هنرمند : Alberto Iglesias
ژانر : Soundtrack | Score
سال انتشار : 1993 - 2016
تعداد آلبوم : 25
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 4.05GB
هنرمند : Steve Jablonsky
ژانر : Score | Game Soundtrack
سال انتشار : 2003 - 2016
تعداد آلبوم : 34
کدک های صوتی : MP3 , Flac
بیت ریت : 320 kbps
حجم : 6.58GB
هنرمند : Brian Tyler
ژانر : Soundtrack | Score
سال انتشار : 1998 - 2016
تعداد آلبوم : 55
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 8.73GB
هنرمند : Danny Elfman
ژانر : Soundtrack | Score
سال انتشار : 1986 - 2016
تعداد آلبوم : 88
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 13GB
هنرمند : Brand X Music
ژانر : Trailer Music
سال انتشار : 2003 - 2016
تعداد آلبوم : 46
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 5.49GB
هنرمند : Gothic Storm
ژانر : Electronic | Modern Classical | Trailer Music | Orchestral | Epic
سال انتشار : 2010 - 2016
تعداد آلبوم : 36
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 7.11GB
هنرمند : PostHaste Music
ژانر : Trailer Music | Orchestral | Symphony | Choral | Epic
سال انتشار : 2009 - 2016
تعداد آلبوم : 16
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 2.06GB
قبلیاول2345678910آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام