فابیو بیوندی - اجراهایی از کنسرتوهای ویوالدی (Fabio Biondi)


هنرمند : Fabio Biondi
ژانر : Classical
سال انتشار : 2017
تعداد آلبوم : 1
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 2.68GB
امتیاز کاربران : 10 از 10 - (میانگین رای 2 نفر)

Fabio Biondi & Europa Galante - Vivaldi Concerti (2017)


Info & Tracklist

 Artist: Fabio Biondi & Europa Galante
Title: Vivaldi: Concerti
Year Of Release: 2017
Label: Erato / Warner Classics
Genre: Classical
Quality: FLAC (image + .cue)
Total Time: 8:52:49

 

 Tracklist:
Disc: 1
1. Concerto No. 2 in G Minor for 2 Violins and Cello, RV 578 (from "L'estro armonico", Op. 3): I. Alleg
2. No. 2 in G minor RV578 (from 'L'estro armonico' Op. 3): II. Allegro
3. No. 2 in G minor RV578 (from 'L'estro armonico' Op. 3): III. Larghetto
4. No. 2 in G minor RV578 (from 'L'estro armonico' Op. 3): IV. Allegro
5. No. 1 in D major RV549 (from 'L'estro armonico' Op. 3): I. Allegro
6. No. 1 in D major RV549 (from 'L'estro armonico' Op. 3): II. Largo e spiccato
7. No. 1 in D major RV549 (from 'L'estro armonico' Op. 3): III. Allegro
8. No. 6 in A minor RV356 (from 'L'estro armonico' Op. 3): I. Allegro
9. Violin Concerto No. 6 in A Minor, RV 356 (from "L'estro armonico", Op. 3): II. Largo
10. No. 6 in A minor RV356 (from 'L'estro armonico' Op. 3): III. Presto
11. No. 5 in A major RV519 (from 'L'estro armonico' Op. 3): I. Allegro
12. No. 5 in A major RV519 (from 'L'estro armonico' Op. 3): II. Largo
13. No. 5 in A major RV519 (from 'L'estro armonico' Op. 3): III. Allegro
14. No. 4 in E minor RV550 (from 'L'estro armonico' Op. 3): I. Andante
15. No. 4 in E minor RV550 (from 'L'estro armonico' Op. 3): II. Allegro assai
16. No. 4 in E minor RV550 (from 'L'estro armonico' Op. 3): III. Adagio
17. No. 4 in E minor RV550 (from 'L'estro armonico' Op. 3): IV. Allegro
18. No. 3 in G major RV310 (from 'L'esto armonico' Op. 3): I. Allegro
19. No. 3 in G major RV310 (from 'L'esto armonico' Op. 3): II. Largo
20. No. 3 in G major RV310 (from 'L'esto armonico' Op. 3): III. Allegro

Disc: 2
1. Concerto No. 8 in A Minor for 2 Violins, RV 522 (from "L'estro armonico", Op. 3): I. Allegro
2. No. 8 in A minor RV522 (from 'L'estro armonico', Op. 3): II. Larghetto e spirito
3. No. 8 in A minor RV522 (from 'L'estro armonico', Op. 3): III. Allegro
4. No. 7 in F major RV567 (from 'L'estro armonico' Op. 3): I. Andante
5. No. 7 in F major RV567 (from 'L'estro armonico' Op. 3): II. Adagio
6. No. 7 in F major RV567 (from 'L'estro armonico' Op. 3): III. Allegro
7. No. 7 in F major RV567 (from 'L'estro armonico' Op. 3): IV. Adagio
8. No. 7 in F major RV567 (from 'L'estro armonico' Op. 3): V. Allegro
9. No. 11 in D minor RV565 (from 'L'estro armonico' Op. 3): I. Allegro
10. No. 11 in D minor RV565 (from 'L'estro armonico' Op. 3): II. Adagio e spiccato
11. No. 11 in D minor RV565 (from 'L'estro armonico' Op. 3): III. Allegro
12. No. 11 in D minor RV565 (from 'L'estro armonico' Op. 3): IV. Largo e spiccato
13. No. 11 in D minor RV565 (from 'L'estro armonico' Op. 3): V. Allegro
14. No. 9 in D major RV230 (from 'L'estro armonico' Op. 3): I. Allegro
15. No. 9 in D major RV230 (from 'L'estro armonico' Op. 3): II. Larghetto
16. No. 9 in D major RV230 (from 'L'estro armonico' Op. 3): III. Allegro
17. No. 10 in B minor RV580 (from 'Lestro armonico' Op. 3): I. Allegro
18. No. 10 in B minor RV580 (from 'Lestro armonico' Op. 3): II. Largo e spiccato
19. No. 10 in B minor RV580 (from 'Lestro armonico' Op. 3): III. Allegro
20. No. 12 in E major RV265 (from 'L'estro armonico' Op. 3): I. Allegro
21. No. 12 in E major RV265 (from 'L'estro armonico' Op. 3): II. Largo e spiccato
22. No. 12 in E major RV265 (from 'L'estro armonico' Op. 3): III. Allegro

Disc: 3
1. La Stravaganza Op.4 No.9, Concerto in B Flat Major, RV 383a: I. Allegro
2. La Stravaganza Op.4 No.9, Concerto in B Flat Major, RV 383a: II. Largo e Cantabile
3. La Stravaganza Op.4 No.9, Concerto in B Flat Major, RV 383a: III. Allegro
4. Violin Concerto No. 2 in E Minor, RV 279 (from "La stravaganza", Op. 4): I. Allegro
5. La Stravaganza Op.4 No.9, Concerto in E Minor, RV 279: II. Largo
6. La Stravaganza Op.4 No.9, Concerto in E Minor, RV 279: III. Allegro
7. La Stravaganza Op.4 No.9, Concerto in A Minor, RV 357: I. Allegro
8. Violin Concerto No. 4 in A Minor, RV 357 (from "La stravaganza", Op. 4): II. Grave
9. La Stravaganza Op.4 No.9, Concerto in A Minor, RV 357: III. Allegro
10. La Stravaganza Op.4 No.9, Concerto in F Major, RV 284: I. Allegro
11. La Stravaganza Op.4 No.9, Concerto in F Major, RV 284: II. Largo
12. La Stravaganza Op.4 No.9, Concerto in F Major, RV 284: III. Allegro
13. La Stravaganza Op.4 No.9, Concerto in D Major, RV 204: I. Allegro
14. Violin Concerto No. 11 in D Major, RV 204 (from "La stravaganza", Op. 4): II. Largo
15. La Stravaganza Op.4 No.9, Concerto in D Major, RV 204: III. Allegro assai
16. La Stravaganza: Concerto RV291 in F major: I. Allegro
17. La Stravaganza: Concerto RV291 in F major: II. Larghetto
18. La Stravaganza: Concerto RV291 in F major: III. Allegro
19. Concerto for violin, cello and strings in F major, RV 544 'Proteo o sia il mondo al rovescio': I. Al
20. Concerto for violin, cello and strings in F major, RV 544 'Proteo o sia il mondo al rovescio': II. L
21. Concerto for violin, cello and strings in F major, RV 544 'Proteo o sia il mondo al rovescio': III.

Disc: 4
1. Violin Concerto in E Major, RV 269, "La primavera" (from "Il cimento dell'armonia e dell'inventione"
2. Violin Concerto in E Major, RV 269 "La primavera" (No. 1 from "Il cimento dell'armonia e dell'invent
3. Violin Concerto in E Major, RV 269 "La primavera" (No. 1 from "Il cimento dell'armonia e dell'invent
4. Violin Concerto in G Minor, RV 315 "L'estate" (No. 2 from "Il cimento dell'armonia e dell'inventione
5. Violin Concerto in G Minor, RV 315 "L'estate" (No. 2 from "Il cimento dell'armonia e dell'inventione
6. The Four Seasons, Concerto in G Minor, RV 315, "L'estate": III. Presto
7. Violin Concerto in F Major, RV 293 "L'autunno" (No. 3 from "Il cimento dell'armonia e dell'invention
8. Violin Concerto in F Major, RV 293 "L'autunno" (No. 3 from "Il cimento dell'armonia e dell'invention
9. Violin Concerto in F Major, RV 293 "L'autunno" (No. 3 from "Il cimento dell'armonia e dell'invention
10. Violin Concerto in F Minor, RV 297 "L'inverno" (No. 4 from "Il cimento dell'armonia e dell'invention
11. Violin Concerto in F Minor, RV 297 "L'inverno" (No. 4 from "Il cimento dell'armonia e dell'invention
12. Violin Concerto in F Minor, RV 297 "L'inverno" (No. 4 from "Il cimento dell'armonia e dell'invention
13. Violin Concerto in E-Flat Major, RV 253 "La tempesta di mare" (No. 5 from "Il cimento dell'armonia e
14. Violin Concerto in E-Flat Major, RV 253 "La tempesta di mare" (No. 5 from "Il cimento dell'armonia e
15. Violin Concerto in E-Flat Major, RV 253 "La tempesta di mare" (No. 5 from "Il cimento dell'armonia e
16. Violin Concerto in D Minor, RV 242 (No. 7 from "Il cimento dell'armonia e dell'inventione", Op. 8):
17. Violin Concerto in D Minor, RV 242 (No. 7 from "Il cimento dell'armonia e dell'inventione", Op. 8):
18. Violin Concerto in D Minor, RV 242 (No. 7 from "Il cimento dell'armonia e dell'inventione", Op. 8):

Disc: 5
1. Violin Concerto in D Major, RV 210 (No. 11 from "Il cimento dell'armonia e dell'inventione", Op. 8):
2. Violin Concerto in D Major, RV 210 (No. 11 from "Il cimento dell'armonia e dell'inventione", Op. 8):
3. Violin Concerto in D Major, RV 210 (No. 11 from "Il cimento dell'armonia e dell'inventione", Op. 8):
4. Violin Concerto in B-Flat Major, RV 362 "La Caccia" (No. 10 from "Il cimento dell'armonia e dell'inv
5. Violin Concerto in B-Flat Major, RV 362 "La Caccia" (No. 10 from "Il cimento dell'armonia e dell'inv
6. Violin Concerto in B-Flat Major, RV 362 "La Caccia" (No. 10 from "Il cimento dell'armonia e dell'inv
7. Violin Concerto in D Minor, RV 236 (No. 9 from "Il cimento dell'armonia e dell'inventione", Op. 8):
8. Violin Concerto in D Minor, RV 236 (No. 9 from "Il cimento dell'armonia e dell'inventione", Op. 8):
9. Violin Concerto in D Minor, RV 236 (No. 9 from "Il cimento dell'armonia e dell'inventione", Op. 8):
10. Violin Concerto in G Minor, RV 332 (No. 8 from "Il cimento dell'armonia e dell'inventione", Op. 8):
11. Violin Concerto in G Minor, RV 332 (No. 8 from "Il cimento dell'armonia e dell'inventione", Op. 8):
12. Violin Concerto in G Minor, RV 332 (No. 8 from "Il cimento dell'armonia e dell'inventione", Op. 8):
13. Violin Concerto in C Major, RV 180 (No. 6 from "Il cimento dell'armonia e dell'inventione", Op. 8):
14. Violin Concerto in C Major, RV 180 (No. 6 from "Il cimento dell'armonia e dell'inventione", Op. 8):
15. Violin Concerto in C Major, RV 180 (No. 6 from "Il cimento dell'armonia e dell'inventione", Op. 8):
16. Violin Concerto in C Major, RV 178 (No. 12 from "Il cimento dell'armonia e dell'inventione", Op. 8):
17. Violin Concerto in C Major, RV 178 (No. 12 from "Il cimento dell'armonia e dell'inventione", Op. 8):
18. Violin Concerto in C Major, RV 178 (No. 12 from "Il cimento dell'armonia e dell'inventione", Op. 8):

Disc: 6
1. Concerto in D minor, RV 394: I Allegro
2. Concerto in D minor, RV 394: II Largo
3. Concerto in D minor, RV 394: III Allegro
4. Concerto in A major, RV 396: I Allegro
5. Concerto in A major, RV 396: II Andante
6. Concerto in A major, RV 396: III Allegro
7. Concerto in D major, RV 392: I Allegro
8. Concerto in D major, RV 392: II Largo
9. Concerto in D major, RV 392: III Allegro
10. Concerto in D minor, RV 393: I Allegro
11. Concerto in D minor, RV 393: II Adagio
12. Concerto in D minor, RV 393: III Presto
13. Concerto in D minor, RV 395: I Allegro
14. Concerto in D minor, RV 395: II Largo
15. Concerto in D minor, RV 395: III Allegro
16. Concerto in A minor, RV 397: I Allegro
17. Concerto in A minor, RV 397: II Largo
18. Concerto in A minor, RV 397: III Allegro
19. Concerto in F major, RV 97: I Largo & II Allegro
20. Concerto in F Major, RV 97: III. Adagio
21. Concerto in F major, RV 97: IV Allegro

Disc: 7
1. Concerto in D major for violin and orchestra RV234, 'L'Inquietudine': I. Allegro molto
2. Concerto in D major for violin and orchestra RV234, 'L'Inquietudine': II. Largo
3. Concerto in D major for violin and orchestra RV234, 'L'Inquietudine': III. Allegro
4. Concerto in B flat major for violin, oboe, salmoe & 3 viole all'inglese ed orchestra RV579, 'Funebre
5. Concerto in B flat major for violin, oboe, salmoe & 3 viole all'inglese ed orchestra RV579, 'Funebre
6. Concerto in B flat major for violin, oboe, salmoe & 3 viole all'inglese ed orchestra RV579, 'Funebre
7. Concerto in B flat major for violin, oboe, salmoe & 3 viole all'inglese ed orchestra RV579, 'Funebre
8. Concerto in F major per flauto diritto, oboe & fagotto, violino ed orchestra RV570, 'La tempesta di
9. Concerto in F major per flauto diritto, oboe & fagotto, violino ed orchestra RV570, 'La tempesta di
10. Concerto in F major per flauto diritto, oboe & fagotto, violino ed orchestra RV570, 'La tempesta di
11. Concerto in G minor per flauto diritto ed orchestra Op. 10 No. 2 RV439, 'La notte': Largo
12. Concerto in G minor per flauto diritto ed orchestra Op. 10 No. 2 RV439, 'La notte': Presto (fantasmi
13. Concerto in G minor per flauto diritto ed orchestra Op. 10 No. 2 RV439, 'La notte': Largo
14. Concerto in G minor per flauto diritto ed orchestra Op. 10 No. 2 RV439, 'La notte': Presto
15. Flute Concerto in G Minor, RV 439 "La Notte" (No. 2 from "6 Concerti a flauto traverso", Op. 10) : V
16. Concerto in G minor per flauto diritto ed orchestra Op. 10 No. 2 RV439, 'La notte': Allegro
17. Concerto in A major for violin e altro violino per eco in lontano RV552: I. Allegro
18. Concerto in A major for violin e altro violino per eco in lontano RV552: II. Larghetto
19. Concerto in A major for violin e altro violino per eco in lontano RV552: III. Allegro
20. Concerto in E major, RV 270 'Il Riposo - per il Natale': I. Allegro
21. Concerto in E Major, RV 270 'Il Riposo - per il Natale': II. Adagio
22. Concerto in E Major, RV 270 'Il Riposo - per il Natale': II. Allegro
23. Concerto in G minor per 2 violincelli ed orchestra RV531: I. Allegro
24. Concerto in G minor per 2 violincelli ed orchestra RV531: II. Largo
25. Concerto for 2 Cellos in G Minor, RV 531: III. Allegro

Disc: 8
1. Concerto for 2 Mandolins in G Major, RV 532: I. Allegro
2. Concerto for 2 Mandolins in G Major, RV 532: II. Andante
3. Concerto for 2 Mandolins in G Major, RV 532: III. Allegro
4. Concerto con molti strumenti in C Major, RV 558: I. Allegro molto
5. Concerto con molti strumenti in C Major, RV 558: II. Andante molto
6. Concerto con molti strumenti in C Major, RV 558: III. Allegro
7. Concerto in G minor per violino, 2 flauti dritti, 2 oboi, fagotto ed archi RV 576, 'dedicato a Sua A
8. Concerto in G minor per violino, 2 flauti dritti, 2 oboi, fagotto ed archi RV 576, 'dedicato a Sua A
9. Concerto in G minor per violino, 2 flauti dritti, 2 oboi, fagotto ed archi RV 576, 'dedicato a Sua A
10. Concerto in D major per 2 violini, 2 celli ed archi RV564: I. Allegro
11. Concerto in D major per 2 violini, 2 celli ed archi RV564: II. Largo
12. Concerto in D major per 2 violini, 2 celli ed archi RV564: III. Allegro
13. Concerto in G minor per violino solo, 2 oboi, fagotto ed archi RV 319, 'dedicato a S. Pisendel' (Dre
14. Concerto in G minor per violino solo, 2 oboi, fagotto ed archi RV 319, 'dedicato a S. Pisendel' (Dre
15. Concerto in G minor per violino solo, 2 oboi, fagotto ed archi RV 319, 'dedicato a S. Pisendel' (Dre
16. Concerto for Mandolin in C Major, RV 425: I. Allegro
17. Concerto for Mandolin in C Major, RV 425: II. Largo
18. Concerto in C Major per mandolino er archi, RV 425: III. Allegro
19. Concerto in C major per 3 violini, oboe, 2 flauti dritti, 2 ciole all`inglese, salmoe, 2 celli, 2 ce
20. Concerto in C major per 3 violini, oboe, 2 flauti dritti, 2 ciole all`inglese, salmoe, 2 celli, 2 ce
21. Concerto in C major per 3 violini, oboe, 2 flauti dritti, 2 ciole all`inglese, salmoe, 2 celli, 2 ce

Disc: 9
1. Concerto for solo violin, 2 oboe, 2 horns, bassoon & strings in D major RV562: I Andante - Allegro (
2. Concerto for solo violin, 2 oboe, 2 horns, bassoon & strings in D major RV562: II Grave (violin solo
3. Concerto for solo violin, 2 oboe, 2 horns, bassoon & strings in D major RV562: III Allegro (with tim
4. Concerto for solo violin, 2 oboe, 2 horns, bassoon & strings in D major RV562: II Grave (alternate v
5. Concerto for 2 violins, 2 recorders, 2 oboe, bassoon & strings in D minor RV566: Allegro assai
6. Concerto for 2 violins, 2 recorders, 2 oboe, bassoon & strings in D minor RV566: Largo (2 flutes)
7. Concerto for 2 violins, 2 recorders, 2 oboe, bassoon & strings in D minor RV566: Allegro
8. Concerto for violin, 2 oboe, bassoon, 2 horns & strings in F major RV569: I Adagio - Allegro
9. Concerto for violin, 2 oboe, bassoon, 2 horns & strings in F major RV569: II Grave (Largo)
10. Concerto for violin, 2 oboe, bassoon, 2 horns & strings in F major RV569: III Allegro
11. Concerto for solo viola d'amore, lute & strings in D minor RV540: I Allegro
12. Concerto for solo viola d'amore, lute & strings in D minor RV540: II Largo
13. Concerto for solo viola d'amore, lute & strings in D minor RV540: III Allegro
14. Concerto for solo violin, 2 cellos & strings in C major RV561: Allegro
15. Concerto for solo violin, 2 cellos & strings in C major RV561: Largo
16. Concerto for solo violin, 2 cellos & strings in C major RV561: Allegro molto
17. Concerto for cello & strings in G major RV413: I Allegro
18. Concerto for cello & strings in G major RV413: II Largo
19. Concerto for cello & strings in G major RV413: III Allegro
20. Concerto for 4 solo violins & strings in B flat major RV553: I Allegro
21. Concerto for 4 solo violins & strings in B flat major RV553: II Largo
22. Concerto for 4 solo violins & strings in B flat major RV553: III Allegro

Vivaldi’s concertos – so irresistibly inventive and colourful – have become central to the world’s appreciation of Baroque music. In the composer’s own time his brilliantly innovative works created something of an international sensation, even exciting the admiration of Johann Sebastian Bach. Doing full justice to the Venetian master’s genius, Fabio Biondi and Europa Galante give performances of captivating virtuosity and immediacy.


لینک‌های دانلود فول آلبوم:

در صورتی که برای ادامه دادن دانلود های نیمه تمام مشکل دارید، لینک جدید دانلود آن فایل را مجددا از سایت کپی کرده و در فیلد آدرس در IDM جایگزین نمایید.

قبل از دانلود حتما فیلتر شکن خود را غیر فعال کنید!!!

مجموعه های پیشنهادی
مجموعه آثار کریستیان زاخاریاس (Christian Zacharias)
مجموعه آثار ادوارد الگار (Edward Elgar)
مجموعه 111 ویولن - ضبط های افسانه ایی (VA - 111 The Violin Legendary Recordings)
نظرات کاربران

این بخش صرفا برای بیان نظر شما در مورد مطالب سایت می باشد.

از ایجاد هرگونه بحث های سیاسی و مذهبی بپرهیزید. از توهین به دیگر کاربران و تبلیغ وب سایت های دیگر خودداری کنید.


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید

والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام