هنرمند : Annette Focks
عنوان آلبوم : Molly Monster
ژانر : Score
سال انتشار : 2016
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 150MB
Annette Focks - Molly Monster (2016)
هنرمند : Serge Besset
عنوان آلبوم : Une Vie De Chat
ژانر : Score
سال انتشار : 2011
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 89MB
Serge Besset - Une Vie De Chat (2011)
هنرمند : Ilan Eshkeri
عنوان آلبوم : Justin And The Knights Of Valour
ژانر : Score
سال انتشار : 2013
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 139MB
Ilan Eshkeri - Justin And The Knights Of Valour (2013)
هنرمند : Steve Jablonsky
عنوان آلبوم : Steamboy
ژانر : Score
سال انتشار : 2004
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 140MB
Steve Jablonsky - Steamboy (2004)
هنرمند : Alan Menken & VA
عنوان آلبوم : Home On The Range
ژانر : Score
سال انتشار : 2004
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 90MB
Alan Menken & VA - Home On The Range (2004)
هنرمند : Julian Wass
عنوان آلبوم : Blue Jay
ژانر : Score
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 93MB
Julian Wass - Blue Jay (2017)
هنرمند : Harry Gregson-Williams
عنوان آلبوم : Sinbad - Legend of the Seven Seas
ژانر : Score
سال انتشار : 2003
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 151MB
Harry Gregson-Williams - Sinbad - Legend of the Seven Seas (2003)
هنرمند : Jeremy Zuckerman
عنوان آلبوم : The Legend of Korra, Book One
ژانر : Score
سال انتشار : 2012
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 152MB
Jeremy Zuckerman - The Legend of Korra, Book One (2012)
قبلیاول123456789آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام