هنرمند : Graham Reynolds
عنوان آلبوم : A Scanner Darkly
ژانر : Score
سال انتشار : 2006
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 117MB
Graham Reynolds - A Scanner Darkly (2006)
هنرمند : Norman Fairbanks
عنوان آلبوم : Lifeline 2
ژانر : Score
سال انتشار : 2015
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 70MB
Norman Fairbanks - Lifeline 2 (2015)
هنرمند : Trevor Morris
عنوان آلبوم : Iron Fist
ژانر : Score
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 143MB
Trevor Morris - Iron Fist (2017)
هنرمند : John Williams And Steven Spielberg
عنوان آلبوم : The Ultimate Collection
ژانر : Score
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 483MB
John Williams And Steven Spielberg The Ultimate Collection (2017)
هنرمند : John Ottman
عنوان آلبوم : Hide And Seek
ژانر : Score
سال انتشار : 2005
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 104MB
John Ottman - Hide And Seek (2005)
هنرمند : Anne Dudley
عنوان آلبوم : Black Book
ژانر : Score
سال انتشار : 2006
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 128MB
Anne Dudley - Black Book (2006)
هنرمند : Gaston Waltzing
عنوان آلبوم : Sunset Song
ژانر : Score
سال انتشار : 2015
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 71MB
Gaston Waltzing - Sunset Song (2015)
هنرمند : Andrea Ridolfi, Vito Abbonato, Raiz
عنوان آلبوم : I bastardi di Pizzofalcone
ژانر : Score
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 160MB
Andrea Ridolfi, Vito Abbonato, Raiz - I bastardi di Pizzofalcone (2017)
قبلیاول123456789آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام