هنرمند : Carter Burwell
عنوان آلبوم : The Fifth Estate
ژانر : Score
سال انتشار : 2013
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 136MB
امتیاز کاربران : - از 10
Carter Burwell - The Fifth Estate (2013)
هنرمند : Junkie XL
عنوان آلبوم : Paranoia
ژانر : Score
سال انتشار : 2013
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 111MB
امتیاز کاربران : 10 از 10
Junkie XL - Paranoia (2013)
هنرمند : Bette Midler
عنوان آلبوم : For The Boys
ژانر : Score
سال انتشار : 1991
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 89MB
امتیاز کاربران : 10 از 10
Bette Midler - For The Boys (1991)
هنرمند : Jerry Goldsmith & Joel McNeely
عنوان آلبوم : Air Force One
ژانر : Score
سال انتشار : 1997
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 210MB
امتیاز کاربران : 9.5 از 10
Jerry Goldsmith & Joel McNeely - Air Force One Complete OST (1997)
هنرمند : Mogwai
عنوان آلبوم : Zidane A 21st Century Portrait
ژانر : Score
سال انتشار : 2006
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 169MB
امتیاز کاربران : - از 10
Mogwai - Zidane A 21st Century Portrait (2006)
هنرمند : Randy Edelman
عنوان آلبوم : Pontiac Moon
ژانر : Score
سال انتشار : 1994
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 146MB
امتیاز کاربران : 10 از 10
Randy Edelman - Pontiac Moon 2015 (1994)
هنرمند : Alan Silvestri
عنوان آلبوم : What Lies Beneath
ژانر : Score
سال انتشار : 2000
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 141MB
امتیاز کاربران : - از 10
Alan Silvestri - What Lies Beneath (2000)
هنرمند : Joel P. West
عنوان آلبوم : Short Term 12
ژانر : Score
سال انتشار : 2013
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 99MB
امتیاز کاربران : 10 از 10
Joel P. West - Short Term 12 (2013)
قبلیاول434435436437438439440441442آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام