هنرمند : Max Richter
ژانر : Score | Electronic
سال انتشار : 2003 - 2014
تعداد آلبوم : 17
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 2GB
هنرمند : Camaron de la Isla
ژانر : Flamenco
سال انتشار : 1969 - 2008
تعداد آلبوم : 21
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.8GB
هنرمند : Paul Sills
ژانر : New Age | Relax | Meditative
سال انتشار : 2006 - 2014
تعداد آلبوم : 11
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.68GB
هنرمند : Great Conductors
ژانر : Classical | Orchestral
سال انتشار : 2000 - 2004
تعداد آلبوم : 40
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 13.7GB
هنرمند : Jeanette Alexander
ژانر : Instrumental | New Age | Piano
سال انتشار : 1998 - 2005
تعداد آلبوم : 3
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 349MB
هنرمند : Boyzone
ژانر : Pop
سال انتشار : 1994 - 2014
تعداد آلبوم : 30
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 128 - 320 kbps
حجم : 1.84GB
هنرمند : Dhafer Youssef
ژانر : World Fusion | Jazz | Ethnic
سال انتشار : 1996 - 2013
تعداد آلبوم : 11
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.45GB
12345آخربعدی
صفحه فیسبوک والاموزیک