مجموعه بسیار ارزشمند Deutsche Grammophon The Essentials

Grigory Sokolov - Complete Recordings on Naive (2017)


هنرمند : Grigory Sokolov
ژانر : Classical
سال انتشار : 2017
تعداد آلبوم : 1
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 1.81GB
امتیاز کاربران : 10 از 10 - (میانگین رای 2 نفر)

Info & Tracklist

Grigory Sokolov - Complete Recordings on Naive (2017)

Artist: Grigory Sokolov
Title: Complete Recordings on Naïve
Year Of Release: 2017
Label: naïve classique
Genre: Classical, Piano
Quality: flac lossless
Total Time: 09:24:30

Tracklist
---------
CD1
01. Die Kunst der Fuge, BWV 1080: Contrapunctus No. 1
02. Die Kunst der Fuge, BWV 1080: Contrapunctus No. 2
03. Die Kunst der Fuge, BWV 1080: Contrapunctus No. 3
04. Die Kunst der Fuge, BWV 1080: Contrapunctus No. 4
05. Die Kunst der Füge, BWV 1080: Contrapunctus No. 5
06. Die Kunst der Füge BWV 1080: Contrapunctus No. 6 (In stylo francese)
07. Die Kunst der Füge, BWV 1080: Contrapunctus No. 7
08. Die Kunst der Füge, BWV 1080: Contrapunctus No. 8
09. Die Kunst der Füge, BWV 1080: Contrapunctus No. 9
10. Die Kunst der Füge, BWV 1080: Contrapunctus No. 10
11. Die Kunst der Füge, BWV 1080: Contrapunctus No. 11
12. Die Kunst der Füge, BWV 1080: Contrapunctus No. 12a
13. Die Kunst der Füge, BWV 1080: Contrapunctus No. 12b
14. Die Kunst der Füge, BWV 1080: Contrapunctus No. 13a
15. Die Kunst der Füge, BWV 1080 Contrapunctus No. 13b
16. Die Kunst der Füge, BWV 1080: Contrapunctus No. 19
17. Die Kunst der Füge, BWV 1080: Contrapunctus No. 14
18. Die Kunst der Füge, BWV 1080: Contrapunctus No. 15
19. Die Kunst der Füge, BWV 1080: Contrapunctus No. 16
20. Die Kunst der Füge, BWV 1080: Contrapunctus No. 17
21. 6 Partitas, No. 2 in C Minor, BWV 826: I. Sinfonia
22. 6 Partitas, No. 2 in C Minor, BWV 826: II. Allemande
23. 6 Partitas, No. 2 in C Minor, BWV 826: III. Courante
24. 6 Partitas, No. 2 in C Minor, BWV 826: IV. Sarabande
25. 6 Partitas, No. 2 in C Minor, BWV 826: V. Rondeau
26. 6 Partitas, No. 2 in C Minor, BWV 826: VI. Capriccio

CD2
01. 2 Rondos, Op. 51: No. 1 in C Major, Moderato e grazioso
02. 2 Rondos, Op. 51: No. 2 in G Major, Andante cantabile e grazioso
03. Rondo a capriccio, Op. 129
04. Piano Sonata No. 4, Op. 7: Allegro molto e con brio
05. Piano Sonata No. 4, Op. 7: II. Largo con gran espressione
06. Piano Sonata No. 4, Op. 7: III. Allegro
07. Piano Sonata No. 4, Op. 7: IV. Rondo. Poco Allegretto e grazioso
08. Piano Sonata No. 28, Op. 101: I. Etwas lebhaft, und mit der innigsten Empfindung. Allegretto, ma non troppo
09. Piano Sonata No. 28, Op. 101: II. Lebhaft. Marschmässig. Vivace alla marcia
10. Piano Sonata No. 28, Op. 101: III. Langsam und sehnsuchtsvoll. Adagio, ma non troppo, con affetto
11. Piano Sonata No. 28, Op. 101: IV. Geschwind, doch nicht zu sehr und mit Entschlossenheit. Allegro

CD3
01. Diabelli Variations, Op. 120: No. 1, Tema - Vivace
02. Diabelli Variations, Op. 120: No. 2, Var. 1. Alla Marcia maestoso
03. Diabelli Variations, Op. 120: No. 3, Var. 2. Poco allegro
04. Diabelli Variations, Op. 120: No. 4, Var. 3. L'istesso tempo
05. Diabelli Variations, Op. 120: No. 5, Var. 4. Un poco piu vivace
06. Diabelli Variations, Op. 120: No. 6, Var. 5. Allegro vivace
07. Diabelli Variations, Op. 120: No. 7, Var. 6. Allegro ma non troppo e serioso
08. Diabelli Variations, Op. 120: No. 8, Var. 7. Un poco più vivace
09. Diabelli Variations, Op. 120: No. 9, Var. 8. Poco vivace
10. Diabelli Variations, Op. 120: No. 10, Var. 9. Allegro pesante e risoluto
11. Diabelli Variations, Op. 120: No. 11, Var. 10. Presto
12. Diabelli Variations, Op. 120: No. 12, Var. 11. Allegretto
13. Diabelli Variations, Op. 120: No. 13, Var. 12. Un poco più moto
14. Diabelli Variations, Op. 120: No. 14, Var. 13. Vivace
15. Diabelli Variations, Op. 120: No. 15, Var. 14. Grave e maestoso
16. Diabelli Variations, Op. 120: No. 16, Var. 15. Presto scherzando
17. Diabelli Variations, Op. 120: No. 17, Var. 16. Allegro
18. Diabelli Variations, Op. 120: No. 18, Var. 17. Allegro
19. Diabelli Variations, Op. 120: No. 19, Var. 18. Presto
20. Diabelli Variations, Op. 120: No. 20, Var. 19. Poco moderato
21. Diabelli Variations, Op. 120: No. 21, Var. 20. Andante
22. Diabelli Variations, Op. 120: No. 22, Var. 21. Allegro con brio - Meno allegro - Tempo primo
23. Diabelli Variations, Op. 120: No. 23, Var. 22. Allegro molto
24. Diabelli Variations, Op. 120: No. 24, Var. 23. Allegro assai
25. Diabelli Variations, Op. 120: No. 25, Var. 24. Fughetta. Andante
26. Diabelli Variations, Op. 120: No. 26, Var. 25. Allegro
27. Diabelli Variations, Op. 120: No. 27, Var. 26. Vivace
28. Diabelli Variations, Op. 120: No. 28, Var. 27. Vivace
29. Diabelli Variations, Op. 120: No. 29, Var. 28. Allegro
30. Diabelli Variations, Op. 120: No. 30, Var. 29. Adagio ma non troppo
31. Diabelli Variations, Op. 120: No. 31, Var. 30. Andante, sempre cantabile
32. Diabelli Variations, Op. 120: No. 32, Var. 31. Fuga. Allegro
33. Diabelli Variations, Op. 120: No. 33, Var. 32. Tempo di menuetto. Moderato

CD4
01. Piano Sonata No. 18, D. 894 in G Major: I. Molto moderato e cantabile
02. Piano Sonata No. 18, D. 894 in G Major: II. Andante
03. Piano Sonata No. 18, D. 894 in G Major: III. Menuetto allegro moderato
04. Piano Sonata No. 18, D. 894 in G Major: IV. Allegretto
05. Piano Sonata No. 21, D. 960 in B-Flat Major: I. Molto moderato
06. Piano Sonata No. 21, D. 960 in B-Flat Major: II. Andante sostenuto
07. Piano Sonata No. 21, D. 960 in B-Flat Major: III. Scherzo. Allegro vivace con delicatezza
08. Piano Sonata No. 21, D. 960 in B-Flat Major: IV. Allegro, ma non Troppo

CD5
01. 4 Ballads, Op. 10: I. Andante
02. 4 Ballads, Op.10: II. Andante
03. 4 Ballads, Op.10: III. Intermezzo. Allegro
04. 4 Ballads, Op.10: IV. Andante con moto
05. Piano Sonata No. 3 in F Minor, Op. 5: I. Allegro maestoso
06. Piano Sonata No. 3 in F Minor, Op. 5: II. Andante espressivo
07. Piano Sonata No. 3 in F Minor, Op. 5: III. Scherzo. Allegro energico
08. Piano Sonata No. 3 in F Minor, Op. 5: IV. Intermezzo. Andante molto
09. Piano Sonata No. 3 in F Minor, Op. 5: V. Finale. Allegro moderato ma rubato

CD6
01. Preludes, Op. 28: No. 1 in C Minor, Agitato
02. Preludes, Op. 28: No. 2 in A Minor, Lento
03. Preludes, Op. 28: No. 3 in G Major, Vivace
04. Preludes, Op. 28: No. 4 in E Minor, Largo
05. Preludes, Op. 28: No. 5 in D Major, Allegro molto
06. Preludes, Op. 28: No. 6 in B Minor, Lento assai
07. Preludes, Op. 28: No. 7 in A Major, Andantino
08. Preludes, Op. 28: No. 8 in F-Sharp Minor, Molto agitato
09. Preludes, Op. 28: No. 9 in E Major, Largo
10. Preludes, Op. 28: No. 10 in C-Sharp Minor, Allegro molto
11. Preludes, Op. 28: No. 11 in B Major, Vivace
12. Preludes, Op. 28: No. 12 in G-Sharp Minor, Presto
13. Preludes, Op. 28: No. 13 in F-Sharp Major, Lento
14. Preludes, Op. 28: No. 14 in E-Flat Minor, Allegro
15. Preludes, Op. 28: No. 15 in D-Flat Minor, Sostenuto "Raindrop"
16. Preludes, Op. 28: No. 16 in B-Flat Minor, Presto con fuoco
17. Preludes, Op. 28: No. 17 in A-Flat Major, Allegretto
18. Preludes, Op. 28: No. 18 in F Minor, Allegro molto
19. Preludes, Op. 28: No. 19 in E-Flat Major, Vivace
20. Preludes, Op. 28: No. 20 in C Minor, Largo
21. Preludes, Op. 28: No. 21 in B-Flat Major, Cantabile
22. Preludes, Op. 28: No. 22 in G Minor, Molto agitato
23. Preludes, Op. 28: No. 23 in F Major, Moderato
24. Preludes, Op. 28: No. 24 in D Minor, Allegro appassionato

CD7
01. Piano Sonata No. 2 in B-Flat Minor, Op. 35: I. Grave. Doppio movimento
02. Piano Sonata No. 2 in B-Flat Minor, Op. 35: II. Scherzo
03. Piano Sonata No. 2 in B-Flat Minor, Op. 35: III. Marche funèbre. Lento
04. Piano Sonata No. 2 in B-Flat Minor, Op. 35: IV. Finale. Presto. Sotto voce e legato
05. Douze études, Op. 25: No. 1 in A-Flat Major, Allegro sostenuto
06. Douze études, Op. 25: No. 2 in F Minor, Presto
07. Douze études, Op. 25: No. 3 in F Major, Allegro
08. Douze études, Op. 25: No. 4 in A Minor, Agitato
09. Douze études, Op. 25: No. 5 in E Minor, Vivace
10. Douze études, Op. 25: No 6 in G-Sharp Minor, Allegro
11. Douze études, Op. 25: No 7 n C-Sharp Minor, Lento
12. Douze études, Op. 25: No 8 in D-Flat Major, Vivace
13. Douze études, Op. 25: No 9 in G-Flat Major, Assai allegro
14. Douze études, Op. 25: No 10 in B Minor, Allegro con fuoco
15. Douze études, Op. 25: No 11 in A Minor, Lento più allegro con brio
16. Douze études, Op. 25: No 12 in C Minor, Molto allegro con fuoco

CD8
01. Piano Sonata No. 3 in F-Sharp Minor, Op. 23: I. Drammatico
02. Piano Sonata No. 3 in F-Sharp Minor, Op. 23: II. Allegretto
03. Piano Sonata No. 3 in F-Sharp Minor, Op. 23: III. Andante
04. Piano Sonata No. 3 in F-Sharp Minor, Op. 23: IV. Presto con fuoco
05. Piano Sonata No. 9, Op. 68 "Black Mass"
06. Piano Sonata No. 8 in B-Flat Major, Op. 84: I. Andante dolce
07. Piano Sonata No.8 in B-Flat Major, Op.84: II. Andante sognando
08. Piano Sonata No. 8 in B-Flat Major, Op. 84: III. Vivace
09. 10 Preludes, Op. 23: No. 4 in D Major, Andante cantabile


لینک‌های دانلود فول آلبوم:

در صورتی که برای ادامه دادن دانلود های نیمه تمام مشکل دارید، لینک جدید دانلود آن فایل را مجددا از سایت کپی کرده و در فیلد آدرس در IDM جایگزین نمایید.

قبل از دانلود حتما فیلتر شکن خود را غیر فعال کنید!!!

مجموعه های پیشنهادی
مجموعه آثار گوستاو لئونارد (Gustav Leonhardt)
مجموعه آثار الکسیس وایسنبرگ (Alexis Weissenberg)
مجموعه بسیار ارزشمند Deutsche Grammophon The Essentials
نظرات کاربران

این بخش صرفا برای بیان نظر شما در مورد مطالب سایت می باشد.

از ایجاد هرگونه بحث های سیاسی و مذهبی بپرهیزید. از توهین به دیگر کاربران و تبلیغ وب سایت های دیگر خودداری کنید.


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید

والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام