هنرمند : Hans Zimmer, Steve Mazzaro
عنوان آلبوم : The Boss Baby
ژانر : Score
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 152MB
Hans Zimmer, Steve Mazzaro - The Boss Baby (2017)
هنرمند : Brian Tyler
عنوان آلبوم : Power Rangers
ژانر : Score
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 179MB
Brian Tyler - Power Rangers (2017)
هنرمند : Elliot Goldenthal
عنوان آلبوم : The Butcher Boy
ژانر : Score
سال انتشار : 1998
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 89MB
Elliot Goldenthal - The Butcher Boy (1998)
هنرمند : Henry Mancini
عنوان آلبوم : The Great Mouse Detective
ژانر : Score
سال انتشار : 1986
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 173MB
Henry Mancini - The Great Mouse Detective (30th Anniversary Edition) (1986)
هنرمند : James Dean Bradfield
عنوان آلبوم : The Chamber
ژانر : Score
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 104MB
James Dean Bradfield - The Chamber (2017)
هنرمند : John Barry
عنوان آلبوم : Moonraker (Expanded)
ژانر : Score
سال انتشار : 1979
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 145MB
John Barry - Moonraker (Expanded) (1979)
هنرمند : Michael Kamen
عنوان آلبوم : The Winter Guest
ژانر : Score
سال انتشار : 1998
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 89MB
Michael Kamen - The Winter Guest (1998)
هنرمند : Giuliano Taviani, Carmelo Travia
عنوان آلبوم : Rosso Istanbul
ژانر : Score
سال انتشار : 2017
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 68MB
Giuliano Taviani, Carmelo Travia - Rosso Istanbul (2017)
قبلی1234567آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام