هنرمند : Brian Tyler
ژانر : Soundtrack | Score
سال انتشار : 1998 - 2017
تعداد آلبوم : 57
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 9.01GB
هنرمند : Buckethead
ژانر : Instrumental | Experimental | Avantgarde
سال انتشار : 1992 - 2017
تعداد آلبوم : 283
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 22.1GB
هنرمند : Bob Dylan
ژانر : Blues | Country | Folk Rock
سال انتشار : 1961 - 2016
تعداد آلبوم : 88
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 17.7GB
هنرمند : Brand X Music
ژانر : Trailer Music
سال انتشار : 2003 - 2016
تعداد آلبوم : 47
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 5.65GB
هنرمند : Big Bill Broonzy
ژانر : Blues
سال انتشار : 1957 - 2010
تعداد آلبوم : 30
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 160 - 320 kbps
حجم : 7.69GB
هنرمند : Bach
ژانر : Classical
سال انتشار : 2006
تعداد آلبوم : 6
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.04GB
هنرمند : Bernard Haitink
ژانر : Classical
سال انتشار : 2014
تعداد آلبوم : 36
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 5.67GB
12345آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام