هنرمند : Miles Davis
ژانر : Hard Bop | Fusion | Cool
سال انتشار : 1945 - 1991
تعداد آلبوم : 140
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 36.5GB
هنرمند : Irakere
ژانر : World Fusion | Afro-Cuban Jazz | Latin Jazz
سال انتشار : 1970 - 2006
تعداد آلبوم : 18
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 2.41GB
هنرمند : Pierre Boulez
ژانر : Classical
سال انتشار : 2014
تعداد آلبوم : 11
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.57GB
هنرمند : Evgeny Kissin
ژانر : Classical
سال انتشار : 2007
تعداد آلبوم : 5
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 677MB
هنرمند : Luciano Ligabue
ژانر : Italian Pop | Italian Rock
سال انتشار : 1990 - 2013
تعداد آلبوم : 19
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 3.14GB
هنرمند : Antonio Carlos Jobim
ژانر : Bossa Nova
سال انتشار : 1956 - 2011
تعداد آلبوم : 28
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 160 - 320 kbps
حجم : 2.59GB
هنرمند : Marco Beltrami
ژانر : Soundtrack | Score
سال انتشار : 1996 - 2015
تعداد آلبوم : 58
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 8.1GB
12345آخربعدی
صفحه فیسبوک والاموزیک