adagio
141. Concerto che serve d’introdutione in G Minor: II. Spiritoso
142. Concerto che serve d’introdutione in G Minor: III. Allegro
143. Concerto secondo in D Major: I. Maestoso
144. Concerto secondo in D Major: II. Allegro
145. Concerto secondo in D Major: III. Andantino
146. Concerto sesto in A Major: I. Largo
147. Concerto sesto in A Major: II. Allegro
148. Concerto sesto in A Major: III. Andante
149. Concerto terzo in C Minor: I. Grave
150. Concerto terzo in C Minor: II. Allegro
151. Concerto terzo in C Minor: III. Andante
152. Concerto quarto in E-Flat Major: I. Largo
153. Concerto quarto in E-Flat Major: II. Allegro
154. Concerto quarto in E-Flat Major: III. A tempo
155. Sonata No. 1 in A Major, Op. 5: I. Andante
156. Sonata No. 1 in A Major, Op. 5: II. Allegro
157. Sonata No. 1 in A Major, Op. 5: III. Andante
158. Sonata No. 1 in A Major, Op. 5: IV. Allegro
159. Sonata No. 2 in D Minor, Op. 5: I. Andante
160. Sonata No. 2 in D Minor, Op. 5: II. Presto
161. Sonata No. 2 in D Minor, Op. 5: III. Adagio
162. Sonata No. 2 in D Minor, Op. 5: IV. Allegro
163. Sonata No. 3 in C Major, Op. 5: I. Andante
164. Sonata No. 3 in C Major, Op. 5: II. Allegro
165. Sonata No. 3 in C Major, Op. 5: III. Affetuoso
166. Sonata No. 3 in C Major, Op. 5: IV. Allegro
167. Sonata No. 4 in B-Flat Major, Op. 5: I. Andante
168. Sonata No. 4 in B-Flat Major, Op. 5: II. Allegro moderato
169. Sonata No. 4 in B-Flat Major, Op. 5: III. Grave
170. Sonata No. 4 in B-Flat Major, Op. 5: IV. Allegro
171. Sonata No. 5 in F Major, Op. 5: I. Adagio
172. Sonata No. 5 in F Major, Op. 5: II. Allegro moderato
173. Sonata No. 5 in F Major, Op. 5: III. Adagio
174. Sonata No. 5 in F Major, Op. 5: IV. Allegro
175. Sonata No. 6 in A Minor: I. Mov. 1
176. Sonata No. 6 in A Minor: II. Mov. 2
177. Sonata No. 6 in A Minor: III. Mov. 3

Italian Baroque: The Instrumental Edition, Vol. 3

01. Concerti grossi No. 1 in Fa maggiore, Op. 3: I. Grave
02. Concerti grossi No. 1 in Fa maggiore, Op. 3: II. Allegro
03. Concerti grossi No. 1 in Fa maggiore, Op. 3: III. Vivace
04. Concerti grossi No. 1 in Fa maggiore, Op. 3: IV. Allegro
05. Concerti grossi No. 3 in Si b maggiore, Op. 3: I. Grave
06. Concerti grossi No. 3 in Si b maggiore, Op. 3: II. Vivace
07. Concerti grossi No. 3 in Si b maggiore, Op. 3: III. Largo
08. Concerti grossi No. 3 in Si b maggiore, Op. 3: IV. Allegro
09. Concerti grossi No. 4 in si minore, Op. 3: I. Largo
10. Concerti grossi No. 4 in si minore, Op. 3: II. Vivace
11. Concerti grossi No. 4 in si minore, Op. 3: III. Adagio
12. Concerti grossi No. 4 in si minore, Op. 3: IV. Presto
13. Concerti grossi No. 9 in fa minore, Op. 3: I. Grave
14. Concerti grossi No. 9 in fa minore, Op. 3: II. Vivace
15. Concerti grossi No. 9 in fa minore, Op. 3: III. Largo
16. Concerti grossi No. 9 in fa minore, Op. 3: IV. Allegro
17. Concerti grossi No. 10 in la minore, Op. 3: I. Vivace
18. Concerti grossi No. 10 in la minore, Op. 3: II. Allegro
19. Concerti grossi No. 10 in la minore, Op. 3: III. Adagio
20. Concerti grossi No. 10 in la minore, Op. 3: IV. Allegro
21. Concerti grossi No. 9 in Sol maggiore, Op. 1: I. Allegro
22. Concerti grossi No. 9 in Sol maggiore, Op. 1: II. Adagio-Allegro
23. Concerti grossi No. 9 in Sol maggiore, Op. 1: III. Adagio
24. Concerti grossi No. 9 in Sol maggiore, Op. 1: IV. Allegro
25. Concerti grossi No. 1 in Re maggiore, Op. 5: I. Grave-Allegro
26. Concerti grossi No. 1 in Re maggiore, Op. 5: II. Allegro
27. Concerti grossi No. 1 in Re maggiore, Op. 5: III. Adagio
28. Concerti grossi No. 1 in Re maggiore, Op. 5: IV. Allegro
29. Concerti grossi No. 3 in Do maggiore, Op. 5: I. Adagio
30. Concerti grossi No. 3 in Do maggiore, Op. 5: II. Allegro
31. Concerti grossi No. 3 in Do maggiore, Op. 5: III. Adagio
32. Concerti grossi No. 3 in Do maggiore, Op. 5: IV. Allegro
33. Sonata No. 6, Op. 10
34. Sonata No. 5, Op. 10
35. SonataLa cremona, Op. 8
36. Balletto No. 3 e Corrente No. 3, Op. 16
37. Sonata No. 6, Op. 10 (2)
38. Corrente No. 9, Op. 16
39. SonataLa basadonna, Op. 8
40. SonataLa crispa, Op. 8
41. La cetra, Op. 10: Sonata No. 1
42. Cello Concerto in D Major, L. 10: I. Andantino grazioso
43. Cello Concerto in D Major, L. 10: II. Con bravura
44. Cello Concerto in D Major, L. 10: III. Larghetto con poco moto
45. Cello Concerto in D Major, L. 10: IV. Fuga
46. Cello Concerto in D Major, L. 10: V. Allegro molto
47. Cello Concerto in A Major, L. 20: I. Andantino grazioso
48. Cello Concerto in A Major, L. 20: II. Allegro
49. Cello Concerto in A Major, L. 20: III. Larghetto
50. Cello Concerto in A Major, L. 20: IV. Allegro
51. Sinfonie concertante in C Minor, L. 30: I. Andante grazioso
52. Sinfonie concertante in C Minor, L. 30: II. Fugato
53. Sinfonie concertante in C Minor, L. 30: III. Larghetto
54. Sinfonie concertante in C Minor, L. 30: IV. Allegro
55. Cello Concerto in F Minor, L. 40: I. Andante grazioso
56. Cello Concerto in F Minor, L. 40: II. Allegro
57. Cello Concerto in F Minor, L. 40: III. Largo e grazioso
58. Cello Concerto in F Minor, L. 40: IV. Allegro
59. Cello Concerto in A Major, L. 50: I. Andante piacevole
60. Cello Concerto in A Major, L. 50: II. Allegro
61. Cello Concerto in A Major, L. 50: III. Larghetto e grazioso
62. Cello Concerto in A Major, L. 50: IV. Allegro
63. Cello Concerto in D Minor, L. 60: I. Andante grazioso
64. Cello Concerto in D Minor, L. 60: II. Con spirit
65. Cello Concerto in D Minor, L. 60: III. Amoroso
66. Cello Concerto in D Minor, L. 60: IV. Allegro
67. Concerto Grosso No. 1 in D Major, Op. 7: I. Vivace
68. Concerto Grosso No. 1 in D Major, Op. 7: II. Largo
69. Concerto Grosso No. 1 in D Major, Op. 7: III. Allegro
70. Concerto Grosso No. 1 in D Major, Op. 7: IV. Vivace
71. Concerto Grosso No. 2 in B-Flat Major, Op. 7: I. Andante
72. Concerto Grosso No. 2 in B-Flat Major, Op. 7: II. Vivace
73. Concerto Grosso No. 2 in B-Flat Major, Op. 7: III. Largo
74. Concerto Grosso No. 2 in B-Flat Major, Op. 7: IV. Cantabile
75. Concerto Grosso No. 2 in B-Flat Major, Op. 7: V. Allegro
76. Concerto Grosso No. 3 in G Major, Op. 7: I. Largo
77. Concerto Grosso No. 3 in G Major, Op. 7: II. Allegro
78. Concerto Grosso No. 3 in G Major, Op. 7: III. Largo
79. Concerto Grosso No. 3 in G Major, Op. 7: IV. Allegro
80. Concerto Grosso No. 4 in F Major, Op. 7: I. Andante
81. Concerto Grosso No. 4 in F Major, Op. 7: II. Largo
82. Concerto Grosso No. 4 in F Major, Op. 7: III. Cantabile
83. Concerto Grosso No. 4 in F Major, Op. 7: IV. Allegro molto
84. Concerto No. 1 in D Major. Op. 3: I. Allegro
85. Concerto No. 1 in D Major. Op. 3: II. Largo
86. Concerto No. 1 in D Major. Op. 3: III. Allegro
87. Concerto No. 2 in C Minor, Op. 3: I. Andante
88. Concerto No. 2 in C Minor, Op. 3: II. Largo
89. Concerto No. 2 in C Minor, Op. 3: III. Andante
90. Concerto No. 3 in F Major, Op. 3: I. Andante
91. Concerto No. 3 in F Major, Op. 3: II. Largo
92. Concerto No. 3 in F Major, Op. 3: III. Vivace
93. Concerto No. 4 in E Major, Op. 3: I. Largo
94. Concerto No. 4 in E Major, Op. 3: II. Andante
95. Concerto No. 4 in E Major, Op. 3: III. Largo
96. Concerto No. 4 in E Major, Op. 3: IV. Andante
97. Concerto No. 5 in C Major, Op. 3: I. Largo
98. Concerto No. 5 in C Major, Op. 3: II. Andante
99. Concerto No. 5 in C Major, Op. 3: III. Adagio
100. Concerto No. 5 in C Major, Op. 3: IV. Allegro
101. Concerto No. 6 in G Minor, Op. 3: I. Largo
102. Concerto No. 6 in G Minor, Op. 3: II. Andante
103. Concerto No. 6 in G Minor, Op. 3: III. Adagio
104. Concerto No. 6 in G Minor, Op. 3: IV. Vivace
105. Concerto No. 8 in C Minor: I. Vivace
106. Concerto No. 8 in C Minor: II. Largo e staccato
107. Concerto No. 8 in C Minor: III. Fuga. Allegro
108. Concerto No. 8 in C Minor: IV. Largo
109. Concerto No. 8 in C Minor: V. Allegro
110. Concerto No. 5 in G Major: I. Allegro
111. Concerto No. 5 in G Major: II. Largo
112. Concerto No. 5 in G Major: III. Fuga. Allegro
113. Concerto No. 5 in G Major: IV. Larghetto
114. Concerto No. 5 in G Major: V. Allegro
115. Concerto No. 19 in E Minor: I. Allegrissimo
116. Concerto No. 19 in E Minor: II. Larghetto
117. Concerto No. 19 in E Minor: III. Fuga
118. Concerto No. 19 in E Minor: IV. Moderato
119. Concerto No. 19 in E Minor: V. Allegro
120. Concerto No. 20 in C Minor: I. Comodo
121. Concerto No. 20 in C Minor: II. Fuga. Allegro
122. Concerto No. 20 in C Minor: III. Lento
123. Concerto No. 20 in C Minor: IV. Comodo
124. Concerto No. 18 in F Major: I. Largo
125. Concerto No. 18 in F Major: II. Fuga
126. Concerto No. 18 in F Major: III. A tempo giusto
127. Concerto No. 18 in F Major: IV. Allegro
128. Concerto No. 14 in G Minor: I. Comodo
129. Concerto No. 14 in G Minor: II. Fuga. Allegro
130. Concerto No. 14 in G Minor: III. Larghetto
131. Concerto No. 14 in G Minor: IV. Allegro
132. Concerto No. 10 in B-Flat Major: I. Larghetto
133. Concerto No. 10 in B-Flat Major: II. Allegro
134. Concerto No. 10 in B-Flat Major: III. Largo
135. Concerto No. 10 in B-Flat Major: IV. Allegro
136. Concerto No. 1 in C Minor: I. Moderato
137. Concerto No. 1 in C Minor: II. Grave
138. Concerto No. 1 in C Minor: III. Moderato
139. Concerto No. 1 in C Minor: IV. Allegro
140. Concerto No. 13 in G Minor: I. Largo
141. Concerto No. 13 in G Minor: II. Fuga
142. Concerto No. 13 in G Minor: III. Largo
143. Concerto No. 13 in G Minor: IV. Spiritoso
144. Concerto No. 16 in F Major: I. Affettuoso
145. Concerto No. 16 in F Major: II. Fuga
146. Concerto No. 16 in F Major: III. Un poco andante
147. Concerto No. 16 in F Major: IV. Allegro
148. Concerto No. 6 in D Minor: I. Amoroso
149. Concerto No. 6 in D Minor: II. Allegro
150. Concerto No. 6 in D Minor: III. Largo
151. Concerto No. 6 in D Minor: IV. Allegro
152. Concerto No. 17 in A Minor: I. Allegro
153. Concerto No. 17 in A Minor: II. Andante
154. Concerto No. 17 in A Minor: III. Spiritoso
155. Concerto No. 17 in A Minor: IV. Largo
156. Concerto No. 17 in A Minor: V. Allegro

Italian Baroque: The Instrumental Edition, Vol. 4

01. Concerto grosso No. 1 in F Major, Op. 3: I. Allegro assai-Adagio
02. Concerto grosso No. 1 in F Major, Op. 3: II. Presto
03. Concerto grosso No. 1 in F Major, Op. 3: III. Allegro
04. Concerto grosso No. 2 in A Minor, Op. 3: I. Presto-Adagio
05. Concerto grosso No. 2 in A Minor, Op. 3: II. Allegro
06. Concerto grosso No. 2 in A Minor, Op. 3: III. Allegro
07. Concerto grosso No. 3 in E Minor, Op. 3: I. Allegro
08. Concerto grosso No. 3 in E Minor, Op. 3: II. Largo
09. Concerto grosso No. 3 in E Minor, Op. 3: III. Presto
10. Concerto grosso No. 3 in E Minor, Op. 3: IV. Presto
11. Concerto grosso No. 4 in B-Flat Major, Op. 3: I. Allegro
12. Concerto grosso No. 4 in B-Flat Major, Op. 3: II. Adagio
13. Concerto grosso No. 4 in B-Flat Major, Op. 3: III. Presto
14. Concerto grosso No. 4 in B-Flat Major, Op. 3: IV. Allegro
15. Concerto grosso No. 5 in D Minor, Op. 3: I. Adagio
16. Concerto grosso No. 5 in D Minor, Op. 3: II. Allegro
17. Concerto grosso No. 5 in D Minor, Op. 3: III. Andante e Piano sempre-Adagio
18. Concerto grosso No. 5 in D Minor, Op. 3: IV. Allegro
19. Concerto grosso No. 6 in D Major, Op. 3: I. Allegro
20. Concerto grosso No. 6 in D Major, Op. 3: II. Adagio-Presto-Adagio
21. Concerto grosso No. 6 in D Major, Op. 3: III. Allegro
22. Concerto grosso No. 7 in G Major, Op. 3: I. Allegro
23. Concerto grosso No. 7 in G Major, Op. 3: II. Adagio
24. Concerto grosso No. 7 in G Major, Op. 3: III. Presto
25. Concerto grosso No. 8 in F Major, Op. 3: I. Grave-Allegro
26. Concerto grosso No. 8 in F Major, Op. 3: II. Adagio
27. Concerto grosso No. 8 in F Major, Op. 3: III. Presto-Adagio
28. Concerto grosso No. 8 in F Major, Op. 3: IV. Presto
29. Concerto grosso No. 9 in D Major, Op. 3: I. Adagio
30. Concerto grosso No. 9 in D Major, Op. 3: II. Presto
31. Concerto grosso No. 9 in D Major, Op. 3: III. Largo
32. Concerto grosso No. 9 in D Major, Op. 3: IV. Allegro
33. Concerto grosso No. 10 in G Minor, Op. 3: I. Adagio
34. Concerto grosso No. 10 in G Minor, Op. 3: II. Allegro
35. Concerto grosso No. 10 in G Minor, Op. 3: III. Largo
36. Concerto grosso No. 10 in G Minor, Op. 3: IV. Presto
37. Concerto grosso No. 11 in C Minor, Op. 3: I. Allegro
38. Concerto grosso No. 11 in C Minor, Op. 3: II. Adagio
39. Concerto grosso No. 11 in C Minor, Op. 3: III. Allegro
40. Concerto grosso No. 12 in C Major, Op. 3: I. Pastorale. Largo
41. Concerto grosso No. 12 in C Major, Op. 3: II. Largo
42. Concerto grosso No. 12 in C Major, Op. 3: III. Allegro
43. Concerto in D Minor for Oboe, Strings and Continuo: I. Andante e spiccato
44. Concerto in D Minor for Oboe, Strings and Continuo: II. Adagio
45. Concerto in D Minor for Oboe, Strings and Continuo: III. Presto
46. Concerto No. 1 in D Major, SF 936 “La cetra”: I. Allegro assai
47. Concerto No. 1 in D Major, SF 936 “La cetra”: II. Larghetto
48. Concerto No. 1 in D Major, SF 936 “La cetra”: III. Vivace
49. Concerto No. 2 in E Major, SF 938 “La cetra”: I. Allegro assai
50. Concerto No. 2 in E Major, SF 938 “La cetra”: II. Moderato
51. Concerto No. 2 in E Major, SF 938 “La cetra”: III. Spiritoso ma non presto
52. Concerto No. 3 in B Minor, SF 937 “La cetra”: I. Andante larghetto
53. Concerto No. 3 in B Minor, SF 937 “La cetra”: II. Adagio
54. Concerto No. 3 in B Minor, SF 937 “La cetra”: III. Presto
55. Concerto No. 4 in E Minor, SF 939 “La cetra”: I. Moderato
56. Concerto No. 4 in E Minor, SF 939 “La cetra”: II. Largo appoggiato
57. Concerto No. 4 in E Minor, SF 939 “La cetra”: III. Allegro
58. Concerto No. 5 in B-Flat Major, SF 944 “La cetra”: I. Moderato
59. Concerto No. 5 in B-Flat Major, SF 944 “La cetra”: II. Larghetto staccato
60. Concerto No. 5 in B-Flat Major, SF 944 “La cetra”: III. Presto ma non molto
61. Concerto No. 6 in G Major, SF 941 “La cetra”: I. Allegro
62. Concerto No. 6 in G Major, SF 941 “La cetra”: II. Larghetto
63. Concerto No. 6 in G Major, SF 941 “La cetra”: III. Vivace
64. Concerto grosso No. 1 in D Major, Op. 1: I. Grave e staccato
65. Concerto grosso No. 1 in D Major, Op. 1: II. Allegro
66. Concerto grosso No. 1 in D Major, Op. 1: III. Largo
67. Concerto grosso No. 1 in D Major, Op. 1: IV. Presto
68. Concerto grosso No. 2 in E Minor, Op. 1: I. Adagio staccato
69. Concerto grosso No. 2 in E Minor, Op. 1: II. Allegro assai
70. Concerto grosso No. 2 in E Minor, Op. 1: III. Adagio e staccato
71. Concerto grosso No. 2 in E Minor, Op. 1: IV. Prestissimo
72. Concerto grosso No. 3 in E Major, Op. 1: I. Adagio e staccato
73. Concerto grosso No. 3 in E Major, Op. 1: II. Allegro assai
74. Concerto grosso No. 3 in E Major, Op. 1: III. Adagio
75. Concerto grosso No. 3 in E Major, Op. 1: IV. Presto
76. Concerto grosso No. 4 in F Major, Op. 1: I. Largo
77. Concerto grosso No. 4 in F Major, Op. 1: II. Allegro
78. Concerto grosso No. 4 in F Major, Op. 1: III. Adagio
79. Concerto grosso No. 4 in F Major, Op. 1: IV. Prestissimo
80. Concerto grosso No. 5 in B Minor, Op. 1: I. Adagio
81. Concerto grosso No. 5 in B Minor, Op. 1: II. Allegro
82. Concerto grosso No. 5 in B Minor, Op. 1: III. Adagio e staccato
83. Concerto grosso No. 5 in B Minor, Op. 1: IV. Allegro
84. Concerto grosso No. 6 in B-Flat Major, Op. 1: I. Allegro assai
85. Concerto grosso No. 6 in B-Flat Major, Op. 1: II. Largo e staccato
86. Concerto grosso No. 6 in B-Flat Major, Op. 1: III. Allegro
87. Concerto grosso No. 6 in B-Flat Major, Op. 1: IV. Largo e staccato
88. Concerto grosso No. 6 in B-Flat Major, Op. 1: V. Allegro vivace
89. Sonata decima, Op. 3: I. Adagio
90. Sonata decima, Op. 3: II. Allegro
91. Sonata decima, Op. 3: III. Largo
92. Sonata decima, Op. 3: IV. Allegro
93. Sonata undicesima, Op. 3: I. Largo
94. Sonata undicesima, Op. 3: II. Allegro
95. Sonata undicesima, Op. 3: III. Grave-Allegro-Adagio
96. Sonata undicesima, Op. 3: IV. Allegro-Adagio-Presto-Adagio
97. Sonata undicesima, Op. 3: V. Allegro
98. Sonata nona, Op. 3: I. Allegro
99. Sonata nona, Op. 3: II. Largo
100. Sonata nona, Op. 3: III. Adagio-Presto-Allegro
101. Sonata dodicesima, Op. 3: I. Allegro
102. Sonata dodicesima, Op. 3: II. Largo
103. Sonata dodicesima, Op. 3: III. Allegro
104. Sonata dodicesima, Op. 3: IV. Largo
105. Sonata dodicesima, Op. 3: V. Allegro
106. Sonata dodicesima, Op. 3: VI. Allegro
107. Sonata settima, Op. 6: I. Grave
108. Sonata settima, Op. 6: II. Allegro
109. Sonata settima, Op. 6: III. Largo
110. Sonata settima, Op. 6: IV. Allegro
111. Sonata nona, Op. 6: I. Allegro
112. Sonata nona, Op. 6: II. Adagio
113. Sonata nona, Op. 6: III. Allegro
114. Sonata nona, Op. 6: IV. Largo
115. Sonata nona, Op. 6: V. Allegro
116. Sonata undicesima, Op. 6: I. Largo-Adagio
117. Sonata undicesima, Op. 6: II. Allegro
118. Concerto a quattro per archi e Basso Continuo: I. Andante staccato
119. Concerto a quattro per archi e Basso Continuo: II. Allegro-Largo
120. Concerto a quattro per archi e Basso Continuo: III. Largo
121. Concerto a quattro per archi e Basso Continuo: IV. Allegro-Allegro
122. Concerto a quattro per archi e Basso Continuo: V. Allegro
123. String Quartet No. 1 in A Major: I. Allegro
124. String Quartet No. 1 in A Major: II. Comodo
125. String Quartet No. 2 in C Major: I. Allegro
126. String Quartet No. 2 in C Major: II. Adagio
127. String Quartet No. 2 in C Major: III. Allegretto
128. String Quartet No. 3 in B-Flat Major: I. Allegro moderato
129. String Quartet No. 3 in B-Flat Major: II. Andante
130. String Quartet No. 4 in F Major: I. Adagio
131. String Quartet No. 4 in F Major: II. Allegro
132. String Quartet No. 4 in F Major: III. Tempo di minuet
133. String Quartet No. 5 in G Major: I. Allegro
134. String Quartet No. 5 in G Major: II. Andante legato
135. String Quartet No. 6 in E-Flat Major: I. Allegro
136. String Quartet No. 6 in E-Flat Major: II. Comodo
137. Concerto in B-Flat Major: I. Allegro
138. Concerto in B-Flat Major: II. Largo
139. Concerto in B-Flat Major: III. Allegro
140. Allegro in F Major for Organ
141. Allegro in G Major for Organ
142. Sonata in G Major: Largo-Allegro-Largo-Spiritoso
143. Trio Sonata in B-Flat Major: Allegro-Adagio-Tempo di minuet
144. Trio Sonata in B Minor: Allegro assai-Largo-Allegro
145. Trio Sonata in C Major: Allegro-Adagio-Allegro
146. Sinfonia in F Major: I. Comodo
147. Sinfonia in F Major: II. Allegro
148. Sinfonia in F Major: III. Adagio
149. Sinfonia in F Major: IV. Presto
150. Sonata No. 1 in C Major: I. Amoroso
151. Sonata No. 1 in C Major: II. Allegro
152. Sonata No. 1 in C Major: III. Tempo giusto
153. Sonata No. 1 in C Major: IV. Allegro
154. Sonata No. 2 in G Minor: I. Affettuoso
155. Sonata No. 2 in G Minor: II. Allegro
156. Sonata No. 2 in G Minor: III. Adagio
157. Sonata No. 2 in G Minor: IV. Allegro
158. Sonata No. 3 in G Major: I. Adagio
159. Sonata No. 3 in G Major: II. Allegro
160. Sonata No. 3 in G Major: III. Adagio staccato
161. Sonata No. 3 in G Major: IV. Allegro
162. Sonata No. 4 in B Major: I. Adagio e staccato
163. Sonata No. 4 in B Major: II. Allegro
164. Sonata No. 4 in B Major: III. Adagio
165. Sonata No. 4 in B Major: IV. Allegro staccato
166. Sonata No. 5 in C Minor: I. Adagio
167. Sonata No. 5 in C Minor: II. Allegro
168. Sonata No. 5 in C Minor: III. Adagio
169. Sonata No. 5 in C Minor: IV. Allegro
170. Sonata No. 6 G Major: I. Adagio
171. Sonata No. 6 in G Major: II. Allegro
172. Sonata No. 6 in G Major: III. Largo
173. Sonata No. 6 in G Major: IV. Allegro staccato

Italian Baroque: The Instrumental Edition, Vol. 5

01. Concerto in A Major, D-WD 654: I. Allegro
02. Concerto in A Major, D-WD 654: II. Largo e cantabile
03. Concerto in A Major, D-WD 654: III. Presto
04. Concerto grosso in D Major After Sonata, Op. 5, No. 1 by Corelli, D-WD 538: I. Grave-Allegro-Adagio-Grave-Allegro-Adagio
05. Concerto grosso in D Major After Sonata, Op. 5, No. 1 by Corelli, D-WD 538: II. Allegro
06. Concerto grosso in D Major After Sonata, Op. 5, No. 1 by Corelli, D-WD 538: III. Allegro
07. Concerto grosso in D Major After Sonata, Op. 5, No. 1 by Corelli, D-WD 538: IV. Adagio
08. Concerto grosso in D Major After Sonata, Op. 5, No. 1 by Corelli, D-WD 538: V. Allegro
09. Concerto in D Minor, D-WD 657: I. Non tanto allegro
10. Concerto in D Minor, D-WD 657: II. Adagio
11. Concerto in D Minor, D-WD 657: III. Alla breve. Fuga
12. Concerto grosso in C Major After Sonata, Op. 5, No. 3 by Corelli, D-WD 539: I. Adagio
13. Concerto grosso in C Major After Sonata, Op. 5, No. 3 by Corelli, D-WD 539: II. Allegro
14. Concerto grosso in C Major After Sonata, Op. 5, No. 3 by Corelli, D-WD 539: III. Adagio
15. Concerto grosso in C Major After Sonata, Op. 5, No. 3 by Corelli, D-WD 539: IV. Allegro
16. Concerto grosso in C Major After Sonata, Op. 5, No. 3 by Corelli, D-WD 539: V. Allegro
17. Concerto in D Major, D-WD 650: I. Allegro
18. Concerto in D Major, D-WD 650: II. Adagio
19. Concerto in D Major, D-WD 650: III. Allegro
20. Oboe Sonata in G Minor: I. Adagio
21. Oboe Sonata in G Minor: II. Allegro
22. Oboe Sonata in G Minor: III. Adagio
23. Oboe Sonata in G Minor: IV. Allegro
24. Trio Sonata in D Minor: I. Largo
25. Trio Sonata in D Minor: II. Allegro
26. Trio Sonata in D Minor: III. Adagio
27. Trio Sonata in D Minor: IV. Fuga. A tempo giusto
28. Trio Sonatas in C Minor: I. Adagio
29. Trio Sonatas in C Minor: II. Allegro
30. Trio Sonatas in C Minor: III. Adagio
31. Trio Sonatas in C Minor: IV. Allegro
32. Trio Sonata in G Minor: I. Adagio
33. Trio Sonata in G Minor: II. Non presto
34. Trio Sonata in G Minor: III. Largo
35. Trio Sonata in G Minor: IV. Allegro
36. Sonata in C Minor: I. Adagio assai
37. Sonata in C Minor: II. Allegro assai
38. Sonata in C Minor: III. Non tanto adagio
39. Sonata in C Minor: IV. Giga. Presto
40. Trio Sonata in G Major: I. Adagio
41. Trio Sonata in G Major: II. Allegro
42. Trio Sonata in G Major: III. Largo
43. Trio Sonata in G Major: IV. Allegro
44. Symphony in A Major, J-C 63: I. Presto
45. Symphony in A Major, J-C 63: II. Andante Piano
46. Symphony in A Major, J-C 63: III. Presto
47. Symphony in D Major, J-C 22: I. Presto
48. Symphony in D Major, J-C 22: II. Assai andante
49. Symphony in D Major, J-C 22: III. Allegrissimo
50. Quintet No. 5 in E Major: I. Allegrissimo
51. Quintet No. 5 in E Major: II. Allegrino
52. Quintet No. 5 in E Major: III. Allegro moderato
53. Symphony in E Major, J-C 31: I. Allegro assai
54. Symphony in E Major, J-C 31: II. Andante
55. Symphony in E Major, J-C 31: III. Allegro spiritoso e brillante
56. Symphony in A Major, J-C 60: I. Allegro moderato
57. Symphony in A Major, J-C 60: II. Allegrino
58. Symphony in A Major, J-C 60: III. Allegro brillante
59. Symphony in D Major, J-C 11: I. Allegro maestoso
60. Symphony in D Major, J-C 11: II. Andante
61. Symphony in D Major, J-C 11: III. Presto
62. Symphony in E-Flat Major, J-C 28: I. Allegro assai
63. Symphony in E-Flat Major, J-C 28: II. Andante allegrino
64. Symphony in E-Flat Major, J-C 28: III. Allegrissimo
65. Symphony in D Major, J-C 17: I. Spiritoso assai
66. Symphony in D Major, J-C 17: II. Andante allegrino
67. Symphony in D Major, J-C 17: III. Presto
68. Symphony in G Major, J-C 40: I. Presto
69. Symphony in G Major, J-C 40: II. Allegrino
70. Symphony in G Major, J-C 40: III. Presto
71. Symphony in E-Flat Major, J-C 26: I. Allegro assai
72. Symphony in E-Flat Major, J-C 26: II. Allegrino
73. Symphony in E-Flat Major, J-C 26: III. Allegrissimo
74. Recorder Concerto in F Major: I. Allegro
75. Recorder Concerto in F Major: II. Siciliano
76. Recorder Concerto in F Major: III. Allegro
77. Recorder Sonata No. 11 in in F Major: I. Andante
78. Recorder Sonata No. 11 in in F Major: II. Allegro
79. Recorder Sonata No. 11 in in F Major: III. Adagio
80. Recorder Sonata No. 11 in in F Major: IV. Andante-Allegro
81. Recorder Sonata No. 21 in B-Flat Major: I. Allegro
82. Recorder Sonata No. 21 in B-Flat Major: II. Adagio
83. Recorder Sonata No. 21 in B-Flat Major: III. Allegro
84. Harpsichord Sonata in D Minor: I. Andantino
85. Recorder Sonata No. 23 in F Major: I. Andante
86. Recorder Sonata No. 23 in F Major: II. Allegro
87. Recorder Sonata No. 23 in F Major: III. Adagio
88. Recorder Sonata No. 23 in F Major: IV. Andante
89. Cello Sonata in A Minor: I. Andante
90. Cello Sonata in A Minor: II. Allegro
91. Cello Sonata in A Minor: III. Menuetto
92. Trio Sonata No. 4 in G Major, Op. 1: I. Spiritoso
93. Trio Sonata No. 4 in G Major, Op. 1: II. Andante
94. Trio Sonata No. 4 in G Major, Op. 1: III. Allegro
95. Domine ad adjuvandum me: I. Allegro molto
96. Domine ad adjuvandum me: II. Sicut erat in principio. Andante molto
97. Domine ad adjuvandum me: III. Gloria Patri. Largo
98. Domine ad adjuvandum me: IV. Amen. Allegro assai
99. Concerto in G Major: I. Allegro
100. Concerto in G Major: II. Largo
101. Concerto in G Major: III. Allegro
102. Concerto in B Minor: I. Allegro ma poco
103. Concerto in B Minor: II. Largo
104. Concerto in B Minor: III. Allegro
105. Cello Concerto in G Minor: I. Andante molto
106. Cello Concerto in G Minor: II. Adagio
107. Cello Concerto in G Minor: III. Allegro ma poco
108. Concerto in A Major: I. Allegro
109. Concerto in A Major: II. Largo
110. Fuga del sepolcro a 4 in A Minor
111. Fuga postale a 4 in G Major
112. Fuga arguta a 4 in B-Flat Major
113. Suite pour le clavecin in D Minor: I. La lunatique
114. Suite pour le clavecin in D Minor: II. Le plaintif
115. Suite pour le clavecin in D Minor: III. L’étonnement
116. Suite pour le clavecin in D Minor: IV. Tambourin I & II
117. Sinfonia No. 2 in D Major: I. Spiritoso
118. Sinfonia No. 2 in D Major: II. Adagio
119. Sinfonia No. 2 in D Major: III. Allegro
120. Sinfonia No. 2 in D Major: IV. Adagio
121. Sinfonia No. 2 in D Major: V. Presto
122. Sinfonia No. 3 in D Minor: I. Vivace
123. Sinfonia No. 3 in D Minor: II. Adagio
124. Sinfonia No. 3 in D Minor: III. Andante
125. Sinfonia No. 3 in D Minor: IV. Adagio
126. Sinfonia No. 3 in D Minor: V. Allegro
127. Sinfonia No. 6 in A Minor: I. Vivace
128. Sinfonia No. 6 in A Minor: II. Adagio
129. Sinfonia No. 6 in A Minor: III. Allegro
130. Sinfonia No. 6 in A Minor: IV. Adagio
131. Sinfonia No. 6 in A Minor: V. Allegro
132. Sinfonia No .7 in G Minor: I. Moderato
133. Sinfonia No .7 in G Minor: II. Moderato
134. Sinfonia No .7 in G Minor: III. Grave
135. Sinfonia No .7 in G Minor: IV. Allegro
136. Sinfonia No. 8 in G Major: I. Allegrissimo
137. Sinfonia No. 8 in G Major: II. Adagio
138. Sinfonia No. 8 in G Major: III. Allegro
139. Sinfonia No. 8 in G Major: IV. Adagio
140. Sinfonia No. 8 in G Major: V. Vivace
141. Sinfonia No. 12 in C Minor: I. Adagio e staccato
142. Sinfonia No. 12 in C Minor: II. Andante giusto
143. Sinfonia No. 12 in C Minor: III. Adagio
144. Sinfonia No. 12 in C Minor: IV. Andante moderato
145. Sinfonia No. 1 in F Major: I. Allegro
146. Sinfonia No. 1 in F Major: II. Adagio
147. Sinfonia No. 1 in F Major: III. Allegro
148. Sinfonia No. 1 in F Major: IV. Adagio
149. Sinfonia No. 1 in F Major: V. Allegro
150. Sinfonia No. 4 in E Minor: I. Vivace
151. Sinfonia No. 4 in E Minor: II. Adagio
152. Sinfonia No. 4 in E Minor: III. Allegro
153. Sinfonia No. 4 in E Minor: IV. Adagio
154. Sinfonia No. 4 in E Minor: V. Allegro
155. Sinfonia No. 5 in D Minor: I. Spiritoso e staccato
156. Sinfonia No. 5 in D Minor: II. Adagio
157. Sinfonia No. 5 in D Minor: III. Allegro
158. Sinfonia No. 5 in D Minor: IV. Adagio
159. Sinfonia No. 5 in D Minor: V. Allegro assai
160. Sinfonia No. 9 in G Minor: I. Vivace
161. Sinfonia No. 9 in G Minor: II. Adagio
162. Sinfonia No. 9 in G Minor: III. Moderato
163. Sinfonia No. 9 in G Minor: IV. Adagio
164. Sinfonia No. 9 in G Minor: V. Allegrissimo
165. Sinfonia No. 9 in G Minor: VI. Menuet
166. Sinfonia No. 10 in A Minor: I. Vivace
167. Sinfonia No. 10 in A Minor: II. Adagio
168. Sinfonia No. 10 in A Minor: III. Allegro
169. Sinfonia No. 10 in A Minor: IV. Adagio
170. Sinfonia No. 10 in A Minor: V. Allegrissimo
171. Sinfonia No. 11 in C Major: I. Spiritoso
172. Sinfonia No. 11 in C Major: II. Lento
173. Sinfonia No. 11 in C Major: III. Allegro
174. Sinfonia No. 11 in C Major: IV. Adagio
175. Sinfonia No. 11 in C Major: V. Allegro

Italian Baroque: The Instrumental Edition, Vol. 6

01. Sinfonia No. 1 in C Major: I. Grave-Allegro
02. Sinfonia No. 1 in C Major: II. Allegro
03. Sinfonia No. 1 in C Major: III. Largo
04. Sinfonia No. 1 in C Major: IV. Presto
05. Sinfonia No. 8 in A Minor: I. Allegro
06. Sinfonia No. 8 in A Minor: II. Andante
07. Sinfonia No. 8 in A Minor: III. Allegro
08. Sinfonia No. 8 in A Minor: IV. Allegro
09. Sinfonia No. 2 in D Major: I. Adagio-Allegro
10. Sinfonia No. 2 in D Major: II. Vivace
11. Sinfonia No. 2 in D Major: III. Grave-Presto
12. Sinfonia No. 2 in D Major: IV. Presto
13. Sinfonia No. 5 in F Major: I. Allegro
14. Sinfonia No. 5 in F Major: II. Adagio
15. Sinfonia No. 5 in F Major: III. Largo-Allegro
16. Sinfonia No. 5 in F Major: IV. Presto
17. Sinfonia No. 1 in D Minor
18. Sinfonia No. 3 in D Major: I. Allegro
19. Sinfonia No. 3 in D Major: II. Allegro
20. Sinfonia No. 3 in D Major: III. Adagio
21. Sinfonia No. 3 in D Major: IV. Allegro
22. Sinfonia No. 3 in D Major: V. Presto
23. Sinfonia No. 7 in G Major: I. Largo
24. Sinfonia No. 7 in G Major: II. Vivace
25. Sinfonia No. 7 in G Major: III. Allegro
26. Sinfonia No. 7 in G Major: IV. Allegro
27. Sinfonia No. 9 in A Minor: I. Largo-Allegro
28. Sinfonia No. 9 in A Minor: II. Presto-Adagio
29. Sinfonia No. 9 in A Minor: III. Allegro
30. Sinfonia No. 9 in A Minor: IV. Presto
31. Sinfonia No. 2 in B-Flat Major
32. Sinfonia No. 4 in D Major: I. Grave-Allegro
33. Sinfonia No. 4 in D Major: II. Allegro
34. Sinfonia No. 4 in D Major: III. Largo
35. Sinfonia No. 4 in D Major: IV. Presto
36. Sinfonia No. 6 in F Major: I. Grave-Allegro
37. Sinfonia No. 6 in F Major: II. Largo
38. Sinfonia No. 6 in F Major: III. Allegro
39. Sinfonia No. 6 in F Major: IV. Presto
40. Sonata in D Major: Allegro-Aria-Allegro-Aria
41. Sonata a quattro in D Major
42. Concerto grosso No. 24 in D Major: Adagio, Allegro-Largo, Allegro-Allegro
43. Sonata in B-Flat Major: Andante mosso-Largo-Allegro -Andante-Largo-Allegro moderato-Allegro
44. Sonata in A Minor
45. Violin Sonata No.1 in A Major, B.A14: I. Grave
46. Violin Sonata No.1 in A Major, B.A14: II. Allegro
47. Violin Sonata No.1 in A Major, B.A14: III. Adagio
48. Violin Sonata No.1 in A Major, B.A14: IV. Presto
49. Violin Sonata No. 2 in F Major, B.F9: I. Adagio
50. Violin Sonata No. 2 in F Major, B.F9: II. Allegro
51. Violin Sonata No. 2 in F Major, B.F9: III. Adagio
52. Violin Sonata No. 2 in F Major, B.F9: IV. Allegro assai
53. Violin Sonata No. 3 in C Major, B.C11: I. Grave
54. Violin Sonata No. 3 in C Major, B.C11: II. Allegro
55. Violin Sonata No. 3 in C Major, B.C11: III. Adagio
56. Violin Sonata No. 3 in C Major, B.C11: IV. Allegro assai
57. Violin Sonata No. 4 in G Major, B.G17: I. Grave
58. Violin Sonata No. 4 in G Major, B.G17: II. Allegro
59. Violin Sonata No. 4 in G Major, B.G17: III. Allegro assai
60. Violin Sonata No. 5 in E Minor, B.e6: I. Largo
61. Violin Sonata No. 5 in E Minor, B.e6: II. Allegro
62. Violin Sonata No. 5 in E Minor, B.e6: III. Adagio
63. Violin Sonata No. 5 in E Minor, B.e6: IV. Allegro assai
64. Violin Sonata No. 6 in D Major, B.D12: I. Adagio
65. Violin Sonata No. 6 in D Major, B.D12: II. Allegro
66. Violin Sonata No. 6 in D Major, B.D12: III. Larghetto
67. Violin Sonata No. 6 in D Major, B.D12: IV. Allegro
68. Trio Sonata No. 1 in G Major, Op. 12: I. Vivace
69. Trio Sonata No. 1 in G Major, Op. 12: II. Largo
70. Trio Sonata No. 1 in G Major, Op. 12: III. Allegro
71. Trio Sonata No. 2 in D Minor, Op. 12: I. Spiritoso
72. Trio Sonata No. 2 in D Minor, Op. 12: II. Largo
73. Trio Sonata No. 2 in D Minor, Op. 12: III. Presto
74. Flute Sonata No. 9 in A Minor, Op. 2: I. Andante
75. Flute Sonata No. 9 in A Minor, Op. 2: II. Allegro
76. Flute Sonata No. 9 in A Minor, Op. 2: III. Largo cantabile
77. Flute Sonata No. 9 in A Minor, Op. 2: IV. Allegro
78. Trio Sonata No. 3 in B-Flat Major, Op. 12: I. Allegro
79. Trio Sonata No. 3 in B-Flat Major, Op. 12: II. Andante siciliana
80. Trio Sonata No. 3 in B-Flat Major, Op. 12: III. Allegro
81. Trio Sonata No. 4 in G Major, Op. 12: I. Vivace
82. Trio Sonata No. 4 in G Major, Op. 12: II. Andante
83. Trio Sonata No. 4 in G Major, Op. 12: III. Allegro
84. Flute Sonata No. 6 in D Major, Op. 14: I. Allegro
85. Flute Sonata No. 6 in D Major, Op. 14: II. Andante
86. Flute Sonata No. 6 in D Major, Op. 14: III. Presto
87. Trio Sonata No. 5 in C Major, Op. 12: I. Allegro
88. Trio Sonata No. 5 in C Major, Op. 12: II. Andante
89. Trio Sonata No. 5 in C Major, Op. 12: III. Minuetto
90. Trio Sonata No. 6 in A Major, Op. 12: I. Vivace
91. Trio Sonata No. 6 in A Major, Op. 12: II. Adagio
92. Trio Sonata No. 6 in A Major, Op. 12: III. Allegro assai
93. Trumpet Concerto in D Major “Estienne Roger 188”: I. Allegro
94. Trumpet Concerto in D Major “Estienne Roger 188”: II. Adagio
95. Trumpet Concerto in D Major “Estienne Roger 188”: III. Presto
96. Sonata in D Major, G. 1: I. Andante
97. Sonata in D Major, G. 1: II. Allegro
98. Sonata in D Major, G. 1: III. Grave
99. Sonata in D Major, G. 1: IV. Allegro
100. Sinfonia in D Major, G. 2: I. Allegro
101. Sinfonia in D Major, G. 2: II. Grave
102. Sinfonia in D Major, G. 2: III. Allegro
103. Sinfonia à cinque in D Major, G. 3: I. Adagio
104. Sinfonia à cinque in D Major, G. 3: II. Grave-Allegro
105. Sinfonia à cinque in D Major, G. 3: III. Allegro
106. Sinfonia in D Major, G. 4: I. Presto
107. Sinfonia in D Major, G. 4: II. Adagio e spiccato-Presto
108. Sinfonia in D Major, G. 4: III. Allegro
109. Sonata à cinque in D Major, G. 5: I. Adagio
110. Sonata à cinque in D Major, G. 5: II. Allegro e staccato
111. Sonata à cinque in D Major, G. 5: III. Adagio
112. Sonata à cinque in D Major, G. 5: IV. Allegro
113. Sonata à cinque in D Major, G. 6: I. Vivace
114. Sonata à cinque in D Major, G. 6: II. Adagio-Largo
115. Sonata à cinque in D Major, G. 6: III. Allegro come stà
116. Sonata à cinque in D Major, G. 7: I. Grave-Allegro
117. Sonata à cinque in D Major, G. 7: II. Grave
118. Sonata à cinque in D Major, G. 7: III. Allegro
119. Sonata à cinque in D Major, G. 7: IV. Grave
120. Sonata à cinque in D Major, G. 7: V. Allegro
121. Sinfonia in D Major, G. 8: I. Allegro
122. Sinfonia in D Major, G. 8: II. Adagio
123. Sinfonia in D Major, G. 8: III. Allegro
124. Sinfonia in D Major, G. 8: IV. Allegro
125. Sinfonia in D Major, G. 9: I. Allegro
126. Sinfonia in D Major, G. 9: II. Prestissimo-Adagio
127. Sinfonia in D Major, G. 9: III. Allegro
128. Sinfonia in D Major, G. 10: I. Allegro
129. Sinfonia in D Major, G. 10: II. Presto-Adagio
130. Sinfonia in D Major, G. 10: III. Allegro
131. Sinfonia in D Major, G. 10: IV. Adagio-Allegro
132. Sinfonia con Tromba in D Major, G. 11: I. Allegro
133. Sinfonia con Tromba in D Major, G. 11: II. Presto-Adagio
134. Sinfonia con Tromba in D Major, G. 11: III. Allegro
135. Sonata in D Major, G. 13: I. Allegro
136. Sonata in D Major, G. 13: II. Largo-Allegro-Largo
137. Sonata in D Major, G. 13: III. Allegro
138. Sinfonia in D Major, G. 14: I. Allegro
139. Sinfonia in D Major, G. 14: II. Largo e spicco
140. Sinfonia in D Major, G. 14: III. Allegro
141. Sonata à cinque, G. 15: I. Presto
142. Sonata à cinque, G. 15: II. Adagio-Presto
143. Sonata à cinque, G. 15: III. Allegro
144. Sinfonia con trombe é Violini, G. 16: I. Allegro
145. Sinfonia con trombe é Violini, G. 16: II. Grave-Allegro
146. Sinfonia con trombe é Violini, G. 16: III. Allegro
147. Concerto con trombe, G. 18: I. Largo assai
148. Concerto con trombe, G. 18: II. Allegro
149. Concerto con trombe, G. 18: III. Adagio e staccato
150. Concerto con trombe, G. 18: IV. Allegro
151. Sinfonia con trombe, G. 20: I. Allegro
152. Sinfonia con trombe, G. 20: II. Adagio-Largo e staccato
153. Sinfonia con trombe, G. 20: III. Allegro
154. Sinfonia con trombe, G. 20: IV. Allegro
155. Sinfonia con due trombe, G. 21: I. Presto
156. Sinfonia con due trombe, G. 21: II. Adagio e staccato -Allegro staccato e Piano
157. Sinfonia con due trombe, G. 21: III. Allegro
158. Sinfonia con due trombe é instrumenti, G. 22: I. Vivace e staccato
159. Sinfonia con due trombe é instrumenti, G. 22: II. Largo e staccato-Vivace-Grave
160. Sinfonia con due trombe é instrumenti, G. 22: III. Allegro
161. Sinfonia in D Major, G. 23: I. Allegro
162. Sinfonia in D Major, G. 23: II. Largo-Allegro
163. Sinfonia in D Major, G. 23: III. Vivace
164. Concerto in D Major, G. 24: I. Allegro
165. Concerto in D Major, G. 24: II. Largo e staccato-Presto
166. Concerto in D Major, G. 24: III. Allegro

Italian Baroque: The Instrumental Edition, Vol. 7

01. Sonata in D Minor: I. Andante
02. Sonata in D Minor: II. Allegro
03. Sonata in D Minor: III. Adagio
04. Sonata in D Minor: IV. Allegro
05. Canon “Indovinala grillo”
06. Prelude in G Major
07. Sonata in G Major: I. Adagio
08. Sonata in G Major: II. Presto
09. Sonata in G Major: III. Largo
10. Sonata in G Major: IV. Presto
11. Canon “Chi semina virtù, fama raccoglie”
12. Sonata in A Major: I. Allegro
13. Sonata in A Major: II. Largo
14. Sonata in A Major: III. Allegro
15. Prelude in B-Flat Major
16. Sonata in B-Flat Major: I. Overtura. Sostenuto-Allegro-Sostenuto
17. Sonata in B-Flat Major: II. Allemande. Vivace
18. Sonata in B-Flat Major: III. Corrente
19. Sonata in B-Flat Major: IV. Cantabile
20. Sonata in B-Flat Major: V. Giga. Allegro
21. Prelude in D Minor
22. Sonata in D Minor: I. Andante
23. Sonata in D Minor: II. Allegro (2)
24. Sonata in D Minor: III. Cantabile
25. Sonata in D Minor: IV. Allegro (2)
26. Canon “Ut relevet miserum fatum”, Op. 2
27. Sonata in B-Flat Major, Op. 11: I. Capriccio primo. Vivace
28. Sonata in B-Flat Major, Op. 11: II. Giga. Allegro
29. Sonata in B-Flat Major, Op. 11: III. Capriccio per violone
30. Sonata in B-Flat Major, Op. 11: IV. Gavotta. Presto
31. Sonata in F Minor, Op. 11: I. Balletto in stile francese. Vivace
32. Sonata in F Minor, Op. 11: II. Corrente alla francese
33. Sonata in F Minor, Op. 11: III. Borea. Presto
34. Sonata in A Minor, Op. 11: I. Capriccio secondo. Vivace
35. Sonata in A Minor, Op. 11: II. Giga. Allegro
36. Sonata in A Minor, Op. 11: III. Gavotta. Presto
37. Sonata in C Minor, Op. 11: I. Balletto per camera primo. Largo
38. Sonata in C Minor, Op. 11: II. Zoppa. Allegro
39. Sonata in C Minor, Op. 11: III. Gavotta. Presto
40. Sonata in A-Flat Major, Op. 11: I. Capriccio terzo. Allegro
41. Sonata in A-Flat Major, Op. 11: II. Balletto secondo per camera. Vivace
42. Sonata in A-Flat Major, Op. 11: III. Giga. Allegro
43. Sonata in C Major: I. Introduzione. Largo-Vivace
44. Sonata in C Major: II. Balletto. Allegro
45. Sonata in C Major: III. Borea. Presto
46. Sonata in C Major: IV. Ciacona per violone
47. Sonata in E Major: I. Balletto. Vivace
48. Sonata in E Major: II. Giga. Allegro
49. Sonata in E Major: III. Gavotta. Presto
50. Sonata in D Major: I. Capriccio. Allegro
51. Sonata in D Major: II. Giga. Allegro
52. Sonata in G Major: I. Introduzione. Largo-Allegro
53. Sonata in G Major: II. Giga. Allegro
54. Sonata in G Major: III. Sarabanda. Presto
55. Sonata in E Minor: I. Introduzione. Largo
56. Sonata in E Minor: II. Balletto. Vivace
57. Sonata in E Minor: III. Giga. Allegro
58. Sinfonia a 6 in D Minor: Grave-Adagio-Presto
59. Toccata for Solo Violin
60. Grave a 6
61. Barabano
62. Violin Concerto in E Major, RV 269 “La primavera”: I. Allegro
63. Violin Concerto in E Major, RV 269 “La primavera”: II. Largo
64. Violin Concerto in E Major, RV 269 “La primavera”: III. Allegro
65. Violin Concerto in G Minor, RV 315 “L’estate”: I. Allegro non molto-Allegro
66. Violin Concerto in G Minor, RV 315 “L’estate”: II. Adagio-Presto-Adagio -Presto-Adagio-Presto -Adagio-Presto-Adagio
67. Violin Concerto in G Minor, RV 315 “L’estate”: III. Presto
68. Violin Concerto in F Major, RV 293 “L’autunno”: I. Allegro-Larghetto-Allegro asssai
69. Violin Concerto in F Major, RV 293 “L’autunno”: II. Adagio molto
70. Violin Concerto in F Major, RV 293 “L’autunno”: III. Allegro
71. Violin Concerto in F Minor, RV 297 “L’inverno”: I. Allegro non molto
72. Violin Concerto in F Minor, RV 297 “L’inverno”: II. Largo
73. Violin Concerto in F Minor, RV 297 “L’inverno”: III. Allegro-Lento
74. Violin Concerto in E-Flat Major, RV 253: I. Presto-Allegro
75. Violin Concerto in E-Flat Major, RV 253: II. Largo
76. Violin Concerto in E-Flat Major, RV 253: III. Presto
77. Violin Concerto in C Major, RV 180: I. Allegro
78. Violin Concerto in C Major, RV 180: II. Largo e cantabile
79. Violin Concerto in C Major, RV 180: III. Allegro
80. Oboe Concerto in C Major, RV 449: I. Allegro
81. Oboe Concerto in C Major, RV 449: II. Largo
82. Oboe Concerto in C Major, RV 449: III. Allegro
83. Oboe Concerto in G Minor, RV 460: I. Allegro non tanto
84. Oboe Concerto in G Minor, RV 460: II. Largo
85. Oboe Concerto in G Minor, RV 460: III. Allegro non molto
86. Oboe Concerto in B-Flat Major, RV 465: I. Allegro
87. Oboe Concerto in B-Flat Major, RV 465: II. Adagio
88. Oboe Concerto in B-Flat Major, RV 465: III. Allegro
89. Oboe Concerto in F Major, RV 456: I. Largo
90. Oboe Concerto in F Major, RV 456: II. Allegro-Adagio
91. Oboe Concerto in F Major, RV 456: III. Presto
92. Oboe Concerto in D Minor, RV 454: I. Allegro
93. Oboe Concerto in D Minor, RV 454: II. Largo
94. Oboe Concerto in D Minor, RV 454: III. Allegro
95. Oboe Concerto in B-Flat Major, RV 464: I. Allegro
96. Oboe Concerto in B-Flat Major, RV 464: II. Largo
97. Oboe Concerto in B-Flat Major, RV 464: III. Allegro
98. Cello Concerto in D Minor, RV 405: I. —
99. Cello Concerto in D Minor, RV 405: II. Adagio
100. Cello Concerto in D Minor, RV 405: III. Allegro
101. Cello Concerto in G Minor, RV 417: I. Allegro
102. Cello Concerto in G Minor, RV 417: II. Andante
103. Cello Concerto in G Minor, RV 417: III. Allegro
104. Cello Concerto in D Major, RV 403: I. Allegro
105. Cello Concerto in D Major, RV 403: II. —
106. Cello Concerto in D Major, RV 403: III. Allegro
107. Cello Concerto in F Major, RV 410: I. Allegro
108. Cello Concerto in F Major, RV 410: II. Adagio, solo a piacimento
109. Cello Concerto in F Major, RV 410: III. —
110. Cello Concerto in A Minor, RV 420: I. Andante
111. Cello Concerto in A Minor, RV 420: II. Adagio
112. Cello Concerto in A Minor, RV 420: III. Allegro
113. Cello Concerto in G Major, RV 414: I. Allegro molto
114. Cello Concerto in G Major, RV 414: II. Andante
115. Cello Concerto in G Major, RV 414: III. Presto
116. Cello Concerto in G Minor, RV 416: I. Allegro
117. Cello Concerto in G Minor, RV 416: II. Adagio
118. Cello Concerto in G Minor, RV 416: III. Allegro
119. Cello Sonata No. 1 in D Major: I. Preludio. Andante
120. Cello Sonata No. 1 in D Major: II. Allegro spiritoso
121. Cello Sonata No. 1 in D Major: III. Adagio
122. Cello Sonata No. 1 in D Major: IV. Allegro assai
123. Cello Sonata No. 2 in B-Flat Major: I. Preludio. Andante
124. Cello Sonata No. 2 in B-Flat Major: II. Moderato-Allegro
125. Cello Sonata No. 2 in B-Flat Major: III. Presto
126. Cello Sonata No. 3 in G Major: I. Preludio. Andante
127. Cello Sonata No. 3 in G Major: II. Allegro
128. Cello Sonata No. 3 in G Major: III. Grave
129. Cello Sonata No. 3 in G Major: IV. Presto, e sciolto
130. Cello Sonata No. 4 in A Minor: I. Preludio
131. Cello Sonata No. 4 in A Minor: II. Allegro
132. Cello Sonata No. 4 in A Minor: III. Cantabile
133. Cello Sonata No. 4 in A Minor: IV. Allegro assai
134. Cello Sonata No. 6 in C Major: I. Preludio. Andante
135. Cello Sonata No. 6 in C Major: II. Allegro
136. Cello Sonata No. 6 in C Major: III. Cantabile
137. Cello Sonata No. 6 in C Major: IV. Allegro assai
138. Cello Sonata No. 8 in D Minor: I. Preludio. Spiritoso e sciolto
139. Cello Sonata No. 8 in D Minor: II. Non tanto allegro
140. Cello Sonata No. 8 in D Minor: III. Adagiato
141. Cello Sonata No. 8 in D Minor: IV. Allegro assai

It’s hard to overstate the importance of Italian Baroque in the development of Western classical music. This period saw the consolidation of many of the forms so familiar to its canon, along with striking advances in instrumental technique, making this a pivotal era for European instrumental music.

This new and expansive collection includes over 30 composers, many of whom are rarely heard in the concert repertoire, including new recordings of Giuseppe Tartini’s Sonatas for violin and Nicola Porpora’s Sonatas for cello. This release also contains some of the most popular Baroque music today – Vivaldi’s Four Seasons and Corelli’s Concerti Grossi are present and correct – along with many under-appreciated works of well known composers; Albinoni’s skill as a composer is on show in a rare rendition of his Trattenimenti Armonici, and Scarlatti’s dramatic Sinfonie di concerto grosso also make an appearance.

Concerto, sonata, symphony… all terms familiar to the classical music enthusiast. These forms, however, were only just beginning to crystallise during this period. The sonata – emerging in the 1600s from the newly separated bass and treble parts – found its first champion in Corelli, and this release contains many fine examples by other composers too: ranging from Albinoni’s intricate and melodious Trio Sonatas Op.1, to Giovanni Platti’s eminently danceable Sonatas for oboe, and Corelli’s own masterful set of Violin Sonatas, which set the standard of violin technique for decades to come. The concerto was also established during this era, with Alessandro Stradella being the first known composer to use reduced orchestral forces to accompany solo singers in his operatic works. This idea soon evolved to take on other solo instruments, and became a mainstay of composers such as Vivaldi (who wrote over 200 of them); his rarely heard Oboe Concertos are included in this collection, and Benedetto Marcello’s graceful Concerti a cinque Op.1 make an appearance alongside numerous other examples from this period. The symphony – the most revered of all orchestral forms – also came into fruition in the 17th century; Giovanni Battista Sammartini is especially associated with its development, evolving brief, opera-esque overtures into more serious, developmental works – his Late Symphonies, included in this release, serving as striking early examples. This collection even makes room for some very early examples of the string quartet by Pietro Nardini, a composer who straddled both the Baroque and Classical eras, and whose quartets were most conspicuous for their lack of basso continuo.

The development of instrumental technique in the Baroque era saw the arrival of numerous virtuosi, a status virtually synonymous with that of composer. This resulted in works that stretched the possibilities of their instruments – true as much for lesser-known instruments of the period such as the recorder and trumpet as for string instruments. Giuseppe Sammartini’s skill as a recorder player is wholly apparent in his buoyant, finger-stretching Recorder Concertos, and Francesco Mancini’s Recorder Concertos, whilst technically more forgiving, exploit the full expressive range of the instrument. The technical demands made of the trumpet in Giuseppe Torelli’s concertos for the instrument are considerable to this day, and there is robust writing for cello in Leonardo Leo’s set of three Concertos for the instrument.

The technically brilliant and innovative works in this collection embody the character of Italian Baroque; playful and lyrical, with all the character of the operatic works so integral to its musical life. Many of the works in this release paved the way for the Classical styles of Haydn and Mozart, and established forms that would come to dominate European art music for the next 200 years. Listeners can expect to be immersed in the sounds of 17th- and 18th-century Italy, and experience the full spectrum of the region’s illustrious musical heritage.

A celebration of instrumental Baroque splendour!
This set present an anthology of Italian Baroque composers, featuring their instrumental output. Obviously the famous composers have their fair share: Vivaldi, Albinoni, Locatelli, Corelli, but also lesser-known composers are featured: Barsanti, Bassani, Veracini, Nardini, Stradella, Vitali, Mancini, Platti, Legrenze and many more, over 30 composers!
Performances by leading ensembles specialized in the Historically Informed Performance Practice: L’Arte dell’Arco/Federico Guglielmo, Ensemble Cordia/Stefano Veggetti, Violini Capricciosi/Igor Ruhadze, Musica Amphion/Pieter-Jan Belder and many more. A treasure trove of solo concertos, concerti grossi, sinfonias, overtures, trio sonatas and solo sonatas from the Golden Era of the Italian Baroque, era of joy, passion and brilliance!

نظرات کاربران
ما منتظر نظرات شما هستیم
این بخش صرفا برای بیان نظر شما در مورد مطالب سایت می باشد.
از ایجاد هرگونه بحث های سیاسی و مذهبی بپرهیزید. از توهین به دیگر کاربران و تبلیغ وب سایت های دیگر خودداری کنید.
برای ارسال نظر، لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.

والا موزیک در شبکه های اجتماعی
@vmusicir@v_music
پربازدیدترین