مجموعه کامل کیبورد سونات های هایدن با اجرای رودولف بوخ بیندر (Haydn)


هنرمند : Rudolf Buchbinder - Haydn
ژانر : Classical
سال انتشار : 2018
تعداد آلبوم : 1
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.59GB
امتیاز کاربران : 10 از 10 - (میانگین رای 1 نفر)

Rudolf Buchbinder - Haydn Complete Keyboard Sonatas (2018)


Info & Tracklist

Artist: Rudolf Buchbinder
Title: Haydn: Complete Keyboard Sonatas
Year Of Release: 2018
Label: Warner Classics
Genre: Classical
Total Time: 11:44:20

Tracklist:

1. Keyboard Sonata No. 1 in G Major, Hob. XVI, 8: I. Allegro 02:20
2. Keyboard Sonata No. 1 in G Major, Hob. XVI, 8: II. Menuet 01:02
3. Keyboard Sonata No. 1 in G Major, Hob. XVI, 8: III. Andante 01:08
4. Keyboard Sonata No. 1 in G Major, Hob. XVI, 8: IV. Allegro 00:31
5. Keyboard Sonata No. 2 in C Major, Hob. XVI, 7: I. Allegro moderato 01:28
6. Keyboard Sonata No. 2 in C Major, Hob. XVI, 7: II. Menuet 02:03
7. Keyboard Sonata No. 2 in C Major, Hob. XVI, 7: III. Finale - Allegro 01:22
8. Keyboard Sonata No. 3 in F Major, Hob. XVI, 9: I. Allegro 02:18
9. Keyboard Sonata No. 3 in F Major, Hob. XVI, 9: II. Menuet 02:33
10. Keyboard Sonata No. 3 in F Major, Hob. XVI, 9: III. Scherzo 00:38
11. Keyboard Sonata No. 4 in G Major, Hob. XVI, G1: I. Allegro 02:37
12. Keyboard Sonata No. 4 in G Major, Hob. XVI, G1: II. Menuetto 02:16
13. Keyboard Sonata No. 4 in G Major, Hob. XVI, G1: III. Finale - Presto 01:22
14. Keyboard Sonata No. 5 in G Major, Hob. XVI, 11: I. Presto 01:32
15. Keyboard Sonata No. 5 in G Major, Hob. XVI, 11: II. Andante 02:55
16. Keyboard Sonata No. 5 in G Major, Hob. XVI, 11: III. Menuet 02:26
17. Keyboard Sonata No. 6 in C Major, Hob. XVI, 10: I. Moderato 03:47
18. Keyboard Sonata No. 6 in C Major, Hob. XVI, 10: II. Menuet 02:39
19. Keyboard Sonata No. 6 in C Major, Hob. XVI, 10: III. Finale - Presto 02:42
20. Keyboard Sonata No. 7 in D Major, Hob. XVII, D 1: I. Theme & Variations 1 - 3 04:08
21. Keyboard Sonata No. 7 in D Major, Hob. XVII, D 1: II. Menuet 00:44
22. Keyboard Sonata No. 7 in D Major, Hob. XVII, D 1: III. Finale - Allegro 01:43
23. Keyboard Sonata No. 8 in A Major, Hob. XVI, 5: I. Allegro 04:37
24. Keyboard Sonata No. 8 in A Major, Hob. XVI, 5: II. Menuet 01:54
25. Keyboard Sonata No. 8 in A Major, Hob. XVI, 5: III. Presto 02:46
26. Keyboard Sonata No. 9 in D Major, Hob. XVI, 4: I. Moderato 03:52
27. Keyboard Sonata No. 9 in D Major, Hob. XVI, 4: II. Menuet 02:28
28. Keyboard Sonata No. 10 in C Major, Hob. XVI, 1: I. Allegro 02:58
29. Keyboard Sonata No. 10 in C Major, Hob. XVI, 1: II. Adagio 03:36
30. Keyboard Sonata No. 10 in C Major, Hob. XVI, 1: III. Menuet 02:26
31. Keyboard Sonata No. 11 in B-Flat Major, Hob. XVI, 2: I. Moderato 05:31
32. Keyboard Sonata No. 11 in B-Flat Major, Hob. XVI, 2: II. Largo 05:05
33. Keyboard Sonata No. 11 in B-Flat Major, Hob. XVI, 2: III. Menuet 03:29
34. Keyboard Sonata No. 12 in A Major, Hob. XVI, 12: I. Andante 02:20
35. Keyboard Sonata No. 12 in A Major, Hob. XVI, 12: II. Menuet 02:58
36. Keyboard Sonata No. 12 in A Major, Hob. XVI, 12: III. Finale - Allegro molto 01:43
37. Keyboard Sonata No. 13 in G Major, Hob. XVI, 6: I. Allegro 06:01
38. Keyboard Sonata No. 13 in G Major, Hob. XVI, 6: II. Menuet 03:49
39. Keyboard Sonata No. 13 in G Major, Hob. XVI, 6: III. Adagio 04:38
40. Keyboard Sonata No. 13 in G Major, Hob. XVI, 6: IV. Finale - Allegro molto 02:28
41. Keyboard Sonata No. 14 in C Major, Hob. XVI, 3: I. Allegretto02:36
42. Keyboard Sonata No. 14 in C Major, Hob. XVI, 3: II. Andante 03:28
43. Keyboard Sonata No. 14 in C Major, Hob. XVI, 3: III. Menuet 02:57
44. Keyboard Sonata No. 15 in E Major, Hob. XVI, 13: I. Moderato 03:29
45. Keyboard Sonata No. 15 in E Major, Hob. XVI, 13: II. Menuet 02:49
46. Keyboard Sonata No. 15 in E Major, Hob. XVI, 13: III. Finale - Presto 02:03
47. Keyboard Sonata No. 16 in D Major, Hob. XVI, 14: I. Allegretto moderato 04:53
48. Keyboard Sonata No. 16 in D Major, Hob. XVI, 14: II. Menuet 03:38
49. Keyboard Sonata No. 16 in D Major, Hob. XVI, 14: III. Finale - Allegro 03:12
50. Keyboard Sonata No. 17 in E-Flat Major, Hob. XVI, Es 2: I. Moderato 05:55
51. Keyboard Sonata No. 17 in E-Flat Major, Hob. XVI, Es 2: II. Andante 05:27
52. Keyboard Sonata No. 17 in E-Flat Major, Hob. XVI, Es 2: III. Menuetto 02:59
53. Keyboard Sonata No. 18 in E-Flat Major, Hob. XVI, Es 3: I. Allegro - Moderato 06:04
54. Keyboard Sonata No. 18 in E-Flat Major, Hob. XVI, Es 3: II. Menuetto 03:42
55. Keyboard Sonata No. 18 in E-Flat Major, Hob. XVI, Es 3: III. Finale - Allegro assai 03:00
56. Keyboard Sonata No. 19 in E Minor, Hob. XVI, 47 bis: I. Adagio 05:43
57. Keyboard Sonata No. 19 in E Minor, Hob. XVI, 47 bis: II. Allegro 03:15
58. Keyboard Sonata No. 19 in E Minor, Hob. XVI, 47 bis: III. Finale - Tempo di menuet 03:12
59. Keyboard Sonata No. 20 in B-Flat Major, Hob. XVI, 18: I. Allegro moderato 04:43
60. Keyboard Sonata No. 20 in B-Flat Major, Hob. XVI, 18: II. Moderato 04:47
61. Keyboard Sonata No. 29 in E-Flat Major, Hob. XVI, 45: I. Moderato 07:09
62. Keyboard Sonata No. 29 in E-Flat Major, Hob. XVI, 45: II. Andante 05:39
63. Keyboard Sonata No. 29 in E-Flat Major, Hob. XVI, 45: III. Finale - Allegro di molto 03:21
64. Keyboard Sonata No. 30 in D Major, Hob. XVI, 19: I. Moderato 07:02
65. Keyboard Sonata No. 30 in D Major, Hob. XVI, 19: II. Andante 06:48
66. Keyboard Sonata No. 30 in D Major, Hob. XVI, 19: III. Finale - Allegro assai 02:58
67. Keyboard Sonata No. 31 in A-Flat Major, Hob. XVI, 46: I. Allegro moderato 07:59
68. Keyboard Sonata No. 31 in A-Flat Major, Hob. XVI, 46: II. Adagio 05:58
69. Keyboard Sonata No. 31 in A-Flat Major, Hob. XVI, 46: III. Finale - Presto 02:30
70. Keyboard Sonata No. 32 in G Minor, Hob. XVI, 44: I. Moderato 06:13
71. Keyboard Sonata No. 32 in G Minor, Hob. XVI, 44: II. Allegretto 03:22
72. Keyboard Sonata No. 33 in C Minor, Hob. XVI, 20: I. Moderato 07:15
73. Keyboard Sonata No. 33 in C Minor, Hob. XVI, 20: II. Andante con moto 06:28
74. Keyboard Sonata No. 33 in C Minor, Hob. XVI, 20: III. Finale - Allegro 03:44
75. Keyboard Sonata No. 34 in D Major, Hob. XVI, 33: I. Allegro 06:06
76. Keyboard Sonata No. 34 in D Major, Hob. XVI, 33: II. Adagio 07:56
77. Keyboard Sonata No. 35 in A-Flat Major, Hob. XVI, 43: I. Moderato 05:51
78. Keyboard Sonata No. 35 in A-Flat Major, Hob. XVI, 43: II. Menuetto 02:13
79. Keyboard Sonata No. 35 in A-Flat Major, Hob. XVI, 43: III. Rondo - Presto 04:31
80. Keyboard Sonata No. 36 in C Major, Hob. XVI, 21: I. Allegro 05:53
81. Keyboard Sonata No. 36 in C Major, Hob. XVI, 21: II. Adagio 04:24
82. Keyboard Sonata No. 36 in C Major, Hob. XVI, 21: III. Finale - Presto 02:43
83. Keyboard Sonata No. 37 in E Major, Hob. XVI, 22: I. Allegro moderato 05:27
84. Keyboard Sonata No. 37 in E Major, Hob. XVI, 22: II. Andante 04:00
85. Keyboard Sonata No. 37 in E Major, Hob. XVI, 22: III. Finale - Tempo di menuet 03:32
86. Keyboard Sonata No. 38 in F Major, Hob. XVI, 23: I. Moderato 04:58
87. Keyboard Sonata No. 38 in F Major, Hob. XVI, 23: II. Adagio 04:54
88. Keyboard Sonata No. 38 in F Major, Hob. XVI, 23: III. Finale - Presto 02:12
89. Keyboard Sonata No. 39 in D Major, Hob. XVI, 24: I. Allegro 04:48
90. Keyboard Sonata No. 39 in D Major, Hob. XVI, 24: II. Adagio - Finale - Presto 05:35
91. Keyboard Sonata No. 40 in E-Flat Major, Hob. XVI, 25: I. Moderato 05:46
92. Keyboard Sonata No. 40 in E-Flat Major, Hob. XVI, 25: II. Tempo di menuet 02:05
93. Keyboard Sonata No. 41 in A Major, Hob. XVI, 26: I. Allegro moderato 06:41
94. Keyboard Sonata No. 41 in A Major, Hob. XVI, 26: II. Menuet al rovescio 02:19
95. Keyboard Sonata No. 41 in A Major, Hob. XVI, 26: III. Finale - Presto 00:41
96. Keyboard Sonata No. 42 in G Major, Hob. XVI, 27: I. Allegro con brio 03:22
97. Keyboard Sonata No. 42 in G Major, Hob. XVI, 27: II. Menuet 04:17
98. Keyboard Sonata No. 42 in G Major, Hob. XVI, 27: III. Finale - Presto 02:31
99. Keyboard Sonata No. 43 in E-Flat Major, Hob. XVI, 28: I. Allegro moderato 06:46
100. Keyboard Sonata No. 43 in E-Flat Major, Hob. XVI, 28: II. Menuet 03:01
101. Keyboard Sonata No. 43 in E-Flat Major, Hob. XVI, 28: III. Finale - Presto 03:21
102. Keyboard Sonata No. 44 in F Major, Hob. XVI, 29: I. Moderato 06:33
103. Keyboard Sonata No. 44 in F Major, Hob. XVI, 29: II. Adagio 07:02
104. Keyboard Sonata No. 44 in F Major, Hob. XVI, 29: III. Tempo di menuet 04:31
105. Keyboard Sonata No. 45 in A Major, Hob. XVI, 30: I. Allegro - Adagio 07:49
106. Keyboard Sonata No. 45 in A Major, Hob. XVI, 30: II. Tempo di menuet 06:27
107. Keyboard Sonata No. 47 in B Minor, Hob. XVI, 32: I. Allegro moderato 04:54
108. Keyboard Sonata No. 47 in B Minor, Hob. XVI, 32: II. Menuet 03:45
109. Keyboard Sonata No. 47 in B Minor, Hob. XVI, 32: III. Finale - Presto 02:56
110. Keyboard Sonata No. 46 in E Major, Hob. XVI, 31: I. Moderato 05:13
111. Keyboard Sonata No. 46 in E Major, Hob. XVI, 31: II. Allegretto 02:06
112. Keyboard Sonata No. 46 in E Major, Hob. XVI, 31: III. Finale - Presto 01:58
113. Keyboard Sonata No. 48 in C Major, Hob. XVI, 35: I. Allegro con brio 06:22
114. Keyboard Sonata No. 48 in C Major, Hob. XVI, 35: II. Adagio 08:09
115. Keyboard Sonata No. 48 in C Major, Hob. XVI, 35: III. Finale - Allegro 03:17
116. Keyboard Sonata No. 49 in C-Sharp Minor, Hob. XVI, 36: I. Moderato 05:48
117. Keyboard Sonata No. 49 in C-Sharp Minor, Hob. XVI, 36: II. Scherzando - Allegro con brio 03:04
118. Keyboard Sonata No. 49 in C-Sharp Minor, Hob. XVI, 36: III. Menuet - Moderato 03:37
119. Keyboard Sonata No. 50 in D Major, Hob. XVI, 37: I. Allegro con brio 04:05
120. Keyboard Sonata No. 50 in D Major, Hob. XVI, 37: II. Largo e sostenuto - Finale - Presto, ma non troppo 06:09
121. Keyboard Sonata No. 51 in E-Flat Major, Hob. XVI, 38: I. Allegro moderato 06:00
122. Keyboard Sonata No. 51 in E-Flat Major, Hob. XVI, 38: II. Adagio 05:06
123. Keyboard Sonata No. 51 in E-Flat Major, Hob. XVI, 38: III. Finale - Allegro 02:40
124. Keyboard Sonata No. 52 in G Major, Hob. XVI, 39: I. Allegro con brio 03:45
125. Keyboard Sonata No. 52 in G Major, Hob. XVI, 39: II. Adagio 10:02
126. Keyboard Sonata No. 52 in G Major, Hob. XVI, 39: III. Prestissimo 02:47
127. Keyboard Sonata No. 53 in E Minor, Hob. XVI, 34: I. Presto 03:09
128. Keyboard Sonata No. 53 in E Minor, Hob. XVI, 34: II. Adagio - Vivace molto innocentemente 08:52
129. Keyboard Sonata No. 54 in G Major, Hob. XVI, 40: I. Allegretto innocente 08:07
130. Keyboard Sonata No. 54 in G Major, Hob. XVI, 40: II. Presto 03:02
131. Keyboard Sonata No. 55 in B-Flat Major, Hob. XVI, 41: I. Allegro 06:01
132. Keyboard Sonata No. 55 in B-Flat Major, Hob. XVI, 41: II. Allegro di molto 02:15
133. Keyboard Sonata No. 56 in D Major, Hob. XVI, 42: I. Andante con espressione 08:42
134. Keyboard Sonata No. 56 in D Major, Hob. XVI, 42: II. Vivace assai 01:31
135. Keyboard Sonata No. 57 in F Major, Hob. XVI, 47: I. Moderato 04:31
136. Keyboard Sonata No. 57 in F Major, Hob. XVI, 47: II. Larghetto 05:22
137. Keyboard Sonata No. 57 in F Major, Hob. XVI, 47: III. Allegro 03:03
138. Keyboard Sonata No. 58 in C Major, Hob. XVI, 48: I. Andante con espressione 07:03
139. Keyboard Sonata No. 58 in C Major, Hob. XVI, 48: II. Rondo - Presto 03:39
140. Keyboard Sonata No. 59 in E-Flat Major, Hob. XVI, 49: I. Allegro 07:05
141. Keyboard Sonata No. 59 in E-Flat Major, Hob. XVI, 49: II. Adagio e cantabile 07:58
142. Keyboard Sonata No. 59 in E-Flat Major, Hob. XVI, 49: III. Finale - Tempo di menuet 04:01
143. Keyboard Sonata No. 60 in C Major, Hob. XVI, 50: I. Allegro 08:09
144. Keyboard Sonata No. 60 in C Major, Hob. XVI, 50: II. Adagio 06:36
145. Keyboard Sonata No. 60 in C Major, Hob. XVI, 50: III. Allegro molto 02:10
146. Keyboard Sonata No. 61 in D Major, Hob. XVI, 51: I. Andante 03:35
147. Keyboard Sonata No. 61 in D Major, Hob. XVI, 51: II. Finale - Presto 01:30
148. Keyboard Sonata No. 62 in E-Flat Major, Hob. XVI, 52: I. Allegro 08:50
149. Keyboard Sonata No. 62 in E-Flat Major, Hob. XVI, 52: II. Adagio 07:33
150. Keyboard Sonata No. 62 in E-Flat Major, Hob. XVI, 52: III. Finale - Presto 05:22
151. Keyboard Sonata in C Major, Hob. XVI, 15: I. Allegro 01:38
152. Keyboard Sonata in C Major, Hob. XVI, 15: II. Minuetto 02:09
153. Keyboard Sonata in C Major, Hob. XVI, 15: III. Air 05:19
154. Keyboard Sonata in E-Flat Major, Hob. XVI, 16: I. Andante 04:16
155. Keyboard Sonata in E-Flat Major, Hob. XVI, 16: II. Menuetto 02:50
156. Keyboard Sonata in E-Flat Major, Hob. XVI, 16: III. Presto 01:24
157. Keyboard Sonata in F Minor, Hob. XVII, 6: I. Un piccolo divertimento - Variations 16:59
158. Variations in E-Flat Major, Hob. XVII, 3 13:34
159. Variations in C Major, Hob. XVII, 5 07:42
160. Variations in A Major, Hob. XVII, 2 14:02
161. Variations in A Major, Hob. XVII, 2b (Alternative Variation) 01:00
162. Variations in D Major, Hob. XVII, 7 04:12

“The Viennese oracle on the core literature of Haydn, Beethoven and Brahms,” is how The Philadelphia Inquirer has described the pianist Rudolf Buchbinder, while Huffington Post has praised him for “perfect phrasing, magnificent technique and an unparalleled love of his instrument”. Renowned for his meticulous study of musical sources, he here performs Haydn’s complete piano sonatas – captivating works which prove that Haydn deserves to be known as ‘the father of the piano sonata’, not just ‘the father of the symphony’. His sonatas exercised a decisive influence on Beethoven, the composer with whom Buchbinder is identified above all.


لینک‌های دانلود فول آلبوم:

در صورتی که برای ادامه دادن دانلود های نیمه تمام مشکل دارید، لینک جدید دانلود آن فایل را مجددا از سایت کپی کرده و در فیلد آدرس در IDM جایگزین نمایید.

قبل از دانلود حتما فیلتر شکن خود را غیر فعال کنید!!!

مجموعه های پیشنهادی
سر گئورگ سالتی - مجموعه اپراهای موتزارت (Sir Georg Solti)
گلن گولد : مجموعه کامل آلبوم های کلمبیا (Glenn Gould: The Complete Columbia)
سونات‌ها و کنسرتوهای هایدن با اجرای امانوئل اکس (Emanuel Ax)
نظرات کاربران

این بخش صرفا برای بیان نظر شما در مورد مطالب سایت می باشد.

از ایجاد هرگونه بحث های سیاسی و مذهبی بپرهیزید. از توهین به دیگر کاربران و تبلیغ وب سایت های دیگر خودداری کنید.


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید

والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام